Human Capital: Leren in Learning Communities

Senior onderzoekers aan Nederlandse universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen (zie Call for proposals voor details) kunnen samen in een consortium, met daarin ook praktijkpartners uit de installatiebranche en het onderwijs, financiering aanvragen om onderzoek te doen naar leren in learning communities in het kader van Human Capital.

Waarvoor

Samenleving en arbeidsmarkt transformeren. Flexibilisering, robotisering en automatisering stellen het maatschappelijk en persoonlijk aanpassingsvermogen op de proef. De vraagt rijst:

  • hoe kunnen mensen een leven lang leren, ontwikkelen en zich aanpassen?
  • Welke (cognitieve, emotionele, sociale) mechanismen en welke contextuele factoren spelen hierbij welke rol?

Kan kennis hierover effectief worden teruggezet naar een effectievere, meer adaptieve en innovatieve leer-werkinrichting? Deze call is een publiek-private samenwerking in topsectorverband. In de Human Capital Roadmap 2016-2020 van de topsectoren worden leer-werkverbanden en het leven lang leren en ontwikkelen verbonden in het denkmodel: Learning Communities.

Deze call roept op tot onderzoek naar de vraagstellingen uit de eerste paragraaf binnen specifieke en concrete Learning Communities. Uitsluitend onderzoek in de technische installatiebranche kan worden gefinancierd. Mbo-hbo onderwijs moet hierbij worden betrokken én de leer-werkverbanden moeten in ruime mate karakteristieken vertonen die overeenstemmen met Learning Communities. 

Voor wie

Senior onderzoekers aan Nederlandse universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen (zie Call for proposals voor details) kunnen samen in een consortium, met daarin ook praktijkpartners uit de installatiebranche en het onderwijs, financiering aanvragen.

Als minimumvereiste geldt voor ieder consortium dat er tenminste één universitaire onderzoeksgroep, één lectoraat (hbo) en één opleidingsinstelling (mbo en/of hbo) meedoet. Uiteraard zijn ook één of meerdere installatiebedrijven betrokken. HRM verbonden aan de deelnemende bedrijven (of bedrijf) moet met een herkenbare rol participeren in het consortium.

Wat aanvragen

Per aanvraag kan financiering worden aangevraagd tussen de 400.000 en 500.000 euro. De aanvraag wordt opgebouwd middels een door de aanvrager gekozen combinatie van modules m.b.t. personele, materiële en/of kennisbenuttingskosten.

20% van de totale projectkosten dient in de vorm van cofinanciering te worden toegezegd. Bij eerdergenoemde financierings(grens)bedragen komt dit neer op tussen de 100.000 en 125.000 euro cofinanciering respectievelijk. De 20% cofinanciering is voor ten minste de helft in cash en kan dus voor een deel ook uit in-kind bijdragen bestaan.

Het hbo-deel praktijkgericht onderzoek (van hogescholen) is ten minste 10% van de totale projectbegroting en nooit meer dan 30% van de totale begroting. Ieder projectvoorstel moet daarnaast minimaal 20.000 euro in het projectbudget opnemen voor kennisbenutting. Voor kennisbenutting kunnen ook in-kind bijdragen worden opgenomen.

Er geldt een maximale looptijd per project van vijf jaar (60 maanden). 

Wanneer

Er wordt niet gewerkt met vooraanmeldingen. De deadline voor aanvragen was op dinsdag 7 mei 2019 om 14:00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

De beoordeling van de aanvragen vindt plaats op basis van drie criteria (I t/m III; hun onderlinge weging is tussen haakjes te vinden).

  1. Wetenschappelijke kwaliteit (weging 50%), O.a. probleemstelling, onderzoeksvragen, wetenschappelijke bijdrage, benadering en methoden.
  2. Praktijkrelevantie en kennisbenutting (weging 25%)
  3. Consortium (weging 25%), O.a. deskundigheid, multidisciplinariteit, deelname praktijkpartijen, projectmanagement.

Een nadere uitwerking van deze beoordelingscriteria vindt u in de call for proposals. 

Procedure

Een beoordelingscommissie beoordeelt alle aanvragen. De commissie zal bestaan uit onderzoekers met een universitaire achtergrond, onderzoekers met een hbo-achtergrond, deskundigen op het gebied van praktijkgericht onderzoek met onderwijs- en opleidingsexpertise in leer-werkverbanden.

Per aanvraag worden tenminste twee referentrapporten verzameld, de aanvragers kunnen hierop reageren met een weerwoord. Beoordelingscriteria, aanvraag, referentenrapporten en weerwoord vormen de basis voor een beoordeling per aanvraag.

De commissie stelt een prioritering van alle aanvragen op. Beoordeling en prioritering leiden tot een advies. Het penvoerend domeinbestuur SGW zal, met instemming van NRO en Regieorgaan SIA, op basis van dit advies een besluit nemen over honorering en afwijzing.


Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

7 mei 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

2,375 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Programma

Human Capital

Partners

Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB), contactpersoon Dhr. Peter Smulders, +31 (0)6 534 08584, p.smulders@uneto-vni.nl

Contact

Dr. Eelco van Dongen Dr. Eelco van Dongen +31 (0)70 3494005 humancapital@nwo.nl