HTSM MVI top-up

De call HTSM MVI top-up biedt projectleiders van HTSM 2019 projecten de mogelijkheid om hun onderzoek naar High Tech Systemen & Materialen te integreren met Maatschappelijk Verantwoord Innoveren.

Waarvoor

Om er zorg voor te dragen dat de HTSM 2019 onderzoeksprojecten leiden tot maatschappelijk verantwoorde innovaties, hebben het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) besloten de mogelijkheid te bieden om een aantal van de HTSM projecten te integreren met MVI onderzoek. MVI staat voor Maatschappelijk Verantwoord Innoveren, de benadering die NWO ontwikkeld heeft voor onderzoek naar de ethische en maatschappelijke aspecten (zoals juridische, sociologische, economische en psychologische aspecten) van (technologische) innovaties.

NWO-MVI onderzoek richt zich op belangrijke maatschappelijke uitdagingen en de innovaties die daarvoor nodig zijn. Het brengt de maatschappelijke aspecten van deze (technologische) innovaties vroegtijdig in kaart, zodat hiermee in het ontwerp- en ontwikkelingsproces rekening kan worden gehouden. Het doel van NWO-MVI onderzoek is om innovaties tot stand te brengen die maatschappelijk aanvaardbaar zijn.

De call HTSM MVI top-up heeft als doel om de maatschappelijk aspecten van de technologische doorbraken en innovatieve toepassingen voortkomend uit de HTSM 2019 call vroegtijdig in kaart te brengen. De call stimuleert interdisciplinair onderzoek, waarbij expliciet aandacht wordt gegeven aan valorisatie en het betrekken van stakeholders tijdens het ontwerpproces. 

Voor wie

Projectleiders met een gehonoreerde aanvraag binnen HTSM 2019 kunnen een aanvraag indienen bij de HTSM MVI top-up call. Dit geldt zowel voor onderzoekers die in hun HTSM 2019 aanvraag een MVI passage hebben ingevuld en voor onderzoekers die deze passage in hun HTSM 2019 aanvraag niet hebben ingevuld. NWO faciliteert de aanvragers met een informatieve bijeenkomst.

Wat aanvragen

De maximale omvang van de bij NWO aan te vragen financieringsbijdrage voor een project bedraagt €
 250.000 euro. De financiering kan gebruikt worden voor personele kosten, materieel en kennisbenutting. 

Wanneer

De deadline voor volledige onderzoeksvoorstellen is 16 april 2020, 14:00 uur CEST, via ISAAC 

Beoordeling

Criteria

Volledige aanvragen worden beoordeeld op de criteria Wetenschappelijke kwaliteit en Maatschappelijk Verantwoord Innoveren.
 
Deze criteria worden in de call for proposals toegelicht. 
 

Procedure

  • Na ontvangst van een aanvraag wordt allereerst door NWO een administratief-technische toets uitgevoerd om te bepalen of de aanvraag in behandeling genomen kan worden volgens de administratieve voorwaarden van deze call for proposals.
  • Volledige onderzoeksaanvragen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie. Voor iedere aanvraag geldt dat de beoordelingscommissie een (voorlopig) oordeel opstelt op basis van de inhoudelijke beoordelingscriteria zoals beschreven in de call tekst.
  • De aanvragers krijgen de mogelijkheid om te reageren op het (voorlopig) oordeel middels een interview. 
  • De beoordelingscommissie zal op basis van de aanvraag, de voorlopige boordeling en het interview een definitief oordeel over de aanvragen vellen. Op basis van dit definitieve oordeel en de daarbij behorende cijfermatige scores worden de aanvragen gerangschikt. Op volgorde van deze rangschikking komen de aanvragen in aanmerking voor subsidie totdat het subsidieplafond is bereikt.
  • NWO, in casu het bestuur van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen, toetst de beoordelingsprocedure en neemt vervolgens -  op basis van het advies van de beoordelingscommissie - een besluit over de aanvragen.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

11 juni 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

500000 euro

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

High Tech Systemen en Materialen

Speerpunt

Kennisbenutting (2019-2022)

Partners

TKI HTSM. EZK

Contact

Dr. Paul Schuddeboom (Senior programmamedewerker) Dr. Paul Schuddeboom (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 6001269 htsmcall@nwo.nl