Impuls voor zelforganiserende logistiek

Consortia van onderzoekers en private en/of publieke partners kunnen bij het TKI Dinalog via NWO financiering aanvragen voor toegepast, onafhankelijk onderzoek op het gebied van zelforganisatie in de logistiek.

Waarvoor

Voor de Europese onderzoeksagenda is door het ETP Alice een lange termijnvisie geformuleerd onder de titel Physical Internet . Deze visie veronderstelt dat alle logistiek op termijn (2050) self-organising zal worden op de manier waarop het internet nu al werkt: alle verzenders en ontvangers zijn op dezelfde manier verbonden, en de routering en behandeling van lading is gestandaardiseerd en geoptimaliseerd. Om dit te bereiken moet een belangrijke slag worden gemaakt in het koppelen van intelligentie aan de ladingeenheid waarin goederen worden vervoerd. Deze ladingeenheid moet modulair zijn, maar ook smart in de zin dat de ladingeenheid met alle relevante partijen kan communiceren over bestemming, vervoerscondities en deadlines.

Het doel van deze call is een proof-of concept project te financieren dat laat zien hoe logistieke systemen kunnen worden voorbereid op het het Physical Internet. In de manier waarop dat proof of concept ontwikkeld wordt dient een praktisch experiment een rol te spelen.

Voor wie

Aanvragen worden door de hoofdaanvrager namens het projectconsortium ingediend. De hoofdaanvrager (en eventuele mede-aanvrager(s)) is (zijn) een onderzoeker(s) met een aanstelling voor ten minste de looptijd van het aanvraagproces en de duur van het project aan een van de volgende kennisinstellingen:

 • Nederlandse universiteiten;
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • Hogescholen;
 • TO2-instellingen (waaronder TNO)

Wat aanvragen

De aan te vragen financiering bij NWO bedraagt maximaal €  475.000 per project. De totale looptijd van een project is ten minste twee jaar en niet langer dan drie jaar. De einddatum van een project is uiterlijk 1 november 2021.

Er kan financiering worden aangevraagd ter dekking van zowel de personele als de materiële kosten die voor het project moeten worden gemaakt. Er moet voor minimaal een onderzoeker financiering aangevraagd te worden.

Cofinanciering
Er geldt een cofinancieringseis van minimaal 50% van het totale projectbudget. Minimaal de helft van de cofinanciering dient door private partijen ingebracht te worden.

Wanneer

 • De deadline voor het indienen van aanvragen was 14 november 2017, om 14:00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden beoordeeld op onderstaande criteria:

 1. Aansluiting op de call
 2. Kwaliteit en doelstelling: a. Vraag- en doelstelling, b. Benadering en methoden
 3. Kennisvalorisatie: a. Relevantie, b. Toegevoegde waarde van de kennisvalorisatie, c. Doeltreffendheid en haalbaarheid van de aanpak.

Procedure

Ontvankelijke aanvragen worden beoordeeld door leden van de programmacommissie van het TKI Dinalog. Het bestuur van het TKI Dinalog besluit over honorering van aanvragen. Een aanvraag moet minimaal de kwalificatie 'zeer goed' krijgen om voor honorering in aanmerking te komen.

Het indicatieve tijdpad is als volgt:

 • eind november 2017: opstellen voorlopige beoordelingen
 • begin december 2017: weerwoordfase
 • december 2017: besluitvorming
 • december 2017: NWO informeert de indieners over het besluit.

Meer informatie

De call is een heropening van de call 2017 1ste ronde. 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

14 november 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

475.000 euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Partners

TKI Dinalog

Contact

Mw. I.M. van Leeuwen MSc Mw. I.M. van Leeuwen MSc +31 (0)70 3494312 logistiek@nwo.nl