Duurzame Living Labs Fase 2: Lighthouse projecten

NWO en het TKI Dinalog hebben besloten om de ontwikkeling van een aantal Duurzame Living Labs met een NWO Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI) benadering te faciliteren voor de Topsector Logistiek, waarbij nadrukkelijk aansluiting wordt gezocht bij de Topsector Water & Maritiem en de Topsector Energie. Middelen kunnen worden aangevraagd om de living labs verder te ontwikkelen en onderzoek in deze living labs op te zetten en uit te voeren met een stevig interdisciplinair samengesteld consortium. Voor meer informatie zie de call for proposals.

LET OP: half november 2018 is het aanvraagformulier bij deze call op twee punten gewijzigd. NWO vraagt aanvragers om gebruik te maken van het aangepaste aanvraagformulier.

De volgende aanpassingen zijn gedaan:

  • Aanpassing 1:  Er is een pagina- en woordenlimiet ingesteld voor vraag 3a. Het volgende is toegevoegd: Please note: a total limit of 10 pages (5000 words) applies for question 3a. (including footnotes, figures, tables and captions).
  • Aanpassing 2: Het volgende (in rood) is toegevoegd aan vraag 3a om de MVI-benadering uit te lichten: Describe the following topics: scientific quality (including the demand articulation from practice and the responsible innovation approach) and the scientific method.

Het aangepaste aanvraagformulier staat sinds half november 2018 onderaan deze financieringspagina en in ISAAC. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Inge Drijfhout (i.drijfhout@nwo.nl).

Waarvoor

Het inzetten van de middelen in deze call (fase 2) heeft tot doel het opzetten van vernieuwende living labs waarin onderzoek wordt gedaan en experimenten worden uitgevoerd. Het gaat om inspirerende lighthouse projecten waarbij de verwachting is dat het een combinatie betreft van vernieuwend fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek van hoog niveau, dat door zijn zichtbaarheid bijdraagt aan de toepassing en opschaling van de ontwikkelde inzichten en oplossingen en op die manier aan structurele veranderingen. Vernieuwing van het transport- en mobiliteitssysteem zal in ieder project de hoofddoelstelling zijn.

Voor wie

Aanvragen voor Lighthouse projecten worden door de hoofdaanvrager namens het projectconsortium ingediend.

  • De hoofaanvrager is senior onderzoeker aan een Nederlandse universiteit, lector aan een hogeschool of senior onderzoeker bij een TO2-instelling dan wel een NWO- of KNAW-instituut. 
  • Publieke en/of private stakeholders moeten bij het project betrokken worden, maar kunnen zelf geen aanvraag indienen.
  • Stakeholders moeten onderdeel uitmaken van het projectconsortium.
  • Naast private en/of publieke stakeholders die mogelijk nauw betrokken zijn, bestaat het consortium ook uit andere stakeholders (zoals bewoners, stichtingen, etc.) waarbij het van belang is dat ze tijdens het project meedenken over innovatie en implementatie.

In de consortia zijn zowel alfa-, bèta- als gammaonderzoekers betrokken.

Zie voor meer informatie de call for proposals.

Wat aanvragen

Er kunnen middelen worden aangevraagd voor het opzetten en inrichten van een living lab waarin onderzoek zal plaatsvinden. Hieronder vallen dataverzameling, dataverwerking, onderzoek, kennisoverdracht en het managen van het consortium. De maximale subsidie per aanvraag bedraagt € 2.000.000. De minimale aan te vragen subsidie bedraagt € 1.000.000. Daarnaast is er een verplichte cofinanciering van 33% (1/3) van het totale projectbudget. 

De verplichte cofinanciering bestaat voor minimaal de helft uit cash, wanneer er meer dan de verplichte minimum eis aan cofinanciering wordt ingebracht dient alsnog de helft van de cofinanciering uit cash te bestaan. Wanneer er meer dan de verplichte cofinanciering van 33% van het totale projectbudget wordt opgegeven moet ook de toezegging boven het minimum aan het eind van het project verantwoord te worden.

Bij aanvraag van de maximale subsidie bedraagt het totale projectbudget dus minimaal € 3.000.000.

Een living lab-aanvraag bestaat uit twee deelbegrotingen. Elke deelbegroting heeft een begrotingsformulier (Excel met drie tabbladen). De twee deelbegrotingen bij elkaar vormen de begroting voor het living lab. 

Zie voor meer informatie de call for proposals.

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van aanvragen was 19 februari 2019, om 14:00 uur CE(S)T. 

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Beoordeling

Criteria

I Kwaliteit
A. Vraag- en doelstellingen
B. Benadering en methoden

II Relevantie / Impact
A. Wetenschappelijke relevantie
B. Valorisatie en disseminatie
C. Praktijkrelevantie

III Consortiumvorming: samenstelling van het consortium

Zie voor meer informatie de call for proposals.

Procedure

Aanvragen die voldoen aan de indieningsvoorwaarden, worden  inhoudelijk behandeld door de internationale beoordelingscommissie. Interviews vormen een onderdeel van de beoordelingsprocedure. 

De beoordelingscommissie stelt aan de hand van de beoordelingscriteria voorlopige adviezen op. Deze adviezen worden voorafgaand aan het interview aan de hoofdaanvrager toegestuurd. De hoofdaanvrager wordt samen met maximaal twee consortiumpartners uitgenodigd voor het interview. De definitieve beoordeling vindt plaats aan de hand van de aanvraag, de voorlopige adviezen, de presentatie van de aanvragers en het interview.

De commissie kan in geval van grote interesse besluiten om niet alle aanvragen uit te nodigen voor een interview. In dat geval wordt op basis van de voorlopige adviezen van de commissie en het weerwoord van de aanvragers hierop een voorlopige prioritering door de beoordelingscommissie gemaakt. Vervolgens ontvangen de hoogst geprioriteerde aanvragen, die een kwalificatie hebben ontvangen van minimaal ‘zeer goed’, een uitnodiging voor het interview.

De internationale beoordelingscommissie geeft aan elke ingediende aanvraag een kwalificatie : excellent, zeer goed, goed of ontoereikend  en stelt een advies met een rangschikking op.  Alleen aanvragen met een kwalificatie excellent of zeer goed komen voor subsidie in aanmerking en zullen worden geprioriteerd door de prioriteringscommissie. 

De prioriteringscommissie stelt op basis van de kwalificaties en de rangschikking van de beoordelingscommissie en beleidsoverwegingen een prioritering op van de aanvragen. Bij de beleidsoverwegingen gaat het om regionale en thematische spreiding (zie paragraaf 2.3), spreiding over de drie betrokken topsectoren en aansluiting bij het doel van deze call (zie paragraaf 2.2). Zie ook paragraaf 4.2 voor de criteria die door de prioriteringscommissie worden gehanteerd. Op deze manier komt de prioriteringscommissie tot een zo rijk mogelijke selectie van aanvragen voor Duurzame Living Labs.

Het advies van de prioriteringscommissie (de prioritering) en het advies van de beoordelingscommissie (de kwalificaties) worden voorgelegd aan de gemandateerde leden van het NWO ENW-bestuur, het NWO SGW-bestuur, het Regieorgaan SIA en het TKI Dinalog. Op basis van de adviezen en op basis van de beschikbare middelen stellen deze gemandateerde leden de eindkwalificatie vast en nemen zij een besluit over toe- of afwijzing van de living labs.

Zie voor meer informatie de call for proposals.

Meer informatie

Meer informatie over de achtergrond van deze call is te vinden op de website www.nwo.nl/duurzamelivinglabs

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

19 februari 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Het totale budget voor deze Duurzame Living Labs call fase 2: Lighthouse projecten is 12.775.000 euro.

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Duurzame living labs

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Partners

TKI Dinalog

Contact

Drs. Inge Drijfhout Drs. Inge Drijfhout +31 (0)70 3440936 i.drijfhout@nwo.nl