Take-off

Take-off is een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap. Per jaar is er een voorjaar- en een najaarsronde die openstaat voor starters. Deze open calls bieden financieringsmogelijkheden voor ondernemende onderzoekers aan NWO-erkende onderzoeksinstituten, hbo-instellingen en onderzoekers gebruikmakend van kennis van TO2-instellingen.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten. Deze gaat uit van de informatie die tot op heden bekend is, en dat de geldende maatregelen (m.b.t. sluitingen van openbare gelegenheden en aanbevelingen m.b.t. minimaliseren van persoonlijk contact) op 6 april komen te vervallen. Wanneer de maatregelen worden verlengd zal deze richtlijn worden herzien.

Onder lopende rondes verstaan rondes waarvan de eerste deadline al is geweest (vooraanmelding of volledige aanvraag). Voor die rondes geldt:

 • Rondes waarbij géén interactie met aanvragers meer is vereist vinden doorgang volgens planning. Commissievergaderingen worden via teleconference georganiseerd.
 • Interviews die vóór 1 mei zijn gepland worden uitgesteld. Omdat het onzeker is dat de maatregelen worden opgeschort na 6 april worden interviews in de rest van april ook uitgesteld. Om onzekerheid voor aanvragers te beperken wordt ernaar gestreefd de interviews zo snel als mogelijk te laten plaatsvinden. Dat dat lastig wordt is duidelijk. Het bij elkaar krijgen van de commissies is niet zomaar op korte termijn te regelen.
 • Voor schriftelijke interactie met aanvragers in lopende rondes worden de deadlines verruimd, omdat de huidige situatie ze mogelijk kan hinderen in het schrijven van een aanvraag.
  • Voor weerwoorden wordt de termijn verdubbeld
  • Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de deadline met een maand uitgesteld.

Zie voor uitgebreidere informatie www.nwo.nl/corona.

Waarvoor

Het doel van Take-off is het creëren van innovatieve bedrijvigheid gebaseerd op de kennisontwikkeling en kennisbenutting door onderzoekers aan kennisinstellingen. Dat kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord en binnen alle wetenschapsgebieden. Van bèta en techniek, life sciences tot alfa en gamma.

Voor wie

Financiering academische (WO-)starters

Voor academische starters is het mogelijk om financiering aan te vragen via de instrumenten 'Take-off WO fase 1' en 'Take-off fase 2: vroegefasetrajecten (WO, HBO en TO2)'. Deze programma’s worden uitgevoerd door NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen.  

Financiering hbo-starters

Voor hbo-starters is het mogelijk om financiering aan te vragen via het instrument 'Take-off hbo HBO fase 1: haalbaarheidsstudies'. Dit programma wordt uitgevoerd wordt door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Ook kunnen hbo-starters ook een aanvraag indienen bij 'Take-off fase 2: vroegefasetrajecten (WO, HBO en TO2)', een programma dat wordt uitgevoerd door NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen.  

Financiering innovatieve starters met TO2-kennis

Voor innovatieve starter met TO2-kennis is het mogelijk om financiering aan te vragen via het instrument 'Take-off TO2 fase 1: haalbaarheidsstudies'. Indienen kan ook bij  het programma 'Take-off fase 2: vroegefasetrajecten (WO, HBO en TO2)'. Beide programma’s worden uitgevoerd door NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen. 

Wat aanvragen

Haalbaarheidsstudie

Voor een haalbaarheidsstudie kunnen onderzoekers binnen Take-off een financiering aanvragen van 20.000 tot maximaal 40.000 euro. Daarmee kan een haalbaarheidsstudie worden gedaan naar de commerciële toepassing van vernieuwende ideeën en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit kennisinstellingen. Een haalbaarheidsstudie leidt tot een rapportage met daarin de mogelijkheden van een start-up.

Vroegefasetraject

Pas gestarte ondernemeningen (start-ups) van onderzoekers of ondernemers kunnen met Take-off vroegefasetrajecten een lening aanvragen van 50.000 tot maximaal 250.000 euro. De geldlening wordt aangewend voor het vroegefasetraject met een maximale looptijd van 2 jaar. Over de lening is rente verschuldigd en dient na afloop binnen 8 jaar terugbetaald te zijn. Een vroegefasetraject bestaat uit stappen die nodig zijn om een kennisinnovatie commercieel levensvatbaar te maken. Denk aan een productieproces, marktonderzoek, marketing- of financieringsplan. Daarmee kan de ondernemer aan het einde van dit traject andere private of publieke partijen benaderen om te investeren in het vervolg van het project.

Wanneer

Het financieringsinstrument Take-off heeft jaarlijks twee rondes voor het aanvragen van financiering voor starters, een voorjaars- en een najaarsronde. De voorjaarsronde opent in januari en sluit in maart; de najaarsronde start in juni en sluit begin oktober. 

Tijdspad Take-off ronde voorjaar 2020

 • 6 januari 2020 Openstelling call
 • 11 februari 2020 14:00u Deadline indiening intentieverklaring
 • 10 maart 2020 14:00u: Deadline indiening volledige aanvragen
 • 4 t/m 29 mei 2020 Periode interviewdagen
 • 22 juni 2020 Bekendmaking van het besluit (onder voorbehoud)

Het programma Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van ZonMw en NWO (penvoerder: domein Toegepaste en Technische Wetenschappen). Take-off wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Kenmerken

Type

Persoonsgebonden

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

10 maart 2020 14:00

Budget

3.770.000 euro

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen

Partners

ZonMW, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Programma

Contact

Dr. X. (Xavier) Weenink (Senior programmamedewerker) Dr. X. (Xavier) Weenink (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 6001 242 x.weenink@nwo.nl