Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie (MARET)

Dit financieringsinstrument biedt de mogelijkheid om onderzoek uit te voeren naar de maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie.

Waarvoor

Deze call for proposals vormt een unieke samenwerking van NWO met de provincies Groningen, Noord-Brabant, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland en het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP RES).

De onderzoeksagenda 'Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie' (MARET) vormt de basis van deze call. De agenda bestaat uit vier thema's:

  1. De rol van de regionale overheden in het algemeen en die van de provincies in de regionale energietransitie in het bijzonder;
  2. Strategieën voor participatie en communicatie bij de regionale energietransitie; 
  3. De regionale energietransitie als systemische verandering: koppeling aan andere maatschappelijke opgaven;   
  4. Kennis- en leeragenda voor de regionale energietransitie.

Het doel van het programma is het genereren van wetenschappelijk vernieuwende kennis en inzichten
om daarmee het beleid van de partners in de call MARET te versterken. 

De projecten in het onderzoek geven in samenhang uitvoering aan de onderzoeksagenda MARET. De onderzoeksprojecten moeten betrekking hebben op een van de vier thema’s van de onderzoeksagenda of op combinaties daarvan. Met het oog op een goede inbedding is er een koppeling tussen de onderzoeksprojecten en de deelnemende provincies. Aanvragers maken (zelf) een koppeling met één van deze provincies (Noord-Brabant, Overijssel, Zeeland) of met de combinatie van de provincies Groningen en Zuid-Holland, en ontwikkelen hun projectvoorstel in samenspraak met die provincie(s). In de call for proposals wordt toegelicht wat deze koppeling inhoudt (zie paragraaf 2.3).

Voor wie

Projectvoorstellen (zowel vooraanmeldingen als uitgewerkte aanvragen) worden ingediend namens consortia. 

Aanvragers zijn ervaren, gepromoveerde onderzoekers in dienst bij een Nederlandse universiteit en/of een door NWO erkende kennisinstelling voor ten minste de looptijd van het project. Een uitzondering op de vereiste aanstellingsduur kan gemaakt worden voor hoofdaanvragers met een ‘'tenure track'-aanstelling.

De NWO-financiering is bestemd voor de kennisinstelling van de aanvrager(s). De hoofdaanvrager is de eindverantwoordelijke en penvoerder voor het project en draagt daarmee de inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid.

Voor deze call is een bijdrage (cofinanciering) van private partijen vereist. De omvang van de private bijdrage is ten minste 10% van het bedrag dat aan NWO gevraagd wordt. De vereiste bijdrage mag helemaal in kind zijn.  

Wat aanvragen

De maximale omvang van de bij NWO aan te vragen financieringsbijdrage voor een project bedraagt € 400.000. 

Voor een aanvraag binnen deze call moet ten minste één postdoc positie worden aangevraagd. Voorts kan er (personeel) budget worden aangevraagd voor promovendi, niet-wetenschappelijk en overig wetenschappelijk personeel bij universiteiten, en voor vervangingssubsidies voor hoofd- en mede-aanvragers. Daarnaast kan budget worden aangevraagd voor materiële kosten, valorisatie/kennisbenutting en internationalisering.

Wanneer

  • De (verplichte) vooraanmeldingen dienen vóór 14 mei 2019, 14:00 uur CE(S)T, door NWO te zijn ontvangen.
  • De uitgewerkte aanvragen dienen vóór 19 september 2019, 14:00 uur CE(S)T, door NWO te zijn ontvangen.

Beoordeling

Criteria

Vooraanmeldingen

  • Passendheid binnen de agenda en doelstellingen van de call MARET
  • Koppeling aan de provincies 
  • Maatschappelijke relevantie
  • Spreiding over de onderzoeksagenda

Uitgewerkte aanvragen

I. Wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksvoorstel
II. Maatschappelijke relevantie en kennisbenutting

Deze criteria worden in de call for proposals toegelicht.

Procedure

Het indienen van een vooraanmelding is verplicht. Aanvragers krijgen van de beoordelingscommissie een advies om hun vooraanmelding wel of niet tot een volledige aanvraag uit te werken.

Alle uitgewerkte aanvragen worden ter beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit (criterium I) aan onafhankelijke (inter)nationale referenten voorgelegd. De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen op maatschappelijke relevantie en kennisbenutting (criterium II). De commissie stelt per aanvraag een korte schriftelijke (voorlopige) beoordeling op. De geanonimiseerde adviezen van de referenten en de schriftelijke oordelen van de beoordelingscommissie worden aan de (hoofd)aanvragers verzonden. Zij krijgen vijf werkdagen om schriftelijk te reageren op deze adviezen en oordelen. 

Op basis van de aanvraag, de adviezen van de referenten en de schriftelijke oordelen van de beoordelingscommissie alsmede het weerwoord bepaalt de beoordelingscommissie een definitief oordeel over de aanvragen.

Vervolgens draagt de beoordelingscommissie met een gemotiveerd advies de te honoreren aanvragen voor aan het bestuur van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen dat het definitieve besluit over de te honoreren aanvragen neemt.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

19 september 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

2,5 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie (MARET)

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Provincies Groningen, Noord-Brabant, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland en het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP RES)

Contact

Mw. drs. S.E.R. (Shahnaz) Bodeving Mw. drs. S.E.R. (Shahnaz) Bodeving +31 (0)70 3494214 energietransitie@nwo.nl