VerDuS SURF Pop Up 2019, 2de ronde

Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor een klein project dat een nadere invulling geeft aan de maatschappelijke opgaven van het kennisprogramma Smart Urban Regions of the Future (VerDuS SURF).

Waarvoor

Met dit financieringsinstrument voor kleine en kortlopende VerDuS SURF-projecten, de zogeheten VerDuS SURF Pop Up-projecten, kan de Raad van Toezicht VerDuS inspelen op de behoefte aan kennis over nieuwe ontwikkelingen en ad-hoc vragen. Er is namelijk behoefte aan bottom-up initiatieven om invulling te geven aan zogeheten 'witte vlekken' binnen de VerDuS SURF-thematiek.

Doel van het instrument is dat de VerDuS SURF Pop Up-projecten de kwaliteit en de relevantie van het VerDuS SURF-programma (zie de programmanotitie) als geheel verhogen gedurende de looptijd van het programma. Zo kan bijvoorbeeld ook worden ingespeeld op nieuwe vragen die opkomen uit de vijf grote VerDuS SURF-projecten  en de middelgrote projecten gefinancierd in het kader van JPI Urban Europe.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend namens consortia met tenminste één onderzoeker van de hieronder benoemde kennisinstellingen (de hoofdaanvrager) en tenminste één publieke of private partner. Onderzoekers van de volgende kennisinstellingen kunnen aanvragen indienen:

  • Nederlandse universiteiten;
  • KNAW- en NWO-instituten;
  • hogescholen;
  • TO2-instellingen (waaronder TNO).

Publieke of private partijen kunnen zelf geen aanvraag indienen, maar wel onderdeel uitmaken van een consortium. 
 

Wat aanvragen

Een VerDuS SURF Pop Up-project heeft een looptijd van maximaal 12 maanden; er is geen ondergrens in tijdsduur. De uiterste startdatum van het project is drie maanden na toekenning. Andere partijen dragen bij aan het project door middel van een cash of in kind cofinanciering. Aanvragen kunnen worden ingediend met een totale begroting van maximaal 50.000 euro, waarmee bedoeld wordt de aangevraagde financiering plus cofinanciering. Er kan financiering worden aangevraagd voor personele en materiële kosten.

Wanneer

In 2019 vinden twee rondes VerDuS SURF Pop Up plaats. De deadline voor deze tweede ronde aanvragen was op 26 september 2019, 14.00 CE(S)T. Dit is tevens de laatste ronde VerDuS SURF Pop Up.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden op basis van de volgende criteria beoordeeld:

  1. Kwaliteit van de aanvraag (40%)
  2. Relevantie voor en bijdrage aan het VerDuS SURF-programma (40%)
  3. Financieel ('value for money') (20%)

Een uitgebreide beschrijving van de criteria is opgenomen in de call for proposals.

Procedure

Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden voor indiening worden beoordeeld door de Programmacommissie SURF. Gezien het bij VerDuS SURF Pop Up gaat om kortlopende projecten met een relatief klein budget, worden bij dit financieringsinstrument geen externe referenten ingezet.

Iedere aanvraag wordt door de Programmacommissie SURF beoordeeld aan de hand van de gestelde beoordelingscriteria. Op basis hiervan krijgt iedere aanvraag een kwalificatie en wordt een ranking gevormd op basis van kwaliteit. Vervolgens wordt door de Programmacommissie SURF een honoreringsadvies opgesteld ten behoeve van besluitvorming door de Raad van Toezicht van VerDuS. 

Er wordt naar gestreefd om aanvragers binnen veertien weken na de deadline te informeren over de resultaten van een ronde. Resultaten worden naar verwachting eind december van dit jaar bekend gemaakt.

Meer informatie

Meer informatie over het programma VerDuS SURF vindt u op surf.verdus.nl.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

26 september 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

300.000 euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Smart Urban Regions of the Future (SURF)

Partners

Ministerie van Infrastructuur en Water (I&W), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Platform31

Contact

Maxime Verbeij Maxime Verbeij +31 (0)70 3494105 surf@nwo.nl