Smart Culture - Big Data / Digital Humanities

Ervaren, gepromoveerde onderzoekers kunnen namens consortia bestaande uit onderzoekers afkomstig van tenminste twee verschillende faculteiten (en/of twee kennisinstellingen) en tenminste één private partner financiering aanvragen voor onderzoeksprojecten gericht op onderzoek op het snijvlak van Big Data en Digital Humanities in relatie tot de creatieve industrie.

Waarvoor

NWO wil met de financiering van voorstellen binnen deze call een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onderzoek op het gebied van creatieve industrie en Big Data en tegelijkertijd een impuls geven aan het onderzoek binnen het domein van de Digital Humanities. Het onderzoeksprogramma maakt daarom niet alleen deel uit van de topsector Creatieve Industrie (via CLICKNL) en het Smart Culture domein, maar ook van het ecosysteem van Commit2Data.

Randvoorwaarden voor onderzoeksvoorstellen
Onderzoeksvoorstellen moeten:

 • een duidelijke ICT onderzoekscomponent bevatten of zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe digitale methoden
 • gericht zijn op het beantwoorden van een inhoudelijk gedreven geesteswetenschappelijke vraag
 • betrekking hebben op verschillende typen data en/of verschillende typen bronnen

Indieners van onderzoeksvoorstellen wordt gevraagd toe te lichten waarom het beoogde project als een bijdrage aan de Big Data-agenda kan worden gezien.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend namens consortia bestaande uit onderzoekers afkomstig van tenminste twee verschillende faculteiten (en/of twee kennisinstellingen) en tenminste één private partner, die (alleen of samen met meerdere private partners en/of publieke partners) de vereiste matching levert.

De hoofdaanvrager is een ervaren gepromoveerde onderzoeker met een vaste of tijdelijke aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut.

Een onderzoeker kan binnen deze call maximaal één aanvraag indienen als hoofdaanvrager. Als mede-aanvrager kan een onderzoeker bij maximaal twee verschillende aanvragen betrokken zijn.

Wat aanvragen

In deze call kunnen aanvragen ingediend worden voor embedded research, strategic research of een combinatie van beide. (Let op: Voor al deze instrumenten geldt als voorwaarde dat ten minste 20% van het bedrag dat bij NWO wordt aangevraagd gematcht wordt door de private en publieke partner(s). Van deze matchingbijdrage is minimaal 50% cash en afkomstig van één of meer private partners. De matching kan niet meer dan 50% van de totale projectkosten bedragen.)

Embedded research
Embedded research is bedoeld om de interactie en samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven te bevorderen en verder uit te bouwen. Wetenschappers, kennisgebruikers en bedrijven kunnen zo bij elkaar komen om samen onderzoek te doen of om producten of diensten voor de creatieve industrie verder te ontwikkelen. Randvoorwaarden zijn:

 • De maximaal aan te vragen financiering van NWO is 125.000 euro, de minimale omvang bedraagt 75.000 euro.
 • De looptijd van het project is minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar.
 • Met de financiering of bijdrage moet tenminste één onderzoeker (zijnde niet de hoofd- of medeaanvrager) worden aangesteld gedurende de looptijd van het project.
 • Voor alle aan te stellen junior-onderzoekers, aio’s en postdocs geldt een minimale aanstellingsomvang van 0,5 fte.

Strategic research
Strategische onderzoeksvoorstellen richten zich op lange termijn- onderzoeksvraagstukken van het bedrijfsleven of (maatschappelijke) instellingen, in de vorm van financiering van promotieplaatsen en/of postdoc onderzoek. Randvoorwaarden zijn:

 • De maximaal aan te vragen financiering van NWO is 500.000 euro, de minimale omvang bedraagt 250.000 euro.
 • De looptijd van het project is minimaal twee jaar en maximaal vijf jaar.
 • Met de financiering of bijdrage moeten ten minste twee onderzoekers (zijnde niet de hoofd- of medeaanvrager) worden aangesteld gedurende de looptijd van het project.
 • Voor alle aan te stellen junior-onderzoekers, aio’s en postdocs geldt een minimale aanstellingsomvang van 0,5 fte.

Wanneer

De deadline voor het indienen van aanvragen via ISAAC was 1 juni 2017, om 14:00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

Voor de beoordeling door de referenten en de beoordelingscommissie gelden de onderstaande twee beoordelingscriteria, die beiden even zwaar worden gewogen. De twee criteria zijn op een aantal deelaspecten geoperationaliseerd:

I Wetenschappelijke kwaliteit

 • Het innovatieve karakter;
 • Doelstelling en vraag- of taakstelling;
 • Plan van aanpak;
 • Potentie voor baanbrekende wetenschappelijke bijdragen;
 • Multidisciplinaire en interdisciplinaire wetenschappelijke samenwerking;
 • Samenstelling onderzoeksteam;
 • Haalbaarheid.

II Valorisatie/relevantie/kennisbenutting

 • Het maatschappelijke of wetenschappelijk belang voor de creatieve industrie;
 • Aandacht voor kennisoverdracht en implementatie van projectresultaten;
 • Verhouding tussen kosten en baten.

Aanvragen binnen de call Smart Culture –  Big Data / Digital Humanities moeten een score halen die minimaal overeenkomt met de kwalificatie 'very good' in het kwalificatiesysteem van NWO om in aanmerking te komen voor financiering. Zie ook http://www.nwo.nl/kwalificaties.

Procedure

Na de administratieve ontvankelijkheid, wordt op grond van de ingediende aanvragen door het bureau van NWO een pre advies opgesteld met betrekking tot zowel de passendheid van de aanvraag binnen de Roadmap Smart Culture en daarmee binnen de Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 van de topsector Creatieve Industrie, TKI CLICKNL, als de passendheid van de aanvraag op actielijn 4 ‘Big Data’ van de KIA.ICT van Commit2Data. Na akkoord door het TKI CLICKNL en Commit2Data vindt de verdere behandeling van de aanvraag plaats, conform de richtlijnen in de call for proposals.

 • eind februari : oproep tot het indienen van voorstellen
 • 1 juni 2017, 14.00 CEST: deadline indienen aanvragen
 • begin juni: ontvankelijkheidstoets en passendheid aanvragen voorleggen aan Commit2Data en TKI CLICKNL
 • juni-september: raadplegen referenten
 • september: Inwinnen weerwoord aanvrager
 • september-november: interviews en eindprioritering
 • december: toekenningsbesluit door het Domeinbestuur SGW en bericht naar aanvragers

Beoordelingscommissie Smart Culture – Big Data / Digital Humanities

De beoordelingscommissie adviseert het bestuur van NWO Sociale en Geesteswetenschappen over de beoordeling en prioritering van financieringsaanvragen voor de call Smart Culture - Big Data / Digital Humanities. De samenstelling van de beoordelingscommissie is als volgt:

Dhr. prof. dr. H.J. Bennis (Taalunie, voorheen UvA/Meertens Instituut) (technisch voorzitter)

Wetenschappelijk leden:

 • Mw. dr. S.I. Aasman (RUG)
 • Dhr. Prof. dr. E.J. Krahmer (UvT)
 • Mw. prof. dr. M.S.S.E. Janssen (EUR)
 • Mw. dr. A. Vilanova Bartroli (TUDelft)

Maatschappelijk lid:

 • Dhr. drs. P. Schindeler (Data Matters)

Meer informatie

 


Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

1 juni 2017 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

2.581.000 euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Smart Culture

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Partners

CLICKNL, Commit2Data