Verantwoord innoveren. Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld

Dit financieringsinstrument biedt de mogelijkheid om onderzoek uit te voeren naar (technologische en institutionele) oplossingen voor fundamentele waardenconflicten in digitale samenlevingen.

Waarvoor 

Deze call for proposals vormt een unieke samenwerking van NWO met de gemeente Den Haag en de ministeries van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Buitenlandse zaken, Defensie en Justitie & Veiligheid. 

De onderzoeksagenda 'Verantwoord innoveren. Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld', vormt de basis voor deze call en wordt gekenmerkt door de interactie tussen publieke waarden en digitale technologie. De sleutelvraag is hoe publieke waarden te borgen in digitale projecten. De agenda bestaat uit vier thema's:

 1. Nieuwe digitale technologie in de moderne rechtsstaat
 2. Privacy en mensenrechten in nieuwe digitale netwerken
 3. Big data science voor een democratische publieke ruimte
 4. Complexiteit als gevolg van hyper-connectiviteit voor publieke en private actoren

Aanvragen moeten betrekking hebben op één van deze thema's.

Het doel van het programma is het genereren van wetenschappelijk vernieuwende kennis en inzichten om daarmee het beleid van de partners in de call 'Verantwoord innoveren. Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld' te versterken. 

Dit programma maakt onderdeel uit van ‘het programma 'Maatschappelijk verantwoord innoveren’', en volgt de MVI-benadering (zie www.nwo.nl/mviwww.nwo-mvi.nl en de call ). Deze bestaat uit drie speerpunten, nl. 1. interdisciplinaire samenwerking, 2. een proactief maak- of ontwerpperspectief en 3. maatschappelijke relevantie en valorisatie. 

Voor wie

Uitgewerkte aanvragen kunnen worden ingediend namens interdisciplinair samengestelde consortia.  Elk consortium bestaat uit alfa-, bèta- en gammaonderzoekers. Verder bestaat elk consortium uit één hoofdaanvrager, ten minste één medeaanvrager en ten minste één private partij die aan het project bijdraagt. Bij vooraanmeldingen dient ten minste de hoofdaanvrager bekend te zijn.

Aanvragers zijn ervaren, gepromoveerde onderzoekers in dienst bij een Nederlandse universiteit en/of een door NWO erkende kennisinstelling voor ten minste de looptijd van het project. 

Een uitzondering op de vereiste aanstellingsduur kan gemaakt worden voor hoofdaanvragers met een ‘'tenure track'-aanstelling.

Voor deze call is een bijdrage (cofinanciering) van private partijen vereist. De omvang van de private bijdrage is ten minste 10% van het bedrag dat aan NWO gevraagd wordt. De vereiste bijdrage mag helemaal in kind zijn.  

Wat aanvragen

De maximale omvang van de bij NWO aan te vragen financieringsbijdrage voor een project bedraagt € 750.000. 

Voor een aanvraag binnen deze call mag maximaal 1 promovendus/PhD positie aangevraagd worden, en er moet ten minste een postdoc worden aangevraagd. Voorts kan er (personeel) budget worden aangevraagd voor niet-wetenschappelijk en overig wetenschappelijk personeel bij universiteiten, en voor vervangingssubsidies voor hoofd- en mede-aanvragers. Daarnaast kan budget aangevraagd worden voor materiële kosten, valorisatie/kennisbenutting en internationalisering.

Wanneer

 • De (verplichte) vooraanmeldingen dienen vóór 19 maart 2019, 14:00 uur CET, door NWO te zijn ontvangen.
 • De uitgewerkte aanvragen dienen vóór 18 juni 2019,14:00 uur CEST, door NWO te zijn ontvangen.

Beoordeling

Criteria

Vooraanmeldingen

 • passendheid binnen de agenda en doelstellingen van de call 'Verantwoord innoveren. Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld'
 • aantoonbare ervaring van de onderzoekers op terreinen die relevant zijn voor de aanvraag en de impact van de resultaten
 • belofte op een kwalitatief goede aanvraag met maatschappelijke impact.

Voorts: 

 • spreiding van vooraanmeldingen over de thema’s van de onderzoeksagenda.

Uitgewerkte aanvragen

De beoordelingscommissie toetst of de uitgewerkte aanvragen passen binnen de agenda en de doelstellingen van het programma.
Voor de beoordeling gelden de volgende criteria:

 • wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksvoorstel
 • kwaliteit binnen het kader van het NWO-MVI programma
 • relevantie en kennisbenutting.

Voorts: 

 • spreiding van uitgewerkte aanvragen over de thema’s van de onderzoeksagenda.

Deze criteria worden in de call for proposals toegelicht.

Procedure 

Het indienen van een vooraanmelding is verplicht. Aanvragers krijgen van de beoordelingscommissie een advies om hun vooraanmelding wel of niet tot een volledige aanvraag uit te werken.

De matchmaking op 12 april is verplicht voor de aanvragers die het advies krijgen hun vooraanmelding uit te werken.

De uitgewerkte aanvragen worden ter beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit en de kwaliteit binnen het kader van het NWO-MVI programma aan onafhankelijke, (inter)nationale referenten voorgelegd. De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen op maatschappelijke relevantie en kennisbenutting. Vervolgens krijgen de aanvragers vijf werkdagen om op de geanonimiseerde adviezen van de referenten en op de schriftelijke oordelen van de beoordelingscommissie te reageren door middel van een schriftelijk weerwoord.

De beoordelingscommissie kan besluiten om (hoofd)aanvragers te interviewen. 

Op basis van de aanvraag, het weerwoord en het eventuele interview bepaalt de beoordelingscommissie een definitief oordeel over de aanvragen en stelt zij een prioritering vast. Daarbij betrekt zij de spreiding van de aanvragen over de thema’s van de onderzoeksagenda. Het streven is dat per thema ten minste één aanvraag gehonoreerd wordt. 

Het NWO-domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen neemt - op basis van de voordracht van de beoordelingscommissie - een besluit over de te honoreren aanvragen.

Extra informatie

De call 'Verantwoord innoveren. Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld' maakt onderdeel uit van ‘het NWO programma 'Maatschappelijk verantwoord innoveren'. Voor meer informatie zie: www.nwo-mvi.nl

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuw budgettemplate. Het streven is om het budgettemplate halverwege april online te plaatsen op deze financieringspagina.

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

18 juni 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

3,2 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Maatschappelijk verantwoord innoveren

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Partners

De gemeente Den Haag en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties, Buitenlandse Zaken, Defensie, Veiligheid en Justitie

Contact

Mw T. Lansbergen +31 (0)70 349 46 18 t.lansbergen@nwo.nl