Take-off fase 1 - Haalbaarheidsstudies WO Cybersecurity

Ondernemende wetenschappers die willen onderzoeken of het haalbaar is om een innovatief onderzoeksresultaat commercieel toe te passen, kunnen financiering aanvragen via Take-off fase 1: Haalbaarheidsstudies WO. Dit programma is gericht op het stimuleren en ondersteunen van ondernemende wetenschappers.

Waarvoor

Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen het thema cybersecurity. De multidisciplinaire NCSRA-III (National Cyber Security Research Agenda) vormt de inhoudelijke afbakening van het cybersecurity domein.

Voor wie

Onderzoekers van de volgende onderzoeksinstituten kunnen aanvragen indienen:

 • Nederlandse universiteiten (of vergelijkbare functies bij de universitaire medische centra);
 • KNAW- en NWO-instituten; *het Nederlands Kanker Instituut;
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
 • NCB Naturalis;
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie;
 • Nederlandse Defensie Academie (NLDA);
 • Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Wat aanvragen

NWO-domein TTW organiseert dit najaar ook één ronde van haalbaarheidsstudies voor academische innovatieve starters in 2020 met als thema cybersecurity met middelen van de gemeente Den Haag (Stimuleringsregeling ondernemerschap vanuit onderzoek). Haalbaarheidsstudies in dit cluster richten zich op valorisatie en vermarkting met cybersecurity als thematische focus. De financiering geschiedt in de vorm van subsidies met een maximale omvang van 40.000 euro voor de periode van maximaal een half jaar voor de uitvoering van een studie naar de haalbaarheid voor commerciële toepassing van specifieke innovatieve kennis die binnen onderzoeksinstellingen is ontstaan.

Wanneer

 • Aanvragen voor haalbaarheidsstudies kunnen tot 1 september 2020, 14:00 uur als intentieverklaring per e-mail worden ingediend, via aanvragentake-off@nwo.nl.

 • Een volledig voorstel kan uiterlijk worden ingediend tot 29 september 2020, 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

De rangschikkingscriteria voor Take-off fase 1 - haalbaarheidsstudies WO zijn:

Kennisbasis en innovativiteit

 • kennis die aan de basis ligt van het bedrijfsidee;
 • ernieuwende elementen.

Commercieel potentieel

 • toepassingsmogelijkheden en toegevoegde waarde;
 • markt- en commerciële perspectieven.

Kwaliteiten van het team

 • wetenschappelijke expertise aanvrager(s) en ondersteunend personeel;
 • ondernemers- en commerciële vaardigheden;
 • Motivatie en ambitieniveau van het betrokken team.

Kwaliteit van het projectplan

 • praktische en economische aanpak;
 • activiteitenplan;
 • projectbegroting, opgesplitst naar projectactiviteit.

Procedure

De beoordelingscommissie van Take-off wordt gevormd uit een poule van onafhankelijke deskundigen die affiniteit hebben met het cybersecurity werkveld. Het betreft onder meer ondernemende wetenschappers (uit verschillende wetenschapsgebieden), ondernemers en private financiers. In de interviewronde krijgen de aanvragers de gelegenheid om hun aanvraag te presenteren aan de beoordelingscommissie en de onafhankelijke deskundigen in het cluster, die daarna de gelegenheid hebben tot het stellen van vragen ter nadere toelichting van de aanvraag.

Meer informatie

Voor de Engelstalige formulieren zie de Engelse pagina van Take-off WO.

Tijdspad Take-off ronde najaar 2020:

 • 14 juli 2020: Openstelling call;
 • 1 september 2020 14:00u: Deadline indiening intentieverklaring;
 • 29 september 2020 14:00u: Deadline indiening volledige aanvragen;
 • 2 t/m 23 november 2020: Interviewdagen;
 • 14 december 2020: Bekendmaking van het besluit door de gemeente Den Haag.

Het programma Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van ZonMw en NWO (penvoerder: domein Toegepaste en Technische Wetenschappen). Take-off wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Gelden voor het cluster cybersecurity worden beschikbaar gesteld door de gemeente Den Haag.

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

29 september 2020 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

200.000 euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Medische Wetenschappen

Programma

Take-off

Speerpunt

Kennisbenutting (2019-2022)

Partners

Gemeente Den Haag

Contact

dr. Frans van der Wel (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001286 f.vanderwel@nwo.nl