Stichting Van Moorsel en Rijnierse

Met het financieringsinstrument Stichting Van Moorsel en Rijnierse stimuleert NWO Sociale en Geesteswetenschappen onderzoek op het gebied van het Christendom in Egypte, in het Nijldal of elders in het Midden-Oosten, in zijn kunsthistorische, archeologische, kerkhistorische, historische en filologische aspecten.

Momenteel evalueert het Stichtingsbestuur Van Moorsel en Rijnierse dit financieringsinstrument en de voorwaarden voor besteding van de middelen. Naar verwachting zal er in het najaar van 2019 een gewijzigde procedure voor het instrument worden gepubliceerd.

Waarvoor

Het doel van de Stichting Van Moorsel en Rijnierse is het stimuleren van onderzoek op bovengenoemde terreinen.

De middelen voor dit financieringsinstrument worden ter beschikking gesteld door voornoemde stichting en zijn afkomstig uit het legaat van mevrouw. J.A. Rijnierse (Sloten, 5 februari 1917 – Leiden, 23 september 2013). Het fonds waarover de stichting beschikt, bedraagt € 405.402 en wordt beheerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) te Den Haag. Mevrouw Rijnierse heeft bij testament bepaald, dat per kalenderjaar een tiende van de middelen uit de nalatenschap via NWO besteed zal worden aan onderzoek en onderwijs op de hierboven vermelde terreinen. Meer informatie treft u aan op  www.nwo.nl/stichting-van-moorsel.

Voor wie

Conform de NWO-subsidieregeling kunnen onderzoekers van door NWO erkende kennisinstellingen, waaronder Nederlandse universiteiten, de KNAW- en NWO-instituten, aanvragen indienen.

Daarnaast geldt voor dit financieringsinstrument, dat alleen senior-onderzoekers als aanvrager kunnen optreden, die werkzaam zijn op de hierboven aangegeven onderzoeksgebieden. Senior-onderzoekers zijn ervaren gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling aan een van de door NWO erkende onderzoeksinstellingen (zie voor meer informatie www.nwo.nl/regelingsubsidieverlening).

Wat aanvragen

Het jaarlijks beschikbare budget bedraagt € 50.000,-. Beurzen kunnen worden aangevraagd voor een bedrag van minimaal € 5.000,- en maximaal € 25.000,-.

De aan te vragen middelen betreffen alleen materiële kosten die direct gerelateerd zijn aan onderzoek op het gebied waarop deze call zich richt. Het gaat daarbij om onderzoekskosten in de volgende categorieën:

  • reis- en verblijfskosten voor bibliotheek- of congresbezoek;
  • opgravingskosten;
  • kosten voor deelname aan congressen;
  • materiële onderzoekskosten voor het organiseren van bijeenkomsten, zoals: congressen, tentoonstellingen en publieksevenementen;

Het aan te vragen budget mag bestaan uit een combinatie van de hierboven vermelde categorieën onderzoekskosten. In de begroting dienen de opgevoerde posten te worden toegelicht.

Wanneer

  • De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen was 11 september 2018, om 14:00 uur (CEST, Central European Summer Time).

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

  1. mate van passendheid van het onderzoek of de activiteit(en) binnen de doelstelling van de Stichting Van Moorsel en Rijnierse;
  2. wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek of van de activiteit(en) die uit dat onderzoek voortkomen;
  3. noodzakelijkheid en of urgentie van de aangevraagde financiering voor het welslagen van het onderzoeksproject;
  4. haalbaarheid (o.a. realistische planning, vrije toegang tot relevante bibliotheken, bronnen en sites);
  5. kwaliteit van de eventuele kennisbenuttingsactiviteiten.

Het relatieve gewicht van de criteria bij de beoordeling is respectievelijk 20, 40, 20, 10 en 10%.

Procedure

Er is sprake van een korte, schriftelijke beoordelingsprocedure zonder gebruikmaking van een beoordelingscommissie of peer review. NWO stelt vast of de aanvraag voldoet aan de formele eisen uit de call for proposals. Aanvragen die hieraan voldoen worden op basis van de criteria uit de call beoordeeld door het Domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen. Het Domeinbestuur neemt een besluit over het al dan niet honoreren van de aanvragen en het informeert hierover het stichtingsbestuur Van Moorsel en Rijnierse. Het stichtingsbestuur neemt het formele besluit over de toekenning. 

 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

11 september 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Het jaarlijks budget per ronde is € 50.000,-

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Rick de Jong Rick de Jong +31 (0)70 3440691 r.dejong@nwo.nl