Duurzame Living Labs. Fase 1: Ontwikkelsubsidies voor consortiumvorming.

In deze call kunnen kleine subsidies worden aangevraagd om het idee voor een Living Lab verder uit te werken, een stevig interdisciplinair samengesteld consortium te vormen en commitment te krijgen van publieke en private partijen. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van workshops en bijeenkomsten, of door iemand aan te stellen die actief het netwerk gaat trekken. Zie voor meer gedetailleerde informatie de subsidiebrochure.

Waarvoor

Vanuit de wetenschap is er behoefte om te experimenteren in een praktijkomgeving, waarbij met behulp van sensoren en uitgebreide monitoring nieuwe inzichten kunnen worden opgedaan over logistiek, transport, bereikbaarheid en mobiliteit. Daarom hebben NWO en het TKI Dinalog besloten om een aantal maatschappelijk verantwoorde Living Labs te ontwikkelen met een NWO/MVI benadering voor de Topsector Logistiek, waarbij nadrukkelijk aansluiting wordt gezocht bij de Topsector Water en de Topsector Energie. Een Living Lab is een omgeving die geschikt wordt gemaakt voor het doen van onderzoek en experimenten. Een Living Lab zou bij voorkeur ingericht moeten worden in een praktijkomgeving, die geïnstrumenteerd is om data te verzamelen voor onderzoek en evaluatie.

Het inzetten van de middelen in deze call (fase 1) heeft tot doel het ontwikkelen van robuuste consortia voor het opzetten van vernieuwende living labs. In de vervolgcall (fase 2) zal het mogelijk zijn om financiering aan te vragen voor het daadwerkelijk tot uitvoering brengen van de living labs waarbij de verwachting is dat het een combinatie betreft van vernieuwend fundamenteel en toegepast onderzoek van hoog niveau, dat bijdraagt aan de toepassing en opschaling van de ontwikkelde inzichten en oplossingen.

Zie voor meer gedetailleerde informatie de subsidiebrochure.

Voor wie

Aanvragen voor Living Lab Ontwikkelsubsidies worden door de hoofdindiener namens het projectconsortium ingediend. De hoofdindiener (en eventuele mede-indiener(s)) is (zijn) een onderzoeker(s) met een aanstelling voor ten minste de looptijd van het aanvraagproces en de duur van het project aan een van de volgende kennisinstellingen: 

 • Nederlandse universiteiten;
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • Hogescholen;
 • TO2-instellingen.

Zie voor meer gedetailleerde informatie de subsidiebrochure.

Wat aanvragen

Er kunnen middelen worden aangevraagd voor het vormen van een consortium en het verder uitwerken van een living lab idee tot een maximum van €  30.000 per aanvraag, te besteden binnen een half jaar na toekenning. De middelen zullen lumpsum worden toegekend.

De subsidie:

 • kan alleen aangevraagd worden voor aanvragen voor Living Lab Ontwikkeling Het gaat bijvoorbeeld om het houden van workshops of bijeenkomsten, een pilot study of het aanstellen van een trekker. Het gaat om activiteiten die starten na de in de toekenningsbrief opgenomen startdatum. Kosten gemaakt voor de formele startdatum van het project komen niet voor financiering in aanmerking. 
 • mag geen bestaande financiering vervangen.
 • wordt niet gegeven voor contractonderzoek.
 • dient in overeenstemming c.q. verenigbaar te zijn met de Europese regelgeving voor staatssteun.

Er kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van zowel de personele als de materiële kosten die voor het voorbereiden van een living lab moeten worden gemaakt. Voor de personele kosten gelden de VSNU- tarieven voor de universiteiten en de HOT- tarieven voor TO2 en hogescholen.

De niet- onderzoekspartners in het consortium dienen een concrete bijdrage (cash en/of in kind) te leveren aan het onderzoek. De minimale vereiste cofinanciering van het hele consortium cash en/of in kind is 25% van het projectbudget. De maximale subsidie is € 30.000. Indien er een subsidie van € 30.000 wordt aangevraagd moet er dus minimaal € 10.000 aan cofinanciering door niet- onderzoekspartners (publiek of privaat) worden ingebracht. Er mag niet meer cofinanciering worden ingebracht dan subsidie wordt aangevraagd. De cofinanciering mag cash of in-kind worden geleverd. Cofinanciering dient gespecificeerd te worden gekapitaliseerd.

Zie voor meer gedetailleerde informatie de subsidiebrochure.

Wanneer

De deadline voor het indienen van aanvragen was 27 maart 2018, om 14:00 uur CE(S)T. 

Beoordeling

Criteria

1. Passendheid in de topector Logistiek (en indien van toepassing topsector Energie, topsector Water)
2. Relevantie

 • A. Wetenschappelijke relevantie
 • B. Valorisatie en disseminatie
 • C. praktijkrelevantie
 • D. Beleidsrelevantie

3. Consortiumvorming: samenstelling van het consortium

Zie voor meer gedetailleerde informatie de subsidiebrochure.

Procedure

Deze call maakt voor de beoordeling gebruik van een beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie zal bestaan uit onafhankelijke experts, zowel afkomstig uit onderzoek als uit de praktijk. Nadat de aanvragen door het secretariaat ontvankelijk zijn verklaard, worden de aanvragen inhoudelijk behandeld door de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie beoordeelt of de aanvraag voldoende aansluit op de inhoudelijke focus en werkwijze van de call en of de samenstelling van het beoogde consortium geschikt is voor de voorgestelde uitvoering. De beoordelingscommissie geeft een positief of negatief advies over het wel of niet toekennen van ontwikkelsubsidies. De prioritering en het advies van de beoordelingscommissie worden voorgelegd aan het bestuur TKI Dinalog, aangevuld met vertegenwoordigers van de TKI besturen van de Topsectoren Energie en Water & Maritiem, dat op basis daarvan een besluit neemt over financieren van de aanvragen voor Living Lab Ontwikkelsubsidies. 

Zie voor meer gedetailleerde informatie de subsidiebrochure.

Meer informatie

Meer informatie over deze call is te vinden op de programmapagina van Duurzame Living Labs: www.nwo.nl/duurzamelivinglabs. Op deze programmapagina kunt u zich tevens inschrijven voor de matchmaking die plaatsvindt op dinsdag 6 maart.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

27 maart 2018 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

€ 300.000

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Contact

Mw. W. Kingma MA Mw. W. Kingma MA +31 (0)70 344 05 83 w.kingma@nwo.nl