Duurzame businessmodellen

Bij de tweede ronde van het in 2015 gestarte programma Duurzame businessmodellen (DBM) ligt de focus op het creëren van meervoudige waarden in complexe samenwerkingen tussen verschillende partijen. Niet langer staat het individuele businessmodel centraal, maar een model gericht op samenwerking tussen partijen van diverse aard om samen meervoudige waarde te creëren. Binnen de onderzoekprojecten werken onderzoekers samen met tenminste één private co-financier. Hoogleraren of universitaire (hoofd)docenten kunnen namens een consortium een projectvoorstel indienen.

Waarvoor

Hoofddoelstelling van de tweede ronde DBM is zowel het verdiepen van wetenschappelijke kennis over, als het maken en ontsluiten van nieuwe methoden voor de ontwikkeling en toepassing van duurzame businessmodellen in hun structurele en institutionele context waarbij de samenwerking binnen en buiten de keten en sector centraal staat. Daarmee wordt expliciet bijgedragen aan de transitie richting duurzaamheid. De kern van dit onderzoeksprogramma is de samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke initiatieven, overheden en kennisinstellingen rondom duurzame businessmodellen op micro-, meso-, en macroniveau. Kern is het creëren van meervoudige waarde, die tegelijkertijd én evenwichtig ecologisch-, sociaal-, en financieel van aard is. Het onderzoekprogramma is opgebouwd rond een drietal meer specifieke vragen waarbij centrale concepten als duurzaamheid, transities, strategisch ontwerpen en meervoudigheid een belangrijke rol spelen. Binnen dit onderzoeksprogramma dienen onderzoeken altijd plaats te vinden in interdisciplinaire teams van onderzoekers en praktijk gericht te zijn. Er dient altijd gebruik te worden gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden tegelijktijdig (multi method approach).   

Voor wie

Het programma Duurzame businessmodellen is inter- en transdisciplinair van aard en gericht op samenwerking tussen universiteiten en niet-universitaire partners, zoals Toegepaste Onderzoek Organisaties (TO2), bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en publieke kennisinstellingen. Om hiertoe te komen dienen alle bij een onderzoeksvoorstel betrokken samenwerkingspartners een consortium op te richten. Deze call for Proposals is gericht op de wetenschappelijke partijen binnen de te vormen consortia. Een toelichting op de samenwerking met TO2 is opgenomen in paragraaf 3.2 van de brochure. Op donderdag 31 augustus zal er een matchmaking bijeenkomst worden georganiseerd waar onderzoekers en cofinancierende partijen elkaar kunnen treffen om mogelijke consortiumvorming te bespreken en een subsidieaanvraag voor te bereiden. Voor DBM aanvragen met een logistieke component zal de relatie met TKI Logistiek worden toegelicht.  

Wat aanvragen

Financiering kan worden aangevraagd ter dekking van alle subsidiabele personele en materiële kosten die voor het betreffende onderzoek moeten worden gemaakt. De looptijd van het programma is tenminste twee en niet langer dan twee en een half jaar en is daarmee tevens de maximale looptijd van het onderzoeksvoorstel. De externe partner kan geen beroep doen op het door NWO beschikbaar gestelde budget.

Wanneer

  • De sluitingsdatum voor het indienen van onderzoeksvoorstellen was 31 oktober, om 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria 

Aanvragen worden in eerste instantie beoordeeld of zij aansluiten bij de hoofddoelstelling van de tweede ronde van het DBM programma en verbonden zijn met verschillende brede maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. Aanvragen die niet (voldoende) aansluiten zullen verder niet in behandeling worden genomen. Aanvragen die aansluiten zullen getoetst worden aan de hand van de volgende criteria:

  1. Opzet en praktisch toepasbare handelingsperspectieven
  2. Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel
  3. Past performance van de aanvragers
  4. Organisatie & Financiën
  5. Kennisbenutting

Procedure 

De programmacommissie beoordeelt of de aanvragen aansluiten bij de hoofddoelstelling van het programma en verbonden zijn met verschillende brede maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. Omtrent aanvragen die niet of onvoldoende aansluiten zal de stuurgroep geadviseerd worden deze niet verder in behandeling te nemen. Aanvragen die aansluiten bij de hoofddoelstelling van de tweede ronde DBM zullen door een onafhankelijke beoordelingscommissie worden becommentarieerd en beoordeeld op basis van de in de brochure gepubliceerde beoordelingscriteria. Vanuit de beoordelingscommissie worden voorlopige adviezen met eventuele vragen aan de hoofdaanvrager toegestuurd. De aanvragers krijgen de gelegenheid om op deze commentaren te reageren. De beoordelingscommissie adviseert vervolgens de programmacommissie over de kwaliteit en de prioritering van de voorstellen. De programmacommissie toetst marginaal de gevolgde procedure en adviseert de stuurgroep om de aanvragen die gezien hun kwalificatie hiervoor in aanmerking komen te financieren. De stuurgroep neemt op basis van dit advies, waar nodig mede op grond van beleidsoverwegingen, en op basis van beschikbare middelen een toe- of afwijzingsbesluit.

Meer informatie

Contactgegevens

Wendie Kingma (contact NWO)
E: dbm@nwo.nl
T: 070 3440583

Antoine Heideveld (het Groene Brein)
E: antoine.heideveld@degroenezaak.com
T: 06 464 445 00

Aanvragers geïnteresseerd in samenwerking met TO2 kunnen contact opnemen met:

dr. ir. Ardi Dortmans, TNO
E-mail: ardi.dortmans@tno.nl
T: 06 514 378 07

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

31 oktober 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Het beschikbare budget voor deze Call for Proposals is 2,2 miljoen euro.

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Duurzame businessmodellen

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Partners

Het Groene Brein, TNO optioneel.

Contact

Mw. W. Kingma MA Mw. W. Kingma MA +31 (0)70 344 05 83 w.kingma@nwo.nl