VerDuS SURF Pop Up 2018

Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor een klein project dat een nadere invulling geeft aan de maatschappelijke opgaven van het kennisprogramma Smart Urban Regions for the Future (VerDuS SURF).

Waarvoor

Met dit financieringsinstrument voor de kleine kortlopende SURF-projecten, SURF Pop Up-projecten, kan de Raad van Toezicht van VerDuS inspelen op de behoefte aan kennis over nieuwe ontwikkelingen en ad-hoc vragen. Er is namelijk behoefte aan bottom-up initiatieven om invulling te geven aan zogeheten 'witte vlekken' binnen de SURF-thematiek.

Doel is dat de SURF Pop Up-projecten de kwaliteit en de relevantie van het SURF-programma (zie de programmanotitie) als geheel verhogen gedurende de looptijd van het SURF-programma. Zo kan later in het programma bijvoorbeeld ook worden ingespeeld op nieuwe vragen die opkomen uit de vijf toegekende grote SURF-projecten en de toegekende middelgrote projecten in het kader van JPI Urban Europe.

Vanaf de eerste ronde in 2016 zijn inmiddels al 11 VerDuS SURF Pop Up-projecten gehonoreerd. Een beschrijving van deze projecten vindt u hier.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend namens consortia met tenminste één onderzoeker van de hieronder benoemde kennisinstellingen (de hoofdaanvrager) en tenminste één publieke of private partner. Onderzoekers van de volgende kennisinstellingen kunnen aanvragen indienen:

  • Nederlandse universiteiten;
  • KNAW- en NWO-instituten;
  • hogescholen;
  • TO2-instellingen (waaronder TNO).

Publieke of private partijen kunnen zelf geen aanvraag indienen, maar wel onderdeel uitmaken van een consortium. 

Wat aanvragen

Een VerDuS SURF Pop Up-project heeft een looptijd van maximaal 12 maanden; er is geen ondergrens in tijdsduur. De uiterste startdatum van het project is drie maanden na toekenning. Andere partijen dragen bij aan het project door middel van een cash of in kind cofinanciering. Aanvragen kunnen worden ingediend met een totale begroting van maximaal 50.000 euro, waarmee bedoeld wordt de aangevraagde financiering plus cofinanciering. Er kan financiering worden aangevraagd voor personele en materiële kosten.

Aanvragers wordt sterk geadviseerd om de projectbegroting vóór de deadline te laten controleren door NWO. Bij voorgaande rondes is bij de administratief-technische check na indiening gebleken dat projectbegrotingen regelmatig onvolkomenheden bevat, die vooraf gemakkelijk opgelost hadden kunnen worden. Voor controle van de projectbegroting kunt u contact opnemen met mw. Karin Snijders, NWO projectbeheer (k.snijders@nwo.nl). Let op, deze controle is bedoeld als hulpmiddel voor aanvragers bij het voorbereiden van een aanvraag. Aan de controle kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de behandeling van een aanvraag na formele indiening.

Wanneer

In 2018 vindt één ronde VerDuS SURF Pop Up plaats. De deadline voor aanvragen was op 27 september 2018, 14.00 CE(S)T.

Zie 'Meer informatie' voor een toelichting op de wijzigingen voor VerDuS SURF Pop Up ten opzichte van het jaar 2017.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden op basis van de volgende criteria beoordeeld:

  1. Kwaliteit van de aanvraag (40%)
  2. Relevantie voor en bijdrage aan het VerDuS SURF-programma (40%)
  3. Financieel ('value for money') (20%)

Een uitgebreide beschrijving van de criteria is opgenomen in de call for proposals.

Procedure

Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden voor indiening worden beoordeeld door de Programmacommissie SURF. Gezien het bij VerDuS SURF Pop Up gaat om kortlopende projecten met een relatief klein budget, worden bij dit financieringsinstrument geen externe referenten ingezet en is er geen mogelijkheid voor weerwoord.

Iedere aanvraag wordt door de Programmacommissie SURF beoordeeld aan de hand van de gestelde beoordelingscriteria. Op basis hiervan krijgt iedere aanvraag een kwalificatie en wordt een ranking gevormd op basis van kwaliteit. Vervolgens wordt door de Programmacommissie SURF een honoreringsadvies opgesteld ten behoeve van besluitvorming door de Raad van Toezicht van VerDuS. 

Er wordt naar gestreefd om aanvragers binnen tien weken na de deadline te informeren over de resultaten van een ronde. Resultaten worden naar verwachting medio december van dit jaar bekend gemaakt.

Meer informatie

Ieder jaar wordt overwogen hoe het instrument VerDuS SURF Pop Up verder verbeterd kan worden om haar doelstellingen te bereiken. Na de ervaringen in 2017 is daarom besloten de volgende wijzigingen door te voeren voor de ronde in 2018.

  • Eerder was er ruimte voor een schriftelijke reactie door aanvragers (weerwoord) op de beoordeling voordat een kwalificatie werd vastgesteld. De procedure voor deze relatief kleine projecten wordt verlicht door deze stap niet op te nemen.
  • Voorheen werden alleen aanvragen opgesteld in de Nederlandse taal toegestaan. Vanaf dit jaar worden ook aanvragen opgesteld in de Engelse taal in behandeling genomen. 

Meer informatie over het programma VerDuS SURF vindt u op surf.verdus.nl.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

27 september 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

300.000 euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Smart Urban Regions for the Future (SURF)

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Partners

Ministerie van Infrastructuur en Water (I&W), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Platform31

Contact

Mw. E. van der Wel Mw. E. van der Wel +31 (0)70 3440568 surf@nwo.nl