Hestia - Impuls voor Vluchtelingen in de Wetenschap

Projectleiders of hoofdaanvragers van een reeds door NWO of ZonMw gefinancierd onderzoeksproject kunnen financiering aanvragen om voor de duur van 18 maanden een vluchteling met een academische achtergrond (niveau master of PhD) op zijn of haar project te laten meewerken. De vluchteling moet in bezit zijn van een verblijfsvergunning zoals beschreven in hoofdstuk 6 van de call for proposals.

Waarvoor

Deze NWO-brede pilot is een impuls om de Nederlandse wetenschap en de academische arbeidsmarkt toegankelijk te maken voor gevluchte academici met een aantoonbare vluchtelingenstatus. Tegelijkertijd verrijken deze academici de Nederlandse wetenschap met ervaring en expertise die zij meebrengen.

Door het beschikbaar maken van een kortdurende financiering krijgt deze groep academici de mogelijkheid om aansluiting te vinden bij lopende Nederlandse onderzoeksprojecten en een netwerk op te bouwen. Dit geeft hen de kans om actief kennis en kunde te delen, om het Nederlandse wetenschapsstelsel te leren kennen, en geeft een impuls om de loopbaan en/of onderzoekslijn die onderbroken werd in het thuisland opnieuw op te starten, dan wel voort te zetten. Daarmee kan deze financiering een ingang betekenen naar de Nederlandse wetenschap en zo de kansen voor deze academici op langere termijn vergroten. 

Voor het succes op langere termijn is de betrokkenheid van universiteiten van groot belang. NWO moedigt universiteiten derhalve aan om – bijvoorbeeld binnen hun diversiteitsbeleid – te kijken naar mogelijkheden om aanstellingen van succesvolle kandidaten te verlengen, of andere relevante doorstromingsmogelijkheden te zoeken.

Voor wie

Een projectleider en/of hoofdaanvrager (hierna: aanvrager) van een lopend onderzoeksproject, dat reeds financiering ontvangt van NWO of ZonMw, aan een van de volgende kennisinstellingen: 

 • Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • het Nederlands Kanker Instituut;
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
 • NCB Naturalis;
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Aanvragers die in de pilotronde 2018 een aanvraag hebben ingediend en niet zijn gehonoreerd kunnen opnieuw een aanvraag indienen (al dan niet met dezelfde kandidaat). Voor gehonoreerde aanvragers geldt dat ook zij opnieuw een aanvraag kunnen indienen. Uiteraard moet wel aan de ontvankelijkheidseisen zoals beschreven in de call for proposals worden voldaan. Om een nieuwe groep kansen te geven zijn laureaten uit de pilotronde 2018 uitgesloten als kandidaat in een aanvraag in de rondes van 2019 en 2020.

Let op: een gevluchte academicus (hierna: kandidaat) kan zelf geen aanvraag indienen. Medeaanvragers zijn niet van toepassing. 

Wat aanvragen

Het is mogelijk om financiering - personele en materiële kosten - aan te vragen voor de aanstelling van een academicus met een aantoonbare vluchtelingenstatus op het niveau van junior of senior onderzoeker (kandidaat), in een lopend onderzoeksproject dat reeds gefinancierd wordt door NWO of ZonMw (zie hoofdstuk 6 van de call for proposals voor het hier gehanteerde kader van vluchtelingenstatus). De maximaal aan te vragen financiering bedraagt € 140.000.  

De financiering is beschikbaar voor een aanstelling van minimaal 12 en maximaal 18 maanden (aaneengesloten), aan een van de hierboven genoemde Nederlandse kennisinstellingen. Minimaal de eerste twaalf maanden van de aanstelling dienen binnen de duur van het lopende project te vallen. In het geval van een deeltijdaanstelling is het toegestaan de maximaal aan te vragen 1fte voor 18 maanden, te verspreiden over maximaal 24 maanden waarbij een aanstelling minimaal 0,6 fte moet bedragen. De vroegst mogelijke startdatum valt naar verwachting in januari 2020.

Wanneer

 • De deadline voor het indienen van aanvragen was 10 september 2019, om 14.00 uur CE(S)T

Beoordeling

Criteria

De aanvragen zullen op de volgende criteria worden beoordeeld:

 • Kwaliteit van de kandidaat
 • Motivering van de kandidaat en relevantie voor de kandidaat
 • Kwaliteit en haalbaarheid van het voorgestelde project en relevantie voor het lopende project 
 • Begeleiding en toekomstperspectief kandidaat

Procedure

De beoordelingsprocedure kent twee fases, namelijk 1) selectie voor interviewdagen, en 2) interviewdagen met aanvragers en hun kandidaten. Op de geplande interviewdata in november is ruimte voor circa 25 interviews. In het geval er voldoende ruimte is om alle ontvankelijk bevonden aanvragen een interview te accomoderen op de geplande interviewdagen, zal er geen selectie voor de interviewdagen plaatsvinden. 

De beoordeling wordt volledig uitgevoerd door een beoordelingscommissie met een brede expertise. In deze beoordelingsprocedure wordt geen gebruik gemaakt van externe referenten.

De beoordelingscommissie stelt op basis van de kwalificaties een advies op welke aanvragen al dan niet te honoreren. De raad van bestuur van NWO neemt vervolgens op basis van dit advies het besluit over de financieringsaanvragen. In het kader van stimulering van vrouwelijke onderzoekers zal bij een ex aequo-prioritering van twee aanvragen de raad van bestuur de voorkeur geven aan het voorstel van een vrouwelijke hoofdaanvrager en/of kandidaat. Mededeling van het besluit met kwalificatie aan de aanvragers vindt naar verwachting eind december plaats. 

Meer informatie

Bent u projectleider van een lopend NWO of ZonMw onderzoeksproject en geïnteresseerd om een vluchteling op uw project te laten meewerken? En bent u op zoek naar een geschikte kandidaat? Via dit formulier kunt u uw project op de NWO-website adverteren. 

Bent u vluchteling met een academische achtergrond en op zoek naar een passend project? Via dit formulier kunt u uw interesse in het programma kenbaar maken. 

 

Let op: het kader vluchtelingenstatus (bijlage 6, call for proposals) is gewijzigd.

Contact

Carolien Maas-van der Geest, MA Carolien Maas-van der Geest, MA +31 (0)70 3440511 c.maas@nwo.nl

Contact

Dr. Hayley Mickleburgh Dr. Hayley Mickleburgh +31 (0)70 3494196 h.mickleburgh@nwo.nl