VerDuS Smart Urban Regions of the Future (SURF) Pop Up

Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor een klein project dat een nadere invulling geeft aan de Maatschappelijke Opgaven die genoemd worden in het SURF-programma (Smart Urban Regions of the Future).

Waarvoor

Met dit financieringsinstrument voor de kleine kortlopende SURF-projecten, SURF Pop Up-projecten, kan de Raad van Toezicht van VerDuS inspelen op de behoefte aan kennis over nieuwe ontwikkelingen en ad-hoc vragen. Er is namelijk behoefte aan bottom-up initiatieven om invulling te geven aan zogeheten 'witte vlekken' binnen de SURF-thematiek (zie bijlage 2 in de call for proposals).

Doel is dat de SURF Pop Up-projecten de kwaliteit en de relevantie van het SURF-programma (zie de programmanotitie) als geheel verhogen gedurende de looptijd van het SURF-programma. Zo kan later in het programma bijvoorbeeld ook worden ingespeeld op nieuwe vragen die opkomen uit de vijf toegekende grote SURF-projecten en de toegekende middelgrote projecten in het kader van JPI Urban Europe.

In de ronde 2016 werden er reeds drie SURF Pop Up-projecten gehonoreerd. Een beschrijving van deze projecten vindt u hier.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend namens consortia met tenminste één onderzoeker van de hieronder benoemde kennisinstellingen (de hoofdaanvrager) en tenminste één publieke of private partner. Onderzoekers van de volgende kennisinstellingen kunnen aanvragen indienen:

 • Nederlandse universiteiten
 • KNAW- en NWO-instituten
 • Hogescholen
 • TO2-instellingen (waaronder TNO)

Publieke of private partijen kunnen zelf geen aanvraag indienen, maar wel onderdeel uitmaken van een consortium.

Wat aanvragen

Een SURF Pop Up-project heeft een looptijd van maximaal 12 maanden; er is geen ondergrens in tijdsduur. De uiterste startdatum van het project is drie maanden na toekenning. Andere partijen dragen bij aan het project door middel van in cash of in kind cofinanciering. Aanvragen kunnen worden ingediend met een totale begroting van maximaal 50.000 euro, waarmee bedoeld wordt de aangevraagde financiering plus cofinanciering. Er kan financiering worden aangevraagd voor personele en materiële kosten.

Wanneer

In 2017 kan voor SURF Pop Up op twee momenten een aanvraag ingediend worden. De volgende deadlines zijn vastgesteld:

 • Eerste ronde: 1 juni 2017 om 14.00 uur CE(S)T
 • Tweede ronde: 28 september 2017 om 14.00 CE(S)T

Zie 'Meer informatie' voor een toelichting op de wijzigingen voor SURF Pop Up ten opzichte van de ronde 2016.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden op basis van de volgende criteria beoordeeld:

I) Kwaliteit van de aanvraag (telt mee voor 40%)

 • Zijn de vraag- en doelstellingen helder gedefinieerd, voldoende afgebakend en adequaat uitgewerkt?
 • Heeft het voorstel een heldere (theoretische) onderbouwing?
 • Zijn de voorgestelde methoden en technieken geschikt voor het onderzoeken van de probleemstelling en het beantwoorden van de onderzoeksvragen?
 • Is het werkplan logisch van opbouw, goed gefaseerd en realistisch?
 • Zijn de genoemde bronnen toegankelijk en geschikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden?

II) Relevantie voor en bijdrage aan het SURF-programma (telt mee voor 40%)

 • In hoeverre draagt het Pop Up project bij aan de ontwikkeling van het SURF-programma?
 • In hoeverre betreft het een actueel en urgent onderwerp?
 • Welke extra impuls en meerwaarde biedt het project aan reeds bestaande initiatieven en reeds gefinancierde SURF-projecten?
 • Wat is de maatschappelijke en beleidsrelevantie van het voorstel?
 • Zijn de juiste stakeholders en doelgroep(en) betrokken bij de opzet, uitvoering en afronding van het project?
 • Worden wetenschap, samenleving en bedrijfsleven met elkaar verbonden?
 • Worden de juiste activiteiten ontplooid om de doelgroep(en) te bereiken?
 • In hoeverre is er disseminatie naar andere regio’s en/of projecten mogelijk?

III) Financieel ('value for money') (telt mee voor 20%)

 • Wat zijn de te leveren producten?
 • Staat het geleverde in verhouding tot wat gevraagd wordt?
 • Wat is de aanvullende waarde van de in kind cofinanciering en, indien van toepassing: hoe is de verhouding financiering – in cash cofinanciering?

Procedure

Ontvankelijke aanvragen worden beoordeeld door de Programmacommissie SURF. Gezien het bij SURF Pop Up gaat om kortlopende projecten met een relatief klein budget, worden bij dit financieringsinstrument geen externe referenten en beoordelingscommissie ingezet.

Iedere aanvraag wordt door de Programmacommissie SURF beoordeeld op basis van de gestelde beoordelingscriteria. Een aanvrager heeft vervolgens vijf werkdagen de gelegenheid om een schriftelijke reactie (weerwoord) te formuleren. De programmacommissie zal op basis van de beoordeling en het weerwoord aan iedere aanvraag een kwalificatie geven en een honoreringsadvies opstellen ten behoeve van besluitvorming door de Raad van Toezicht van VerDuS.

Er wordt naar gestreefd om aanvragers binnen tien weken na de deadline te informeren over de resultaten van een ronde.

Meer informatie

In 2016 werd voor het eerst een ronde SURF Pop Up uitgevoerd. Op basis van de ervaring met deze ronde werden wijzigingen doorgevoerd in de procedure. Voor aanvragers is daarbij het volgende van belang:

 • Het principe van de doorlopende ronde zoals gehanteerd bij SURF Pop Up in 2016 wordt losgelaten en in plaats daarvan worden gedurende het jaar enkele vaste indienmomenten georganiseerd. De deadlines in 2017 staan hierboven vermeldt onder 'Wanneer'.
 • Bovenstaande betekent dat de aanvragen per indienmoment met elkaar in competitie zullen gaan, in plaats van dat zij individueel worden getoetst aan de gestelde kwaliteitseisen. Per indienmoment vindt een op zichzelf staande beoordelingsprocedure plaats.

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

28 september 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

150.000 euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Smart Urban Regions for the Future (SURF)

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Partners

Ministerie van Infrastructuur en Milieu(I&M), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Platform31

Contact

Mw. E. van der Wel Mw. E. van der Wel +31 (0)70 3440568 surf@nwo.nl