KIEM 21st Century Skills

Lectoren en docent-onderzoekers van hogescholen kunnen financiering aanvragen waarmee kleine, doelgerichte projecten met betrekking tot 21st Century Skills kunnen worden gestart. Hierdoor kan de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek naar 21st Century Skills versneld worden. KIEM heeft daarmee een katalysatorfunctie voor de aansluiting van het praktijkgericht onderzoek op de gezamenlijke Human Capital Agenda voor Nederland

Waarvoor

De regeling KIEM 21st Century Skills stimuleert de start van praktijkgericht onderzoek binnen leer- en experimenteeromgevingen, gericht op innovatie. Te denken valt aan creatieve hubs, fablabs, hackathons, serious games, etc. In deze omgevingen krijgt de transitie van de samenleving vorm en inhoud. Ze vragen om metacognitieve skills als kritisch denken, reflecteren, samenwerken, creatief denken, enz. Mogelijke uitkomsten van KIEM-projecten zijn: gezamenlijke projectvoorstellen, bijeenkomsten, (business)modellen, demonstrators, prototype(n), werkwijzen, processen, instrumenten, etc

Voor wie

Een lector of senior onderzoeker, verbonden aan de penvoerende hogeschool dient de aanvraag op te stellen. Binnen het project gaat de hogeschool een samenwerkingsverband aan met een onderwijsinstelling (po, vo, roc of aoc) en minimaal één maatschappelijke instelling en/of een mkb-onderneming.

Wat aanvragen

De aan te vragen financiering is maximaal € 20.000,- per aanvraag. De looptijd van het project bedraagt maximaal 12 maanden. De deelnemers binnen het project dragen bij aan het project. Deze cofinanciering bedraagt minimaal € 10.000,- van de totale projectkosten, waarvan minimaal € 5.000,- afkomstig is vanuit de praktijkpartners en € 5.000,- van de hogeschool. Voor een maximale subsidieaanvraag bedraagt de projectomvang dus minimaal € 30.000,-. De financiering is uitsluitend bestemd voor het uitvoeren van de werkzaamheden conform het projectplan zoals dat is ingediend bij de projectaanvraag.

Wanneer

Met ingang van 12 april 2016 tot 10 november 2017, 14.00 uur kunnen doorlopend aanvragen voor KIEM-subsidies worden ingediend bij Regieorgaan SIA.

Echter: wanneer de beschikbare middelen vóór 10 november 2017 zijn uitgeput, wordt deze call for proposals vóór deze datum gesloten.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden getoetst op de volgende criteria:

Vraagarticulatie:

  • De vraag is afkomstig uit de praktijk.
  • Het project draagt bij aan de aansluiting van het praktijkgericht onderzoek op de gezamenlijke Human Capital Agenda voor Nederland.

Netwerkvorming:

  • De projectdeelnemers komen in gezamenlijkheid tot kenniscirculatie en kennisontwikkeling.
  • Het samenwerkingsverband bestaat uit minstens één onderzoeker, minimaal één onderwijsinstelling (po, vo, roc, aoc) en één mkb-bedrijf en/of een maatschappelijke instelling.

Innovatie:

  • Het projectplan bevat een concrete projectdoelstelling die bijdraagt aan het vergroten van de kennis over het ontwikkelen van 21st century skills binnen de context van de door partijen omschreven leer- en experimenteeromgeving.
  • Een activiteitenplan met stappen en hoe de partijen uit de praktijk daarbij worden betrokken.
  • Het projectplan is uitvoerbaar en haalbaar.

Procedure

Regieorgaan SIA stelt vast of de aanvraag voldoet aan de formele eisen van de KIEM-call for proposals en aansluit op de programmadoelstellingen. Een onafhankelijke, externe KIEM-programmacommissie stelt vast of de aanvraag binnen het programma past en beoordeelt de aanvragen conform de criteria. De programmacommissie kan zich laten adviseren door onafhankelijke deskundigen. Aanvragen die ten opzichte van de gestelde criteria als voldoende worden beoordeeld, worden voorgedragen voor honorering. Het programmacommissie-advies tot al dan niet honorering van de aanvraag wordt ter accordering voorgelegd aan de directeur van Regieorgaan SIA, onder mandaat van het bestuur van Regieorgaan SIA. De directeur toetst de procedure die tot het advies heeft geleid en neemt het definitieve besluit over goedkeuring of afkeuring, op basis van het advies van de programmacommissie. De directeur beoordeelt of overgegaan kan worden tot honorering op basis van het beschikbare budget.


Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

10 november 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

1 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Topsector Water call

Speerpunt

Thema: Creatieve industrie (2011-2014)

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

Contact

Dhr. L. Sanou Dhr. L. Sanou +31 (0)6 24904831 lex.sanou@regieorgaan-sia.nl