NWO Open Competitie - SGW

NWO Open Competitie - SGW Vrij, Nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek - ronde 2020

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Het financieringsinstrument NWO Open Competitie - SGW voor vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek richt zich op onderzoeksprojecten met een primair sociaal en/of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag.

Let op: voor het indienen van een vooraanmelding bij de NWO Open Competitie SGW 2020 kiest u onderaan deze pagina voor één van de acht disciplinaire panels. Door op de link van het betreffende panel te drukken, wordt u doorgeleid naar het digitale aanvraagsysteem van NWO, ISAAC, waar u uw vooraanmelding kunt indienen.

Waarvoor

De Open Competitie SGW stimuleert excellent vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek binnen de sociale en geesteswetenschappen. Binnen dit instrument kunnen onderzoekers, naar eigen keuze, zónder thematische randvoorwaarden, financiering aanvragen voor verschillende soorten projecten en kostenposten. Dit kunnen zowel kleine als grotere projecten zijn. Er kan financiering worden aangevraagd voor projecten met of zonder wetenschappelijk personeel (zoals promovendi en postdocs). Naast financiering voor verschillende soorten personele kosten biedt dit instrument ook de mogelijkheid om specifiek financiering voor investeringen in apparatuur of databases en/of (inter)nationale samenwerking aan te vragen.  Het domeinbestuur nodigt onderzoekers nadrukkelijk uit om de verschillende mogelijkheden die dit financieringsinstrument biedt zo goed mogelijk te benutten.

Voor wie

Ervaren onderzoekers met een vaste- of tijdelijke aanstelling aan een door NWO erkende instelling kunnen een aanvraag indienen. De aanvrager(s) dient een aanstellingsduur voor tenminste de aanvraagprocedure en de gehele looptijd van het onderzoek te hebben, bij één van onderstaande kennisinstellingen:

 • Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
 • Universitaire medische centra; 
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • het Nederlands Kanker Instituut;
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
 • NCB Naturalis;
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 • Prinses Máxima Centrum.

Aanvullende voorwaarden zijn o.a.:

 • Aanvragers mogen slechts indienen als zij volgens de formele ontvankelijkheidsregels niet meer bij de Vernieuwingsimpuls kunnen indienen;
 • Aanvragers mogen slechts één keer per kalenderjaar een aanvraag indienen in de Vrije Onderzoeksruimte;
 • Aanvragers mogen niet in opeenvolgende rondes indienen in de NWO Open Competitie – SGW; 
 • Aanvragers mogen maximaal één jaar voor de geplande einddatum (= einddatum laatste aanstelling) van hun langstlopende NWO project, waarbij zij aanvrager/projectleider zijn, een nieuwe aanvraag indienen.

Voor een verdere beschrijving van deze en andere voorwaarden zie de call for proposals.

Wat aanvragen

Er kan per aanvraag maximaal 750.000 euro aan financiering worden aangevraagd. Er is geen minimumbedrag. De maximale financieringstermijn is zes jaar voor het gehele project.

Het instrument geeft nadrukkelijk de gelegenheid om verschillende typen aanvragen in te dienen. De aanvraag wordt opgebouwd middels een combinatie van budgetmodules die de aanvrager nodig acht voor het onderzoek. Deze worden verder beschreven in de call for proposals. 

De beschikbare budgetmodules binnen deze ronde zijn:

 • Budgetmodule 1 Personeel, met de volgende sub-modules:  
  • Promovendus/MD PhD
  • PDEng
  • Postdoc
  • NWP
  •  Overig WP
  •  Vervanging van aanvragers
 • Budgetmodule 2 Materieel 
 • Budgetmodule 3 Investeringen 
  • Investeringen (t/m €  150.000)
  • nvesteringen (€  150.000 t/m €  500.000)
 • Budgetmodule 4 Kennisbenutting
 • Budgetmodule 5 Internationalisering, met de volgende submodules: 
  • Internationalisering
  • Money follows Cooperation (MfC)

Wanneer

 • Vooraanmeldingen (verplicht) dienen vóór 16 januari 2020, 14:00 uur CET, door NWO te zijn ontvangen.
 • Uitgewerkte aanvragen dienen vóór 9 juli 2020, 14:00 uur CEST, door NWO te zijn ontvangen.

Beoordeling

Criteria

De vooraanmeldingen worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Onderzoeksidee
 • Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact
 • Onderzoekers en organisatie

De commissie weegt bovenstaande criteria ten opzichte van elkaar in de verhouding 50%-30%-20%.

De uitgewerkte aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Wetenschappelijke kwaliteit
 • Inbedding, organisatie en budget
 • Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact

De commissie weegt bovenstaande criteria ten opzichte van elkaar in de verhouding 50%-30%-20%.

Procedure

Indienen vooraanmelding

De beoordeling van de vooraanmeldingen en aanvragen in de Open Competitie SGW - ronde 2020 vindt plaats in acht disciplinair samengestelde panels. Aanvragers kiezen zelf bij welk panel ze indienen. De door de aanvrager opgegeven hoofddiscipline dient overeen te komen met één van de disciplines van het panel waarbij de aanvraag ingediend wordt. 

Indienen Taalwetenschappen 
Taal
Spraak
Logica

Indienen Historische wetenschappen 
Archeologie
Area studies
Geschiedenis

Indienen Filosofie en religie 
Filosofie
Religie studies en theologie
Wetenschapsgeschiedenis

Indienen Cultuurwetenschappen 
Kunst en Architectuur
Muziek, theater, uitvoerende kunsten en media
Literatuurwetenschap
Gender studies
Computers en de geesteswetenschappen

Indienen Economie en bedrijfskunde 
Microeconomie
Macroeconomie
Econometrie
Bedrijfskunde

Indienen: Gedrag en onderwijs
Biologische en Medische Psychologie
Klinische Psychologie
Sociale en Organisatiepsychologie
Onderwijswetenschappen
Ontwikkelingspsychologie
Pedagogie
Psychonomie en Cognitieve Psychologie
Psychometrie

Indienen Recht en bestuur 
Privaatrecht
Staats- en Bestuursrecht
Internationaal en Europees recht
Strafrecht en Criminologie
Bestuurskunde
Politicologie

Indienen Sociale wetenschappen 
Sociologie
Culturele Antropologie
Demografie
Communicatiewetenschappen
Geografie
Planologie
Milieuwetenschappen 

Vooraanmelding

De beoordelingscommissie NWO Open Competitie - SGW beoordeelt de vooraanmeldingen vergelijkenderwijs aan de hand van de criteria en stelt de (verwachte) kwaliteit vast en prioriteert deze naar kansrijkheid, zonder gebruik te maken van externe adviseurs. Dit advies wordt voorgelegd aan het Domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen van NWO die hierover een besluit neemt. De aanvragers van de meest kansrijke vooraanmeldingen worden uitgenodigd om hun aanvraag uit te werken.

Uitgewerkte aanvraag 

Externe deskundigen adviseren over elke aanvraag en de aanvragers mogen reageren op de rapporten. De beoordelingscommissie hanteert een puntenschaal bij haar beoordeling. Uiteindelijk beslist het Domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen van NWO, op advies van de beoordelingscommissie, welke aanvragen gefinancierd worden.

Meer informatie

Informatie over de fase van uitgewerkte aanvragen zal op deze pagina verschijnen na het besluit van het domeinbestuur over de vooraanmeldingen.

Veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden m.b.t. de NWO Open Competitie - SGW vindt u via de link in de rechterkolom op deze webpagina.


Kenmerken

Type

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

16 januari 2020 14:00

Budget

22.686.687 euro

Speerpunt

Mensen (2019-2022)

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Let op!

Overweegt u indiening van een aanvraag in dit instrument? Houd rekening met de volgende beperking voor de NWO Open Competitie – SGW, voor NWO-projecten die na 25 september 2018 van start zijn gegaan: een aanvrager mag maximaal 1 jaar voor de geplande einddatum (= einddatum laatste aanstelling) van het langstlopende project binnen NWO, waarbij hij/zij aanvrager/projectleider is, een nieuwe aanvraag indienen.

Veelgestelde vragen

NWO Open Competitie – SGW

Contact

Dr. Eelco van Dongen Dr. Eelco van Dongen +31 (0)70 3494005 sgwoc@nwo.nl

Contact

Dr. Marleen van de Vate Dr. Marleen van de Vate +31 (0)70 3440967 sgwoc@nwo.nl