Call HTSM 2019

De call HTSM 2019 staat open voor financieringsaanvragen voor toepassingsgericht onderzoek op het gebied van High Tech Systemen & Materialen. Aanvragen kunnen worden ingediend door hoogleraren en universitaire (hoofd)docenten (of vergelijkbare posities) met een vaste aanstelling of een tenure track positie.

Waarvoor

De call HTSM van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) is een uitvloeisel van het topsectorenbeleid. NWO-domein TTW daagt onderzoekers en bedrijven uit gezamenlijk kennis te ontwikkelen voor technologische doorbraken en innovatieve toepassingen. Het programma richt zich op het stimuleren van excellent wetenschappelijk onderzoek binnen de topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM), om zodoende de internationale concurrentiepositie van Nederland op dit gebied te versterken. Tevens is NWO voornemens om het voor gehonoreerde onderzoeksaanvragen in de Call HTSM 2019 mogelijk te maken om het voorgestelde onderzoek te integreren met maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI) onderzoek.

Voor wie

 • Aanvragen kunnen worden ingediend door hoogleraren en universitaire (hoofd)docenten (of vergelijkbare posities) met een vaste aanstelling of een tenure track positie.
 • Alleen onderzoeksaanvragen die een expliciete bijdrage leveren aan één van de binnen de topsector HTSM gedefinieerde roadmaps of het doorkruisende thema ICT  kunnen worden ingediend.
 • De onderzoeksaanvragen worden vooraf beoordeeld op passendheid binnen één van de HTSM gedefinieerde roadmaps. Hiertoe moet een passendheidsformulier worden ingediend: zie verder onder "Wanneer".
 • De totale cofinanciering (financiële plus in natura bijdragen) bedraagt tenminste 30% en ten hoogste 
 • 50% van de totale projectkosten (TTW-bijdrage plus cash cofinanciering plus in kind bijdragen).
 • De cash cofinanciering vormt tenminste 15% van de totaal benodigde financiële middelen.
   

Wat aanvragen

De maximale TTW-bijdrage bedraagt 750.000 euro (inclusief btw) per project. De financiering kan gebruikt worden voor:

1. salaris van tijdelijk op het project bij de kennisinstelling aan te stellen personeel
2. materialen (verbruiksgoederen, kleine instrumenten en hulpmiddelen) en binnenlandse reizen
3. buitenlandse reizen
4. investeringen (duurzame apparatuur waarover economische waarde wordt afgeschreven)

Wanneer

 • Deadline voor het indienen van passendheidsformulier was: 29 april 2019, 14.00 uur CEST, per e-mail naar htsmcall@nwo.nl
 • De deadline voor volledige onderzoeksvoorstellen was: 11 juni 2019, 14:00 uur CEST, via ISAAC 

Beoordeling

Criteria

 • Het passendheidsformulier wordt beoordeeld op passendheid binnen de topsector HTSM gedefinieerde roadmaps
 • Volledige aanvragen worden beoordeeld op de criteria wetenschappelijke kwaliteit en utilisatie.
   

Procedure

 • Het passendheidsformulier wordt getoetst op passendheid in één van de HTSM roadmap(s) door de roadmaptrekkers. Alleen bij akkoord op passendheid binnen de HTSM roadmaps kan de aanvrager een onderzoeksaanvraag indienen. 
 • Volledige onderzoeksaanvragen worden beoordeeld door internationale referenten waarna de aanvrager gelegenheid krijgt tot een weerwoord. Een onafhankelijke multidisciplinaire jury kent aan ieder voorstel twee cijfers toe die in gelijke mate meetellen; één voor wetenschappelijke kwaliteit en één voor utilisatie(perspectief).  Het TTW-Bestuur besluit over de honoreringen. Uitgangspunt hierbij is de rangorde op grond van de cijfers van de juryleden.

Meer informatie

Meer informatie over de roadmaps binnen HTSM is te vinden via: www.hollandhightech.nl/nationaal/innovatie/roadmaps

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

11 juni 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

9.500.000 euro (5.500.000 NWO middelen, en 4.000.000 euro TKI-HTSM

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

High Tech Systemen en Materialen

Speerpunt

Kennisbenutting (2019-2022)

Partners

TKI HTSM

Contact

Dhr. dr. P. (Paul) Schuddeboom (Senior Program Officer) Dhr. dr. P. (Paul) Schuddeboom (Senior Program Officer) +31 (0)30 6001269 htsmcall@nwo.nl

Contact

Dr. Elisa Guasti (Programmamedewerker) Dr. Elisa Guasti (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001395 htsmcall@nwo.nl