Corona: fast-track data

Deze call for proposals richt zich op onderzoek naar vraagstukken die zich tijdens de coronacrisis in de samenleving voordoen. Het gaat om onderzoek dat nú, dat wil zeggen tijdens het hoogtepunt van de crisis, moet worden uitgevoerd, en richt zich specifiek op onderzoek naar andere dan medische- en zorggerelateerde vraagstukken. Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut kunnen een aanvraag indienen (zie voorwaarden paragraaf 3.1 call for proposals).

 

8 april 2020

Call gesloten; subsidieplafond bereikt

Inmiddels heeft NWO voor deze call een dusdanige hoeveelheid aanvragen ontvangen, dat het volledig beschikbaar budget benut zal worden. Daarom is deze call gesloten.

Waarvoor

De coronacrisis stelt de samenleving voor vele, nieuwe vragen. Er is een dringende behoefte aan onderzoek uit het hele spectrum van disciplines, zowel op het gebied van medisch- en zorgonderzoek als uit de humaniora, gedragswetenschappen, technische, exacte en natuurwetenschappen. Onderzoek dat essentieel is om de kennis op te bouwen die de basis vormt voor (politieke) besluiten. Deze besluiten zijn zowel op korte termijn –   de bestrijding van de coronacrisis –   als lange termijn –   het post-coronatijdperk –   bepalend voor de samenleving. 

Het ministerie van OCW en NWO stellen samen €  15 miljoen ter beschikking (OCW €  2 miljoen, NWO € 13 miljoen) voor urgente medische, sociale en maatschappelijke onderzoeksvragen. Het betreft verschillende typen onderzoek voor de korte en iets langere termijn. Van deze €  15 miljoen is €  1,5 miljoen beschikbaar voor deze call die gericht is op datavergaring en -analyse. 

Het onderzoek moet relevant zijn voor het lerend vermogen van de samenleving tijdens de corona-crisis of voor het beheersen van die crisis, én vergt de vergaring van real-time data, die alleen tijdens de crisis verzameld kunnen worden.

Op dit moment worden er veel projecten gestart om essentiële informatie te vergaren die alleen nu verzameld kan worden. Deze call is bedoeld om deze –   reeds gestarte –   projecten te ondersteunen, maar ook voor projecten die nog niet gestart zijn kan subsidie worden aangevraagd.

Voor wie

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling kunnen een aanvraag indienen als zij: 

 • in dienst zijn (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut; én
 • een dienstverband (aanstellingsduur) hebben voor ten minste de looptijd van het project waarvoor de financiering wordt aangevraagd.

Aanvullende voorwaarden:

 • Een aanvrager kan maximaal één aanvraag indienen
 • Er is geen mogelijkheid om medeaanvragers op te voeren.

Wat aanvragen

Een aanvraag in deze call for proposals bedraagt maximaal 50.000 euro. Er zijn geen verplichtingen ten aanzien van de vorm van het onderzoek en er zijn geen restricties op de soort kosten waarvoor financiering aangevraagd kan worden. Wel moet de besteding van het aangevraagde budget uitgesplitst worden in een realistische begroting met een toelichting die is toegespitst op het project.
Een fast track project start uiterlijk 1 maand na toekenning en heeft een maximale duur van 6 maanden. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lumpsum bedrag.

Wanneer

U kunt doorlopend aanvragen indienen tot 1 september 2020, 14:00:00 CEST met inachtneming van het in paragraaf 3.1 bepaalde. Echter, indien het subsidieplafond voor 1 september 2020 is bereikt, wordt de mogelijkheid voor het indienen van aanvragen eerder afgesloten. 

Beoordeling

Criteria

Ingediende aanvragen worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:

 1. Relevantie: Is het voorgestelde onderzoek relevant voor het beheersen van de coronacrisis of stelt het in staat om hiervan te leren?
 2. Urgentie: Vereist het voorgestelde onderzoek real-time datavergaring, dat wil zeggen data die alleen onder de huidige crisisomstandigheden verkregen kunnen worden?
 3. Expertise: Heeft de aanvrager relevante expertise op het betreffende gebied van onderzoek aangetoond in de aanvraag?
 4. Meerwaarde: Is er geen sprake van duplicatie van ander lopend of toegekend onderzoek, bijvoorbeeld   binnen het huidige programma of binnen andere financieringsinstrumenten van NWO of ZonMw die in het kader van de Coronacrisis zijn ingesteld? 
 5. Haalbaarheid:
 • Is het voorstel realistisch qua aanpak en beoogd resultaat?
 • Als de dataverzameling nog niet gestart is, is aannemelijk gemaakt dat het onderzoek binnen één maand na toekenning gestart kan worden?

Alleen aanvragen die aan alle criteria voldoen komen in aanmerking voor financiering.

Procedure

De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of de aanvraag in behandeling genomen kan worden genomen; of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de call for proposals.  

Aanvragen worden op volgorde van ontvangst beoordeeld. Voor de beoordeling van een aanvraag in deze call for proposals vraagt NWO geen extern advies. Het bureau van NWO beoordeelt de aanvraag op basis van de criteria zoals vermeld in paragraaf 4.2 van de call. De domeindirecteuren zijn door de raad van bestuur gemandateerd om een besluit te nemen op de aanvraag. 

Zodra uw aanvraag volledig is bericht NWO u uiterlijk binnen tien werkdagen (streven is binnen vier werkdagen) over de toe- of afwijzing van uw aanvraag. 

Contact

Mw. Erica van Liempt Mw. Erica van Liempt +31703440944 fast-track-corona@nwo.nl