Integrator. Logistiek als facilitator voor het versterken van de samenleving

Consortia van onderzoekers en publiek/private partijen kunnen financiering aanvragen voor logistiek onderzoek dat zich in de maatschappelijke context van verschillende Topsectoren beweegt.

Waarvoor

Deze call heeft tot doel het financieren van vernieuwend onderzoek van hoog niveau dat transdisciplinair is, internationaal georiënteerd en gericht is op topsectordoorsnijdende thema’s. De onderzoeksprojecten die gehonoreerd worden, zullen een lange termijn (2020) bijdrage moeten gaan leveren aan de ambities van de Topsector Logistiek op de thema’s bereikbaarheid, leefbaarheid en concurrentiekracht. Daarnaast moet het onderzoek een bijdrage leveren aan de ambities van minimaal één van de overige Topsectoren.

Voor wie

Aanvragen worden door de hoofdaanvrager namens het projectconsortium ingediend. De hoofdaanvrager (en eventuele mede-aanvrager(s)) is (zijn) een onderzoeker(s) met een aanstelling voor  aan een van de volgende kennisinstellingen: 

  • Nederlandse universiteiten;
  • KNAW- en NWO-instituten;
  • Hogescholen;
  • TO2-instellingen (waaronder TNO).

Nadere informatie over wie kan aanvragen is te vinden in paragraaf 3.1 van de Call for Proposals. 

Wat aanvragen

De maximaal aan te vragen subsidie per project bedraagt €  500.000. 
De minimale looptijd van een project is twee jaar, de maximale looptijd is drie jaar. 

De financiering kan worden gebruikt voor het dekken van personele en materiële kosten.  Nadere informatie is te vinden in paragraaf 3.2 van de Call for Proposals. 

Voorwaarden voor cofinanciering

De private en/of (semi-)publieke partners in het consortium dienen tezamen een concrete bijdrage te leveren aan het onderzoek, die de financieringsbijdrage van het TKI minstens evenaart. Daarmee is de minimale cofinanciering vanuit het consortium 50% van het totale projectbudget. In geval dat bijvoorbeeld k€  500 wordt aangevraagd, is er een cofinancieringseis van minimaal k€  500 cash en/of in-kind. Meer informatie over de voorwaarden is te vinden in paragraaf 3.5 van de call for proposals. 

Wanneer

  • De sluitingsdatum voor het indienen van verplichte intentieverklaringen was donderdag 31 mei 2018, om 14:00 uur (C.E.S.T.).
  • De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen was dinsdag 28 augustus 2018, om 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

De intentieverklaringen worden niet beoordeeld en zijn bedoeld om de belangstelling voor deze call te peilen en de beoordelingsprocedure adequaat te kunnen inrichten.

De uitgewerkte, ontvankelijke aanvragen worden eerst getoetst op passendheid in het programma. 

Ontvankelijke aanvragen die positief beoordeeld zijn op de passendheid in het programma worden vervolgens op twee criteria beoordeeld:

  • Kwaliteit
  • Consortiumsamenstelling en valorisatie.

Meer informatie over de beoordelingscriteria is te vinden in paragraaf 4.2 van de Call for Proposals.  

Procedure

De staande programmacommissie van het TKI Logistiek toetst de aanvragen op passendheid binnen het programma. 

Aanvragen die positief beoordeeld zijn op de passendheid in het programma worden vervolgens ter beoordeling voorgelegd aan:

  1. de ad hoc beoordelingscommissie die de aanvragen beoordeelt voor wat betreft het criterium 'Kwaliteit'. De beoordelingscommissie komt tot een advies met een kwaliteitsindicatie (excellent, zeer goed, goed of ontoereikend).
  2. wederom de programmacommissie van het TKI die de aanvragen beoordeelt voor wat betreft het criterium 'Consortiumsamenstelling en valorisatie'. De PC komt tot een advies met een kwaliteitsindicatie (excellent, zeer goed, goed of ontoereikend).

Aanvragen kunnen alleen worden gehonoreerd als ze op zowel criterium Kwaliteit als criterium 'Consortiumsamenstelling en valorisatie' minimaal de kwaliteitsindicatie ‘zeer goed’ krijgen. 

De prioritering en het advies van de beoordelende commissies worden voorgelegd aan het TKI Bestuur dat op basis daarvan een besluit neemt over de subsidieaanvragen. 

n.b. Waar nodig kan een gesprek met de indieners (een interview) onderdeel uitmaken van de beoordelingsprocedure.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

28 augustus 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

3.000.000 euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Topsector logistiek

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Partners

TKI Dinalog; Albert Veenstra (veenstra@dinalog.nl), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Topsector Logistiek

Contact

Inge van Leeuwen, MSc Inge van Leeuwen, MSc +31 (0)70 3494312 logistiek@nwo.nl