Human Capital: Future of Work

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Onderzoekers aan Nederlandse universiteiten en andere onderzoeksinstituten (zie Call for proposals voor details) kunnen samen in een consortium, met daarin ook praktijkpartners uit de logistieke sector en het onderwijs, financiering aanvragen om onderzoek te doen naar learning communities in het kader van Human Capital.

Waarvoor

Deze call omvat publiek-private samenwerking in topsectorverband (Logistiek, Creatieve Industrie, Sociale Infrastructuur Agenda). In de Human Capital Roadmap 2016-2020 van de topsectoren worden leer-werkverbanden en het leven lang leren en ontwikkelen verbonden in het concept: Learning Communities (LC's). 

De doelstelling van deze call is nieuwe kennis en inzichten te vergaren over hoe werken in een concrete leer-werkomgeving in de logistieke sector optimaal kan worden ingericht. Meer specifiek, hoe een (bestaande, startende of in ontwikkeling zijnde) LC op een zodanige manier kan worden ingericht of aangepast dat werkend leren en innoveren er een logisch onderdeel van uit maken. Tevens beoogt de call nieuwe kennis en inzichten te vergaren over hoe inrichting van een LC kan bijdragen aan de ontwikkeling en het aanpassingsvermogen van de (lerende) organisatie.

Deze call roept op tot onderzoek binnen Learning Communities. Uitsluitend onderzoek in de logistieke sector kan worden gefinancierd. Mbo en/of hbo en/of niet-bekostigd onderwijs moet hierbij worden betrokken én de leer-werkverbanden moeten in ruime mate karakteristieken vertonen die overeenstemmen met Learning Communities.

Voor wie

Onderzoekers aan Nederlandse universiteiten en andere onderzoeksinstituten (zie Call for proposals voor details) kunnen samen in een consortium, met daarin ook praktijkpartners uit de logistieke sector en het onderwijs, financiering aanvragen. 

Als minimumvereiste geldt voor ieder consortium dat er tenminste één universitaire onderzoeksgroep en één opleidingsinstelling (mbo en/of hbo en/of niet-bekostigd onderwijs) meedoet. Uiteraard zijn ook één of meerdere bedrijven uit de logistieke sector betrokken. HRM verbonden aan de deelnemende bedrijven (of bedrijf) moet met een herkenbare rol participeren in het consortium.

Gegeven het doel van de call is de voorwaarde dat een consortium multidisciplinair is. 

Wat aanvragen

Per aanvraag kan financiering worden aangevraagd tussen de 400.000 en 500.000 euro. De aanvraag wordt opgebouwd middels een door de aanvrager gekozen combinatie van modules m.b.t. personele, materiële en/of kennisbenuttingskosten.

20% van de totale projectkosten dient in de vorm van cofinanciering te worden toegezegd. Bij eerdergenoemde financierings(grens)bedragen komt dit neer op tussen de 100.000 en 125.000 euro cofinanciering respectievelijk. De 20% cofinanciering is voor ten minste de helft in cash en kan dus voor een deel ook uit in-kind bijdragen bestaan. 

Ieder projectvoorstel moet daarnaast minimaal 20.000 euro in het projectbudget opnemen voor kennisbenutting. Voor kennisbenutting kunnen ook in-kind bijdragen worden opgenomen.

Er geldt een maximale looptijd per project van vijf jaar (60 maanden).

Wanneer

Er wordt niet gewerkt met vooraanmeldingen.

  • De deadline voor aanvragen was op dinsdag 10 september 2019 om 14:00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

De beoordeling van de aanvragen vindt plaats op basis van drie criteria:

  1. Wetenschappelijke kwaliteit (weging 50%). O.a. probleemstelling, onderzoeksvragen, wetenschappelijke bijdrage, benadering en methoden.
  2. Praktijkrelevantie en kennisbenutting (weging 25%).
  3. Consortium (weging 25%). O.a. deskundigheid, multidisciplinariteit, deelname praktijkpartijen, projectmanagement.

Een nadere uitwerking van deze beoordelingscriteria vindt u in de Call for proposals.

Procedure

Een beoordelingscommissie beoordeelt alle aanvragen. De commissie zal bestaan uit onderzoekers met een universitaire achtergrond en deskundigen op het gebied van praktijkgericht onderzoek met onderwijs- en opleidingsexpertise in leer-werkverbanden. Per aanvraag worden tenminste twee referentrapporten verzameld, de aanvragers kunnen hierop reageren met een weerwoord. Beoordelingscriteria, aanvraag, referentenrapporten en weerwoord vormen de basis voor een beoordeling per aanvraag. De commissie stelt een prioritering van alle aanvragen op. Beoordeling en prioritering leiden tot een advies. Het penvoerend domeinbestuur SGW zal op basis van dit advies een besluit nemen over honorering en afwijzing.

Meer informatie

Op woensdag 12 juni 2019 vanaf 12.00 uur organiseert NWO een matchmakingsbijeenkomst voor mogelijke toekomstige aanvragers en (private) partners die geïnteresseerd zijn in het vormen van een consortium en het schrijven van een onderzoeksvoorstel binnen deze call. Aanmelden kan hier

Contactpersoon bij TKI Dinalog:

Liesbeth Brügemann
T: +31 (0)76 531 5319
Email

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

10 september 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

2,375 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Human Capital

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

TKI Dinalog

Contact

Dhr. R.P.W. Heinsbroek Dhr. R.P.W. Heinsbroek +31 (0)70 3440987 humancapital@nwo.nl

Contact

Yasmine Pentowski +31 (0)703494461 y.pentowski@nwo.nl