Duurzame Business Modellen (DBM). Top-Up voor Valorisatie

Dit financieringsinstrument biedt de mogelijkheid van kennisdeling en disseminatie van onderzoeksresultaten uit de lopende DBM (I en II) projecten.

Waarvoor

In de DBM onderzoeksprojecten worden consortia gefinancierd om interessante en vernieuwende concepten op het gebied van duurzame businessmodellen uit te werken en te realiseren en om de adoptie en succeskans van duurzame businessmodellen te vergroten.

Het doel van het DBM onderzoeksprogramma is het verdiepen van wetenschappelijke kennis over duurzame businessmodellen en tegelijkertijd te werken aan directe toepassing bij bedrijven van de ontwikkelde kennis. Uitwisseling van kennis is een voorwaarde voor maatschappelijke en economische impact en het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Om de toepassing van de ontwikkelde kennis te verstevigen en bij gebruikers terecht te laten komen, wordt de Top-Up voor valorisatie beschikbaar gesteld. De doelstelling is het stimuleren van kennisdeling en disseminatie van resultaten uit de lopende DBM I en II projecten.

DBM Top-Up projecten zijn specifieke, afgebakende valorisatieprojecten voor (uitsluitend) de lopende DBM projecten. Activiteiten in de DBM Top-Up projecten kunnen betrekking hebben op een breed scala aan initiatieven. Voorbeelden daarvan zijn het ontwikkelen van een tool, het organiseren van een (internationaal) congres, een handboek, documentaire of een interactieve leeromgeving. Het is van belang dat de Top-Up niet alleen ingezet wordt voor traditionele vormen van kennisbenutting, maar juist voor nieuwe manieren van kennisbenutting. De valorisatie is bij voorkeur multimediaal.

Voor wie

(Uitsluitend) Projectleiders van een lopend project in het DBM programma (I en II) kunnen een aanvraag indienen wanneer zij in dienst zijn (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) bij een Nederlandse universiteit en/of een door NWO erkende kennisinstelling voor ten minste de looptijd van het project, én een dienstverband (aanstellingsduur) hebben voor ten minste de looptijd van het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Een uitzondering op de vereiste aanstellingsduur kan gemaakt worden voor hoofdaanvragers met een ‘'tenure track'-aanstelling. Personeel met een 0-uren aanstelling is uitgesloten van indiening.

Wat aanvragen

De maximale omvang van de bij NWO aan te vragen financieringsbijdrage voor een project bedraagt € 50.000. Dit budget kan besteed worden aan personele en materiële kosten.

Wanneer

  • De aanvragen dienen vóór 8 oktober 2019, 14:00.00 uur CE(S)T, door NWO te zijn ontvangen.

Beoordeling

Criteria 

Voor de beoordeling gelden de volgende criteria:

  • kwaliteit van de aanvraag
  • Relevantie voor en bijdrage aan het DBM-programma en de valorisatie doelstellingen
  • Financieel (‘value for money’)

Deze criteria worden in de call for proposals toegelicht.

Procedure 

Na ontvangst van een aanvraag wordt allereerst door NWO een administratief-technische toets uitgevoerd om te bepalen of de aanvraag in behandeling genomen kan worden volgens de administratieve voorwaarden van deze call for proposals.

De in behandeling genomen aanvragen worden beoordeeld door de Programmacommissie DBM. Voor iedere aanvraag geldt dat tenminste twee leden van de programmacommissie een (voorlopig) oordeel opstellen op basis van de inhoudelijke beoordelingscriteria zoals beschreven in de call tekst.

De aanvragers ontvangen deze schriftelijke oordelen en hebben de mogelijkheid om een weerwoord in te dienen. Zij krijgen hiervoor vijf werkdagen.

De programmacommissie zal op basis van de aanvraag, de voorlopige boordeling en het weerwoord een definitief oordeel over de aanvragen vellen. Op basis van dit definitieve oordeel en de daarbij behorende cijfermatige scores worden de aanvragen gerangschikt. Op volgorde van deze rangschikking komen de aanvragen in aanmerking voor subsidie totdat het subsidieplafond is bereikt.

NWO, in casu het bestuur van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen, toetst de beoordelingsprocedure en neemt vervolgens -  op basis van het advies van de Programmacommissie DBM - een besluit over de aanvragen.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

8 oktober 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

€ 50.000

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Duurzame businessmodellen

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Anthony Gadsdon Anthony Gadsdon +31 (0)70 3494276 a.gadsdon@nwo.nl