RAAK-mkb 2017 ronde 7

Hogescholen kunnen financiering aanvragen voor onderzoeksprojecten die in samenwerking met mkb-bedrijven worden uitgevoerd. RAAK-mkb richt zich op het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.

Waarvoor

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (hierna Regieorgaan SIA), onderdeel van NWO, heeft als taak de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen te stimuleren en voert daartoe onder andere de RAAK-regelingen uit.

De regeling RAAK-mkb bevordert de samenwerking tussen mkb-bedrijven en hogescholen. De samenwerking is gericht op kennisontwikkeling en -toepassing. Gestuurd door de vraag vanuit het mkb wordt in netwerken van hogescholen en mkb-bedrijven onderzoek uitgevoerd.

Het resultaat van het onderzoek is praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk. Het onderzoek levert daarnaast een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

Voor wie

De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Het College van Bestuur (CvB) van de penvoerende hogeschool benoemt de projectleider (medewerker hogeschool) die namens de hogeschool het aanspreekpunt is voor Regieorgaan SIA. De aanvraag dient te zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van een lector, of een anderszins aan de hogeschool verbonden senior onderzoeker. De lector of senior onderzoeker kan ook als projectleider optreden.

De penvoerder draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project en het projectmanagement, inclusief de inhoudelijke samenhang, de voortgang, de resultaten en de financiƫle (eind)verantwoording van het project. De penvoerder is verantwoordelijk voor de verspreiding van de relevante informatie onder de leden van het consortium.

Wat aanvragen

De maximaal aan te vragen subsidie omvang is euro 300.000,-. De duur van het project is 18 tot 24 maanden. Inzet van subsidie buiten de looptijd van het project is niet mogelijk. De subsidiegelden zijn uitsluitend bestemd voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek conform de gesubsidieerde projectaanvraag.

De deelnemers binnen het project dragen bij met cofinanciering die ten minste 50% van de totale projectkosten dient te bedragen. De cofinanciering kan zowel in-cash als in-kind plaatsvinden. De omvang van de cofinanciering dient bij de aanvraag opgegeven te worden. Subsidiering van (deel-)projectactiviteiten die reeds zijn gesubsidieerd vanuit andere bronnen, is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om naast RAAK-subsidie andere stimuleringsgelden als cofinanciering in te brengen in het project mits duidelijk wordt aangegeven welke subsidie voor welke (deel-)activiteit wordt ingezet en mits dit vanuit de andere regeling voor stimuleringsgelden is toegestaan.

Wanneer

  • Donderdag 5 oktober 2017 om 14.00u., alleen voor uitgewerkte aanvragen.

Beoordeling

Criteria

Alle voorstellen worden door een beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van drie beoordelingscriteria:

  1. Vraagarticulatie
  2. Netwerkvorming
  3. Onderzoeksplan

Voor verdere toelichting raadpleeg de handleiding RAAK-mkb 2017, 2e ronde, sectie 4. "Beoordelingscriteria".

Procedure

De beoordelingscommissie beoordeelt op basis van drie beoordelingscriteria: vraagarticulatie, netwerkvorming en onderzoeksplan. Projecten die op alle drie criteria een voldoende scoren, komen in aanmerking voor goedkeuring. De drie criteria worden in een onderlinge weging gehanteerd. Het criterium 'onderzoeksplan' weegt zwaarder dan de andere twee criteria (50% ten opzichte van 25%). Alle projecten ontvangen een totaalscore en worden op basis van de weging in rangorde gezet. De honorering van de goedgekeurde projectaanvragen is afhankelijk van het beschikbare budget.

  • 5 oktober 2017                      Deadline indiening aanvragen
  • November 2017                     Vergadering beoordelingscommissie
  • November/december 2017      Hoor-en-wederhoor
  • Januari 2018                          Vergadering beoordelingscommissie
  • Januari 2018                          Besluit bestuur Regieorgaan SIA

Meer informatie

Zie ook de website van Regieorgaan SIA

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

5 oktober 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Budget: onder voorbehoud euro 7,2 mln. Maximaal euro 300.000,- per project.

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Dhr. L. Sanou Dhr. L. Sanou +31 (0)6 24904831 lex.sanou@regieorgaan-sia.nl