NWO Open Competitie - SGW

Vrij, Nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek 2018

Het Domein Sociale en Geesteswetenschappen van NWO heeft een nieuw subsidie-instrument ontwikkeld getiteld NWO Open competitie SGW - vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. Met de introductie van dit nieuwe instrument beëindigt SGW alle huidige financieringsinstrumenten in de open competitie voor de sociale en geesteswetenschappen.

Waarvoor

De Open Competitie SGW beoogt excellent vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek met een primair sociale of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag en –probleemstelling te bevorderen. Binnen dit instrument kunnen onderzoekers, naar eigen keuze, zónder thematische randvoorwaarden, financiering aanvragen voor verschillende typen onderzoek: voor kleine of grote onderzoeksprojecten, voor individuele projecten of voor onderzoeksgroepen. Het onderzoek kan een disciplinair, interdisciplinair of domeinoverstijgend karakter hebben. Het onderzoek kan gericht zijn op internationale samenwerking tussen onderzoekers en/of onderzoeksgroepen. Passendheid van de aangevraagde middelen in relatie tot het onderzoek zal bij de beoordeling nadrukkelijk worden meegewogen

Voor wie

Senioronderzoekers met een vaste- of tijdelijke aanstelling aan een door NWO erkende instelling kunnen een aanvraag indienen. De aanvrager(s) dient een aanstellingsduur voor tenminste de aanvraagprocedure en de gehele looptijd van het onderzoek te hebben, bij een van onderstaande kennisinstellingen:

 • Nederlandse universiteiten
 • KNAW- en NWO-instituten
 • Nederlands Kanker Instituut
 • Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen
 • Onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij ESRF te Grenoble
 • NCB Naturalis
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL)
 • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Aanvullende voorwaarde is dat hoofd- en medeaanvragers niet meer in aanmerking komen voor een subsidie binnen de Vernieuwingsimpuls. Daarnaast kan slechts één keer per jaar een aanvraag worden ingediend in de Vrije Onderzoeksruimte; dat geldt voor alle open SGW-instrumenten.

Wat aanvragen

Er kan een bedrag worden aangevraagd variërend van onder de 100.000 euro tot maximaal 750.000 euro. De aanvraag wordt opgebouwd middels een combinatie van modules die de aanvrager nodig acht voor het onderzoek. De beschikbare modules binnen deze ronde zijn:

 • Module 1 Personeel, met de volgende sub-modules: 
  • Promovendus/PDEng/MD PhD
  • Postdoc
  • NWP
  • Vervanging
  • Overig WP
 • Module 2 Materieel krediet
 • Module 3 Investeringen tot de grens van NWO-groot
 • Module 4 Kennisbenutting
 • Module 5 Internationalisering, met de volgende submodules:
  • Internationalisering
  • Money follows Cooperation (MfC)

Niet-subsidiabel zijn:

 • kosten voor infrastructurele voorzieningen/basisvoorzieningen die tot de gebruikelijke infrastructuur van de kennisinstelling gerekend kunnen worden;
 • onderhouds- en verzekeringskosten.

Wanneer

 • Vooraanmeldingen, deadline dinsdag 25 september 2018, 14.00 uur CEST
 • Uitgewerkte aanvragen, deadline donderdag 7 maart 2019, 14.00 uur CEST

NB: Het aanvraagformulier voor een uitgewerkte aanvraag is beschikbaar nadat het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen een besluit heeft genomen over de vooraanmelding.

Keuze panel

De beoordeling van de vooraanmeldingen en aanvragen in de Open Competitie-ronde 2018 vindt binnen het NWO-domein SGW plaats in acht disciplinair samengestelde panels. Aanvragers kiezen zelf bij welk panel ze indienen. De door de aanvrager opgegeven hoofddiscipline dient overeen te komen met een van de disciplines van het panel waarbij de aanvraag ingediend wordt. Voor een lijst met disciplinecode, zie deze webpagina.

Door te klikken op de link van het panel van uw keuze komt u in ISAAC waar u uw aanvraag kunt indienen:

Indienen Taalwetenschappen

 • Taal
 • Spraak
 • Logica

Indienen Historische wetenschappen

 • Archeologie
 • Area studies
 • Geschiedenis
Indienen Filosofie en religie
 • Filosofie
 • Religie studies en theologie
 • Wetenschapsgeschiedenis
Indienen Cultuurwetenschappen
 • Kunst en Architectuur
 • Muziek, theater, uitvoerende kunsten en media
 • Literatuurwetenschap
 • Gender studies
 • Computers en de geesteswetenschappen
Indienen Economie en bedrijfskunde
 • Microeconomie
 • Macroeconomie
 • Econometrie
 • Bedrijfskunde
Indienen: Gedrag en onderwijs
 • Biologische en Medische Psychologie
 • Klinische Psychologie
 • Sociale en Organisatiepsychologie
 • Onderwijswetenschappen
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Pedagogie
 • Psychonomie en Cognitieve Psychologie
 • Psychometrie
Indienen Recht en bestuur
 • Privaatrecht
 • Staats- en Bestuursrecht
 • Internationaal en Europees recht
 • Strafrecht en Criminologie
 • Bestuurskunde
 • Politicologie

Indienen Sociale wetenschappen

 • Sociologie
 • Culturele Antropologie
 • Demografie
 • Communicatiewetenschappen
 • Geografie
 • Planologie
 • Milieuwetenschappen

Beoordeling

Procedure

Vooraanmelding:

De beoordelingscommissie NWO Open Competitie - SGW beoordeelt de vooraanmeldingen vergelijkenderwijs aan de hand van de criteria en stelt de (verwachte) kwaliteit vast en prioriteert deze naar kansrijkheid, zonder gebruik te maken van externe adviseurs. Dit advies wordt voorgelegd aan het Domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen van NWO die hierover een besluit neemt. De meest kansrijke kandidaten worden uitgenodigd om hun aanvraag uit te werken.

Uitgewerkte aanvraag:

Externe deskundigen adviseren over elke aanvraag en de aanvragers mogen reageren op de rapporten. De beoordelingscommissie hanteert een puntenschaal bij haar beoordeling. Uiteindelijk beslist het Domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen van NWO, op advies van de beoordelingscommissie, welke aanvragen gefinancierd worden

Criteria

De vooraanmeldingen worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Onderzoeksidee
 • Impact
 • Onderzoekers en organisatie

De commissie weegt bovenstaande criteria ten opzichte van elkaar in de verhouding 50%-30%-20%.

De uitgewerkte aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

Wetenschappelijke kwaliteit

Inbedding, organisatie en budget

Kennisbenutting

De commissie weegt bovenstaande criteria ten opzichte van elkaar in de verhouding 50%-30%-20%.


Kenmerken

Type

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

25 september 2018 14:00

Budget

minimaal 16,55 miljoen euro

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Let op!

Overweegt u indiening van een aanvraag in dit instrument? Houd rekening met de volgende beperking voor de NWO Open Competitie – SGW, voor NWO-projecten die na 25 september 2018 van start zijn gegaan: een aanvrager mag maximaal 1 jaar voor de geplande einddatum (= einddatum laatste aanstelling) van het langstlopende project binnen NWO, waarbij hij/zij aanvrager/projectleider is, een nieuwe aanvraag indienen.

Veelgestelde vragen

NWO Open Competitie – SGW

Contact

Dhr. dr. Eelco van Dongen Dhr. dr. Eelco van Dongen +31 (0)70 349 4005 e.vandongen@nwo.nl

Contact

Mw. dr. M.S. van de Vate Mw. dr. M.S. van de Vate +31 70 3440967 m.vandevate@nwo.nl