Onderzoek voor Duurzame Visserij - Korte Onderzoekstrajecten (ODV-KOT)

Onderzoek voor Duurzame Visserij-KOT financiert kortlopende onderzoeksprojecten die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de primaire visserij. Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor onderzoek met een potentiële toepassing in de visserijsector. NWO-domein TTW voert het programma uit in opdracht van het Ministerie van LNV.

Maatregelen NWO in verband met het coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Waarvoor

Doel van ODV-KOT is het ondersteunen van onderzoek dat nieuwe kennis vergaart voor de ontwikkeling of verbetering van een innovatieve techniek, procedé of dienst ten bate van de primaire visserij. Ook voor onderzoek dat leidt tot een versnelde toepassing van een innovatie kunnen aanvragen ingediend worden.

Verwacht wordt dat aanvragen voor onderzoeksprojecten aansluiten bij de behoefte van de visserijsector. Daarbij vallen ze binnen één of meer van de volgende innovatiedomeinen:

  • Verlagen footprint visserij
  • Selectieve vismethoden
  • Alternatieve vismethoden

Voor wie

Wetenschappers in dienst van (technische) universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden, en instituten die in aanmerking komen voor financiering door NWO, kunnen een aanvraag indienen. Daarbij kunnen onderzoekers in dienst bij Hogescholen of een van de TO2-instellingen als medeaanvrager optreden. De aanvragen worden in samenwerking met één of meerdere partijen uit de visserijsector opgesteld met het oog op gezamenlijke uitvoering van het project.
Binnen de Call for Proposals ODV-KOT kunnen aanvragers hun naam koppelen aan maximaal 3 voorstellen, waarvan aan maximaal twee voorstellen als penvoerder.

Wat aanvragen

Voor deze call for proposals is een totaalbudget van 2,2 miljoen euro beschikbaar voor kortlopende onderzoeksprojecten van maximaal 2 jaar. Per voorstel kan een maximum NWO-financiering van 350.000 duizend euro worden aangevraagd. Project-specifieke kosten voor personeel, goederen & diensten en kennisbenutting kunnen worden gefinancierd uit het projectbudget.
Projecten moeten binnen 4 maanden na honorering van het project van start gaan.

Meer informatie over de financieringsmogelijkheden kunt u vinden in de Call for Proposals Onderzoek voor Duurzame Visserij - Korte Onderzoekstrajecten.

Wanneer

Aanvragen kunnen tot uiterlijk 18 februari 2020 14:00 uur CET ingediend worden.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit en op utilisatie potentie binnen de visserijsector. Deze twee beoordelingscriteria wegen even zwaar.

Procedure

Aanvragen worden na ontvangst getoetst op volledigheid en aansluiting bij de geldende voorwaarden.
Vervolgens scoort en rangschikt een beoordelingscommissie de aanvragen aan de hand van de beoordelingscriteria. De beoordelingscommissie adviseert het TTW-Bestuur die in april/mei 2020 besluit welke voorstellen financiering zullen ontvangen.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

18 februari 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

2,2 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Contact

Dr. Peter Spierenburg (Programmamedewerker) Dr. Peter Spierenburg (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001291 innovisserij@nwo.nl

Contact

Dr. Mirka Macel (Programmamedewerker) Dr. Mirka Macel (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001392 innovisserij@nwo.nl