NWO Open Competitie voor Digitalisering - SGW

Teams van ten minste twee ervaren onderzoekers afkomstig uit de geestes- én de sociale wetenschappen kunnen financiering aanvragen om samen te werken en meer licht te werpen op de vraag: wat betekent digitalisering voor de samenleving en voor wetenschapsbeoefening binnen het SGW-domein.

Waarvoor

Via deze call –  voortkomend uit het Domeinbeeld SSH - worden onderzoeksteams vanuit het SGW-domein uitgenodigd om in te spelen op maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken van de digitale samenleving. 

Samenwerking tussen sociale wetenschappers en geesteswetenschappers is voor deze call een essentiële voorwaarde voor het aanvragen van financiering van excellent onderzoek naar de maatschappelijke vraagstukken van de digitale samenleving en de digitale transitie en de wetenschapsinhoudelijke uitdagingen als gevolg daarvan. De digitaliseringsvraagstukken zijn namelijk dusdanig complex, dat deze een interdisciplinaire SGW invalshoek vereisen. Gezamenlijke ontwikkeling en uitwisseling van kennis is een voorwaarde voor het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken.

Voor wie

Aanvragen worden ingediend door ten minste twee onderzoekers van ten minste twee verschillende faculteiten. Eén van hen treedt op als hoofdaanvrager, anderen zijn mede-aanvrager. Van de aanvragers dient ten minste één onderzoeker gepromoveerd te zijn in de geesteswetenschappen en ten minste één onderzoeker in de sociale wetenschappen.

Hoogleraren en universitair (hoofd)docenten kunnen als hoofd- of medeaanvrager een aanvraag indienen als zij:

1. in dienst zijn (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) bij een van de universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden;

2. én een dienstverband (aanstellingsduur) hebben voor ten minste de aanvraagprocedure en de looptijd van het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Personeel met een 0-uren aanstelling is uitgesloten van indiening. Een uitzondering op de vereiste aanstellingsduur kan gemaakt worden voor aanvragers met een ‘tenure track’-aanstelling. 

Daarnaast geldt binnen deze ronde dat:

3. onderzoekers maximaal één aanvraag kunnen indienen als hoofdaanvrager, en maximaal één als medeaanvrager.

Onderzoekers werkzaam aan NWO- en KNAW-instituten zijn uitgesloten als indiener.

Wat aanvragen

De hoogte van het aan te vragen budget is maximaal 750.000 euro. Er is geen minimum. 

Voor een aanvraag binnen deze ronde zijn de volgende modules beschikbaar:

1. Module Personeel: a) Promovendus/PDEng/MD PhD; b) Postdoc; c) Niet wetenschappelijk personeel (NWP); submodule d (personeel HBO) is in deze ronde niet beschikbaar; e) Vervanging; f)  Personeel Overig WP.

2. Module Materieel,

4. Module Valorisatie/Impact.

Module 3 en 5 zijn in deze call voor proposals niet beschikbaar.

Het onderzoek moet binnen zes maanden na de datum van het subsidieverleningsbesluit van start gaan. Voorstellen mogen een looptijd tot 5 jaar hebben volgens bepaling 3.5.1, lid 1 uit de NWO subsidieregeling 2017. 

Wanneer

 • Vooraanmeldingen (verplicht) dienen vóór 9 april 2019, 14:00 uur CEST, door NWO te zijn ontvangen.
 • Uitgewerkte aanvragen dienen vóór 24 september 2019, 14:00 uur CEST door NWO te zijn ontvangen.

Beoordeling

Criteria

De vooraanmeldingen worden beoordeeld op de volgende criteria:

 1. Onderzoeksidee,
 2. Impact,
 3. Onderzoekers, onderzoeksteam en organisatie.

Uitgewerkte aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

 1. Wetenschappelijke kwaliteit en impact,
 2. Inbedding onderzoeksteam, organisatie en budget,
 3. Kennisbenutting.

Procedure

De commissie beoordeelt vooraanmeldingen aan de hand van de criteria, stelt de (verwachte) kwaliteit vast en prioriteert deze naar kansrijkheid, zonder gebruik te maken van externe adviseurs. De commissie formuleert naar aanleiding hiervan een advies, welke aan de kandidaten wordt voorgelegd. De commissie legt het advies voor aan het Domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen, dat hierover een besluit neemt. De meest kansrijke kandidaten ontvangen medio juli 2019 een uitnodiging om een uitgewerkte aanvraag in te dienen.

Het aanmeldingsformulier vindt u alvast hieronder. Ook het budgetformulier zal hier binnenkort verschijnen. De mogelijkheid om in te dienen wordt medio Juli opengesteld zodra het besluit door het Domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen genomen is.

Voor de uitgewerkte aanvragen is de beoordelingsprocedure als volgt:

 1. alle aanvragers worden uitgenodigd voor een interview,
 2. de beoordelingscommissie prioriteert de aanvragen aan de hand van beoordelingscriteria,
 3. de beoordelingscommissie adviseert het Domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen over de te honoreren aanvragen. Zij zal hierover medio december 2019 een besluit nemen.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

24 september 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

750.000 euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Contact

Carry Hergaarden Carry Hergaarden +31 (0)703494059 OC-digitalisering@nwo.nl

Contact

Dr. Lydia Langerwerf Dr. Lydia Langerwerf +31 (0)70 3440900 OC-digitalisering@nwo.nl