Maatschappelijke (re-)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose

Een aanvraag kan worden ingediend door een hoogleraar of een gepromoveerde onderzoeker die is verbonden aan een Nederlandse universiteit, dan wel een NWO- of een KNAW-instituut of NWO-erkende instelling. Aanvragers die niet aangesloten zijn bij een door NWO erkende instelling kunnen een aanvraag indienen in partnership met senior onderzoekers van een universiteit. Daarbij treedt de onderzoeker verbonden aan een door NWO erkende instelling op als hoofdaanvrager.

Waarvoor

Het hoofddoel van het onderzoeksprogramma ‘Maatschappelijke (re-)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose’ is het bevorderen van kwalitatief hoogstaand onderzoek naar interventies op gebied van a) wonen, b) vrije tijdsbesteding en c) beeldvorming van mensen met autismespectrum en/of schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen.

Onderzoek met een sterke relevantie voor en toepasbaarheid in de praktijk wordt nadrukkelijk aangemoedigd en dient een solide theoretische of wetenschappelijke basis te hebben. Van indieners wordt verwacht dat zij daarbij gebruikmaken van bestaande databases en informatie van kenniscentra om te onderbouwen (bijvoorbeeld Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Nederlands Jeugdinstituut).

Voor wie

Onderzoekers van de volgende kennisinstellingen kunnen aanvragen indienen:
Nederlandse universiteiten;

 • KNAW- en NWO-instituten;
 • het Nederlands Kanker Instituut;
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
 • NCB Naturalis;
 • Advanced Research Centre for Nanolithography (ARCNL);
 • Prinses Maxima Centrum.

Wat aanvragen

Het beschikbare budget voor het gehele programma is 3,8 miljoen euro en is beschikbaar gesteld door de Stichting VCVGZ. Voor deze tweede ronde is een bedrag van €  1,8 miljoen beschikbaar gesteld. 

Wanneer

 • De deadline voor het indienen van aanvragen was 6 juni 2019 om 14:00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

 1. Aansluiting op het programma ‘Maatschappelijke (re-)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose’ (telt mee voor 35%)
 2. Wetenschappelijke kwaliteit (telt mee voor 35%)
 3. Kennisbenutting (telt mee voor 20%)
 4. Budget (telt mee voor 10%)

Aanvragen die gezien hun kwalificatie voor financiering in aanmerking komen, worden geprioriteerd als binnen het beschikbare budget niet al deze voorstellen kunnen worden gehonoreerd. 
De prioritering geschiedt binnen het kader van de hierboven genoemde beoordelingscriteria. 

Procedure

Er wordt een aparte beoordelingscommissie samengesteld die de voorstellen zal beoordelen en advies zal uitbrengen aan de programmacommissie. De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de criteria die in deze call zijn opgenomen, de beoordelingsrapporten van de referenten en het weerwoord van de aanvrager(s).
De programmacommissie toetst de gehanteerde procedure en neemt kennis van de resultaten van de procedure, mede in relatie tot het beschikbare budget. De programmacommissie legt vervolgens de beoordelingen en prioritering, met eventuele eigen bevindingen omtrent procedure, resultaat en budget, ter besluitvorming voor aan het domeinbestuur SGW. Het domeinbestuur SGW ten slotte besluit tot toekenning en afwijzing van de aanvragen.

Tijdpad

 • 6 juni 2019 - Deadline indiening voorstellen
 • Circa juli/augustus 2019 - Raadplegen referenten
 • Circa september 2019 - Inwinnen wederhoor indieners  
 • Circa oktober 2019 - Vergadering beoordelingscommissie 
 • Circa november 2019 - Advies beoordelingscommissie aan de programmacommissie
 • November 2019 - Advies van programmacommissie aan domeinbestuur SGW
 • Besluit door domeinbestuur SGW
 • December 2019 - NWO informeert de indieners over het besluit 

Indien sprake is van voorselectie zal de procedure met een maand worden verlengd. De aanvragers zullen hierover te zijner tijd worden geïnformeerd.

 

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

6 juni 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

1,8 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Maatschappelijke (re-)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose

Partners

Stichting tot Steun VCVGZ (Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken)

Contact

Drs. Cecile Raat Drs. Cecile Raat +31 (0)70 3440908 c.raat@nwo.nl