Crossover call

Met de Crossover call financiert NWO onderzoek in publiek-private samenwerking (PPS) dat gericht is op maatschappelijke uitdagingen, waarbij de onderzoeksthema's meerdere topsectoren verbinden. De call staat open voor alle wetenschappelijke disciplines. Breed samengestelde interdisciplinaire consortia, bestaande uit onderzoekers en publieke en private partners, kunnen onderzoeksvoorstellen als een samenhangend project indienen.

Waarvoor

De Crossover call wil het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem versterken met hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek, dat bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Voor wie

De hoofdaanvrager dient namens het projectconsortium de aanvraag in. U kunt als hoofdaanvrager optreden als u een gepromoveerde onderzoeker bent bij een Nederlandse universiteit, KNAW- of NWO-instituut, een hogeschool of een door NWO erkende kennisinstelling. De hoofdaanvrager moet een aanstelling hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en de duur van onderzoek waarvoor de financiering wordt aangevraagd.

Als consortium partners kunnen optreden: TO2 instellingen, bedrijven (inclusief MKB), maatschappelijke organisaties (bijv. NGO’s, ANBI’s), vakdepartementen, lokale of regionale overheden en overige (publieke) kennisinstellingen.

Consortia die een aanvraag in de ‘Nationale Wetenschapsagenda - Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC)’ call 2018 hebben ingediend, kunnen geen aanvraag met vergelijkbare probleemstelling en/of vergelijkbare samenstelling van het consortium indienen in deze Crossover call.

Wat aanvragen

Er kan per project minimaal M€ 5 en maximaal M€ 10 NWO-financiering worden aangevraagd.

De begroting wordt opgebouwd aan de hand van NWO-breed gestandaardiseerde bouwstenen, de zogenaamde modules. Er zijn zes modules beschikbaar in deze call:

 • Personele kosten
 • Materiële kosten
 • Investeringen
 • Kennisbenutting en ondernemerschap
 • Internationalisering en Money follows Collaboration
 • Programmamanagement

Cofinanciering

De cofinanciers van het consortium dienen gezamenlijk minimaal 30% van het totale projectbudget bijeen te brengen, waarvan minimaal de helft in cash. Tevens dient minimaal 10% van de totale projectkosten te bestaan uit cash cofinanciering afkomstig van private partijen (bedrijven en NGO’s inclusief ANBI’s).

Wanneer

Vanaf 14 september is het mogelijk om een Expression of Interest in ISAAC in te dienen.

 • De deadline voor het indienen van een Expression of Interest was 15 november 2018, om 14:00 uur CE(S)T.
 • De deadline voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag was 21 mei 2019, om 14:00 uur CE(S)T.

Het indienen van een Expression of Interest is verplicht voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag.

Beoordeling

Criteria

De Expressions of Interest worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Mate van crossover
 • Potentiële maatschappelijke en/of economische impact op de meest aanwezige maatschappelijke uitdaging in het onderzoeksvoorstel
 • Kwaliteit van het consortium

De uitgewerkte aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Wetenschappelijke kwaliteit
 • Maatschappelijke impact en valorisatie
 • Kwaliteit van het consortium

Procedure

De beoordelingsprocedure kent twee fasen: Expressions of Interest en uitgewerkte aanvragen. 

De Expressions of Interest worden beoordeeld door de beoordelingscommissie zonder gebruik te maken van externe referenten. De raad van bestuur van NWO zal op basis van het advies van de beoordelingscommissie besluiten welke consortia een uitgewerkte aanvraag mogen indienen.

De uitgewerkte aanvragen worden voorgelegd aan referenten. Aanvragers krijgen vervolgens de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de geanonimiseerde adviezen van de referenten (weerwoord). De uitgewerkte aanvragen met referentencommentaar en voorzien van weerwoord zullen vervolgens ter beoordeling worden voorgelegd aan de beoordelingscommissie. Vervolgens worden de aanvragers uitgenodigd voor een interview. Na de interviews stelt de beoordelingscommissie een definitieve rangorde op. De raad van bestuur van NWO besluit daarna over toekenning of afwijzing van de aanvragen.

Meer informatie

Voor vragen kan contact opgenomen worden met de leden van het Crossover call team. Het team bestaat uit:

 • Erwin Onderdijk, NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), telefoonnummer +31 (0)30 6001290
 • Roos Dorsman, NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW), telefoonnummer +31 (0)703494098
 • Bea Pauw, NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), telefoonnummer +31(0)703440734
 • Annemarie Penders, ZonMw (medische wetenschappen), telefoonnummer +31(0)703495043

Email: crossover@nwo.nl

Meer informatie over de call op www.nwo.nl/crossover