Stevinpremie

De Stevinpremie is een prijs voor onderzoekers dan wel een team van twee à drie personen in Nederland die/dat een bijzonder succes heeft behaald op het gebied van kennisbenutting voor de samenleving. Om de premie te kunnen ontvangen moeten onderzoekers worden voorgedragen. NWO reikt per jaar maximaal twee premies uit. De laureaten krijgen elk een bedrag van 2,5 mln euro. Dat bedrag is bedoeld voor onderzoek en/of activiteiten met betrekking tot kennisbenutting.

Waarvoor

De Stevinpremie is een persoonsgerichte onderzoeksfinanciering en heeft tot doel om kennisbenutting te stimuleren en te waarderen. De premie wordt uitgereikt aan een onderzoeker dan wel een team van twee à drie personen die/dat een bijzonder succes heeft behaald op het gebied van kennisbenutting voor de samenleving. De kennisbenutting moet aantoonbaar hebben geleid tot innovatieve toepassingen in de praktijk, waarbij de onderzoeker en/of team zelf een doorslaggevende rol hebben gespeeld. De laureaten worden hiermee beloond voor een uitzonderlijke prestatie met betrekking tot de benutting van wetenschappelijk onderzoek en aangemoedigd door te gaan op de ingeslagen weg.

Voor wie

Kandidaten kunnen alleen worden voorgedragen door personen die NWO daartoe uitnodigt; onderzoekers kunnen niet zelf aanvragen. NWO stelt de volgende personen in de gelegenheid om op persoonlijke titel maximaal twee kandidaten voor te dragen:

  • de rectores magnifici van de Nederlandse universiteiten
  • de president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) (maximaal 2 voordrachten per voorzitter van de wetenschappelijke domeinen en De Jonge Akademie)
  • de voorzitter van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH)
  • de voorzitter van de Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI)
  • de voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • de voorzitter van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) (maximaal 2 voordrachten per voorzitter van de twee benoemingscommissies voor alfa/gamma-leden respectievelijk bèta-leden)
  • de voorzitter van de TO2-federatie (samenwerkende Toegepast Onderzoek Organisaties)
  • de voorzitter van VNO-NCW
  • de voorzitter van de Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en -communicatie Nederland (VWN).

Kandidaten voor de Stevinpremie moeten in vaste dienst zijn aan een Nederlandse universiteit of universitair medisch centrum en in staat zijn om naar verwachting nog geruime tijd op topniveau te kunnen functioneren.

Voertaal van de voordracht en de bijbehorende bijlagen is Engels.

Wat aanvragen

De Stevinpremie bedraagt 2,5 miljoen euro per laureaat. De ontvanger geniet een ruime mate van bestedingsvrijheid. In het bestedingsplan en de verantwoordingsregeling kan de Stevinlaureaat kosten opnemen voor personeel (wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk), materieel, investeringen, reis- en verblijfkosten, overkomst van buitenlandse onderzoekers, activiteiten met betrekking tot kennisbenutting, et cetera. De premie dient in beginsel in vijf jaar te worden besteed.

Wanneer

NWO benadert de voordragers en geeft aan tot wanneer zij mensen kunnen voordragen.

Beoordeling

Criteria

De beoordeling en selectie van kandidaten vindt plaats op basis van past performance, aan de hand van de volgende kwaliteitscriteria:

1) Internationaal erkende prestatie in het realiseren van toepassing van wetenschappelijke onderzoeksresultaten (weging 50%).

Dit moet blijken uit de relevantie van onderzoeksresultaten voor en het voorzien in de behoefte(n) van derden buiten de academische sector.

2) Internationale erkende topkwaliteit als wetenschappelijk onderzoeker (weging 30%).

Dit moet blijken uit de geleverde wetenschappelijke prestaties van de kandidaat, de invloed die hij/zij heeft uitgeoefend op de ontwikkeling van het desbetreffende vakgebied (bijv. schoolvorming), scores in onderzoekscompetities, erkenning in de vorm van prijzen, uitnodigingen, (redactie)lidmaatschappen, et cetera.

3) Aantrekkingskracht op beginnende onderzoekers (weging 20%).

Hierbij telt in welke mate de kandidaat masterstudenten, promovendi en postdoctoraal onderzoekers uit binnen- en buitenland weet aan te trekken en te inspireren. Specifieke aandacht wordt besteed aan de mentoring en het stimuleren van activiteiten in het kader van het toepassen van onderzoeksresultaten, zoals het opzetten van een start-up bedrijf.

Daarnaast zal duidelijk moeten zijn dat de Stevinpremie de ontwikkeling van de kandidaat in het toepassen van onderzoeksresultaten naar verwachting nog een belangrijke stap verder zal kunnen brengen.

Procedure

De raad van bestuur van NWO besluit wie de premie krijgt. Daar gaat een advies van de Stevincommissie aan vooraf. De voordrachtsprocedure is strikt vertrouwelijk. Kandidaten mogen niet op de hoogte zijn van hun voordracht.

 

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen, alleen op voordracht

Sluitingsdatum

1 november 2018 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

5 mln euro per jaar

Wetenschapsterrein

NWO-breed

Programma

Stevinpremie

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Mw. dr. M. (Marja) Dijksterhuis Mw. dr. M. (Marja) Dijksterhuis +31 (0)30 600 13 58 stevinpremie@nwo.nl