Demonstrator

Onderzoekers die kennis uit hun onderzoek willen toepassen en naar de markt brengen, kunnen bij NWO financiering aanvragen om een technologie verder te ontwikkelen als basis voor een commercieel product. Het programma Demonstrator biedt wetenschappers de kans om resultaten uit hun onderzoek aantrekkelijk te maken voor de markt.

Waarvoor

Het programma Demonstrator richt zich op het faciliteren en stimuleren van de toepassing van onderzoeksresultaten vanuit Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen of hogescholen en door Regieorgaan SIA gefinancierd onderzoek. Het programma is er op gericht om een technologie verder te ontwikkelen tot het niveau van een Minimal Viable Product (een minimale functionele basisversie van een product).

Aan de hand van deze demonstrator-versie kan aan een derde partij worden getoond wat het toepassingsperspectief van de onderliggende technologie is en dat deze gereed is om te worden overgedragen (“ Show to Transfer” ). De uiteindelijke commercialisatie van de technologie vindt plaats bij en door een commerciële derde partij. 

Voor wie

 • Hoogleraren en universitaire (hoofd)docenten (of vergelijkbare posities), vast aangesteld aan:
  • Nederlandse universiteiten
  • Universitaire Medische Centra
  • KNAW- en NWO-instituten
  • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
  • het Nederlands Kanker Instituut (NKI)
  • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen
  • Dubble-bundellijn bij de ESFR te Grenoble
  • NCB Naturalis
  • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL)
 • Onderzoekers met een ‘tenure track’-aanstelling aan genoemde onderzoeksinstellingen.
 • Docenten en lectoren, met een vaste aanstelling aan een Nederlandse hogeschool . Onder hogeschool verstaat NWO een instelling die wordt bekostigd in overeenstemming met artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en lid is van de Vereniging Hogescholen.

Wat aanvragen

Verstrekt wordt een financiering tot een maximum van 150.000 euro (inclusief BTW) voor maximaal 100% van de gemaakte projectkosten. Een Demonstrator-project heeft een looptijd van maximaal 18 maanden. De volgende kostensoorten worden geaccepteerd:

 • Gespecificeerde kosten van personeel in dienst van een Nederlandse hogeschool conform de tarieven van de Handleiding Overheidstarieven (HOT 2017, www.nwo.nl/documents/nwa/nwa-orc---handleiding-overheidstarieven);
 • Gespecificeerde kosten van personeel in tijdelijke dienst van universiteit, onderzoeksinstelling of hogeschool;
 • Kosten van gebruiksgoederen, kleine instrumenten en hulpmiddelen;
 • Reis- en verblijfskosten;
 • Kosten voor octrooibescherming gedurende de looptijd van het Demonstrator-project;
 • Kosten van derden kunnen worden opgevoerd voor zover dit projectactiviteiten betreft, die in opdracht van de aanvrager door derden worden uitgevoerd (maximum van € 125/uur).

Derden zijn geen (andere) hogescholen, universiteiten of onderzoeksinstellingen. Deze kunnen alleen medeaanvrager zijn.  

Wanneer

De deadline voor het indienen van aanvragen was dinsdag 26 februari 2019, 14:00 uur CET.

Beoordeling

Criteria

 • Technologisch innovatieve aspecten (weegfactor 1)
 • Transfer potentieel (weegfactor 1):
 • Projectaanpak & team (weegfactor 1):

Zie de calltekst voor specificaties van de criteria.

Procedure

De voorstellen worden per ronde in competitie schriftelijk beoordeeld door een beoordelingscommissie. Voorstellen komen alleen voor financiering in aanmerking wanneer zij voor de beoordelingscriteria ‘Technologische innovatieve aspecten’, ‘Commercieel potentieel’ en ‘Projectaanpak & team’ elk niet hoger dan 3.0 scoren, waarbij de som van deze cijfers niet hoger dan 7.5 mag zijn.

Op basis van het gemiddelde cijfer volgens deze criteria worden de voorstellen gerankt. Vervolgens ontvangen de hoogstgerankte aanvragers een uitnodiging om hun ingediende aanvraag te komen toelichten. De beoordelingscommissie prioriteert deze aanvragen opnieuw en stelt een honoreringsadvies op aan het TTW-Bestuur. Het TTW-Bestuur neemt de honoreringsbesluiten.  

Meer informatie

Let op: voor academische innovatieve start-ups geldt er een andere regeling: Take-off

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

26 februari 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Het budget voor deze ronde is 1 miljoen euro.

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Demonstrator

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Mw. dr. M. (Monique) Wiegel (Programmamedewerker) Mw. dr. M. (Monique) Wiegel (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001286 m.wiegel (at) nwo.nl