Materialen NL: Challenges Call

Onderzoekers met een vaste of tenure-track aanstelling kunnen financiering aanvragen voor materialenonderzoek.

Matchmaking event

Op 18 januari wordt een matchmakingsbijeenkomst georganiseerd in De Witte Vosch, Utrecht van 13:00-18:00. Geïnteresseerden in de Materials Challenges call zijn van harte welkom! Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Registratie voor dit event is noodzakelijk en kan gedaan worden tot 9 januari.

Meer informatie en registratie voor het Matchmaking event.

Waarvoor

Binnen het Materialen NL programma stimuleert NWO onderzoek naar vraagstukken op het gebied van materialen. Dit programma, onderdeel van het topsectorenprogramma 2018-2019, heeft zes thema's, waarvan er twee in deze call centraal staan, namelijk 'Designer Functional Metamaterials' en 'Next Generation Engineering Materials' uit het rapport 'Dutch Materials, Challenges for Materials Science in the Netherlands'. Onderzoek op deze thema's is van belang voor de topsectoren HTSM, Energie en Chemie.

Het topsectorenbeleid is er onder andere op gericht om sterke publiek-private banden te smeden en daarom vereist dit financieringsinstrument cofinanciering. Onderzoekers dienen een voorstel in met 10% of 30% cofinanciering, afhankelijk van het TRL (Technology Readiness Level) van het onderzoek. Voor alle uiteindelijk gehonoreerde onderzoeksprojecten stelt NWO een gebruikerscommissie in. 

Voor wie

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling kunnen een aanvraag indienen als zij:

  • in dienst zijn (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut, én
  • een dienstverband (aanstellingsduur) hebben voor ten minste de helft van de looptijd van het onderzoek waarvoor zij financiering aanvragen.

Hoofdaanvragers en mede-aanvragers die in deeltijd werken moeten in ieder geval over voldoende universitaire faciliteiten en budget beschikken om het project naar behoren te kunnen uitvoeren.

Onderzoekers kunnen voorstellen indienen in de categorie '10% cofinanciering' en 'minimaal 30% cofinanciering'. Voor alle uiteindelijk gehonoreerde voorstellen stelt NWO een gebruikerscommissie in. Onderzoekers die een voorstel willen indienen dienen vóór indiening een passendheidsverklaring aan te vragen bij de Topsector HTSM (HTM roadmap) of de Topsector Energie. Zie hiervoor paragraaf 3.5.6 van de call for proposals.

Wat aanvragen

Een onderzoeker kan maximaal 750.000 euro financiering bij NWO aanvragen, ter dekking van de volgende kosten (modules):

  • Personele kosten
  • Materiële kosten
  • Investeringen
  • Kennisbenutting
  • Internationalisering

De looptijd van onderzoeksprojecten is maximaal vijf jaar.

Wanneer

  • De deadline voor indiening was 16 april 2019, 14:00 CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

De beoordelingscommissie die door NWO zal worden ingesteld, beoordeelt alle voorstellen op de criteria 'wetenschappelijke kwaliteit' en 'kennisbenutting', waarbij beide criteria even zwaar meewegen.

Deze commissie geeft de voorstellen op beide criteria een score op een schaal van 1 (Excellent) tot 9 (Ondermaats). Onderzoeksaanvragen komen alleen voor financiering in aanmerking wanneer zij voor beide criteria niet hoger scoren dan 4.0, waarbij het totaal van beide scores niet hoger mag zijn dan 7.0.  

Procedure

NWO beoordeelt of de aanvragen voldoen aan de in de brochure gestelde eisen. Aanvragen die voldoen aan de eisen worden vervolgens voorgelegd aan onafhankelijke, internationale referenten. NWO verzoekt de hoofdaanvrager om een weerwoord te geven op de referentenrapporten. Vervolgens legt NWO alle ingediende voorstellen met bijbehorende referentenrapporten en weerwoorden voor aan een beoordelingscommissie, die alle voorstellen voorziet van een score.

Op basis van de scores prioriteert de commissie de voorstellen en stelt een honoreringsadvies op voor het NWO-domeinbesturen (ENW en TTW). Deze besturen nemen daarna gezamenlijk een honoreringsbesluit. Deze besluitvorming is voorzien voor eind oktober 2019.  

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

16 april 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

4,75 mln euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Contact

Dr. ir. M. Mario van der Linden (Programmamedewerker) Dr. ir. M. Mario van der Linden (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001346 challenges_call@nwo.nl

Contact

Dr. Femke Tabak Dr. Femke Tabak +31 (0)70 3494599 Challenges_call@nwo.nl