Internationalisering in de geesteswetenschappen

Het financieringsinstrument Internationalisering in de Geesteswetenschappen is bedoeld om samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse onderzoeksgroepen op het terrein van de Geesteswetenschappen te bevorderen. NWO wil bovendien de vorming van internationale netwerken in de Geesteswetenschappen versterken en geesteswetenschappelijke aanvragen bij internationale instellingen stimuleren.

Waarvoor

Dit financieringsinstrument stimuleert internationale samenwerking tussen onderzoeksgroepen, onderzoeksscholen, onderzoeksinstituten en/of leerstoelgroepen in de Geesteswetenschappen. De samenwerking moet betrekking hebben op één samenhangend onderzoeksproject. De onderzoeksactiviteiten moeten passen binnen een programma voor structurele samenwerking met twee of meer buitenlandse instellingen of onderzoeksgroepen. De maximale looptijd van een project is drie jaar.

Deze call for proposals richt zich uitsluitend op financiering van onderzoeksnetwerken op het gebied van de Geesteswetenschappen.

Voor wie

De financiering kan worden aangevraagd door ervaren gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Als aanvrager moet u een vaste aanstelling hebben of een tijdelijke aanstelling gedurende de looptijd van de aanvraag en het project.

Onderzoekers die niet verbonden zijn aan een door NWO erkende kennisinstelling mogen deelnemen aan een netwerk, maar kunnen niet optreden als hoofd of mede-aanvrager.

Een onderzoeker kan binnen deze call maximaal één aanvraag indienen als hoofdaanvrager. Als mede-aanvrager kan een onderzoeker bij maximaal één andere aanvraag betrokken zijn.

Wat aanvragen

U kunt financiering aanvragen voor activiteiten als het starten van een internationaal onderzoeksnetwerk, het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten en/of het uitwisselen van onderzoekers. U dient te beschrijven hoe de verschillende activiteiten waarvoor u financiering aanvraagt, bijdragen aan een samenhangend internationaal onderzoeksproject op het gebied van de geesteswetenschappen. Niet in aanmerking komen kosten voor personeel of onderwijsactiviteiten.

De totale projectbegroting bedraagt minstens 25.000 euro en maximaal 75.000 euro. NWO financiert hooguit 75% van de begroting met een maximum van 50.000 euro. De betrokken buitenlandse instellingen of onderzoeksgroepen moeten minimaal 25% van de projectbegroting bijdragen.

Wanneer aanvragen

  • De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen was 1 maart 2018, 14.00 CEST.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  1. belang, toegevoegde waarde en urgentie van de netwerkactiviteiten voor de Geesteswetenschappen en voor de betrokken geesteswetenschappelijke onderzoeksgroepen;
  2. wetenschappelijke kwaliteit en relevantie/geschiktheid van de betrokken onderzoeksgroepen
  3. technische aspecten:

a) management en coördinatie van het project,
b) output, disseminatie en impact,
c) haalbaarheid van de geplande activiteiten

De aanvraag moet minstens één van de volgende resultaten nastreven:

  • Een volledig uitgewerkt internationaal onderzoeksvoorstel
  • Een structureel verankerd internationaal onderzoeksnetwerk
  • Een blijvende onderzoeksinfrastructuur
  • Eén of meerdere vormen van gezamenlijke output

Bij de beoordeling wordt het meeste belang gehecht aan het eerstgenoemde punt: een uitgewerkt internationaal onderzoeksvoorstel.

Procedure

Na de administratieve ontvankelijkheid vindt de verdere behandeling van de ingediende aanvragen plaats, conform de richtlijnen in de call for proposals. Omdat het om kortlopende projecten gaat met relatief kleine budgetten, worden voor dit financieringsinstrument geen externe referenten ingezet.

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

1 maart 2018 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

300.000 euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Internationalisering geesteswetenschappen

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)

Contact

Bodille Arensman Bodille Arensman +31 (0)70 3494139 b.arensman@nwo.nl