Nationale Wetenschapsagenda – Thema: Archeologie telt

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Ervaren onderzoekers van kennisinstellingen, archeologische bedrijven of diensten en maatschappelijke stakeholders kunnen in consortia financiering aanvragen voor vernieuwend archeologisch onderzoek.

Waarvoor

 • Let op: per datum 25 april 2019  is er een wijzigingsbesluit van toepassing op deze call die betrekking heeft op 1) de criteria voor archeologische bedrijven en 2) de deadline voor vooraanmelding. De hieronder weergegeven informatie (inclusief de downloadbare calltekst) betreft de meest recente informatie over deze call for proposals.

Het doel van het programma 'Archeologie telt. Op weg naar toekomstbestendig archeologisch onderzoek' is het stimuleren van onderzoek waarbij (innovatieve) methoden en technieken worden ingezet voor vragen die in de archeologie centraal staan en dat bijdraagt aan het ontwikkelen van een kennisketenbrede duurzame onderzoeksinfrastructuur. Kennisoverdracht/valorisatie naar een breder publiek is een belangrijk onderdeel van het programma, en wordt in samenwerking met maatschappelijke stakeholders (regionale overheden, musea) uitgevoerd. Hiermee leidt dit programma tot zowel wetenschappelijke als maatschappelijke doorbraken.  

Voor wie

Aanvragen dienen te worden ingediend namens consortia. 
We onderscheiden binnen een consortium vier categorieën van deelnemers: 

 1. Hoofdaanvrager (tevens penvoerder);
 2. Mede-aanvrager(s);
 3. Een in Nederland gevestigd archeologisch bedrijf of archeologische dienst dat/die over een certificaat beschikt of een archeologisch onderzoeks- of adviesbureau;

 4. Overige publieke en/of private samenwerkingspartner(s)

Consortia worden gevormd door onderzoekers van kennisinstellingen, private partijen (i.h.b. archeologische bedrijven en diensten) en maatschappelijke stakeholders als (regionale) overheden en musea. Ieder consortium moet bestaan uit ten minste één kennisinstelling, ten minste één archeologisch bedrijf of dienst, en ten minste één maatschappelijke stakeholder. In een aanvraag dient voor elke deelnemer in het consortium gedefinieerd te worden welke rol deze heeft en welke bijdrage deze levert aan het voorgestelde project. 

Bij vooraanmeldingen dient ten minste de kennisinstelling, het archeologisch bedrijf, en één maatschappelijke stakeholder bekend te zijn.

Alleen de instellingen van hoofdaanvrager en mede-aanvragers kunnen begunstigde zijn van de NWO-subsidie.

Een onderzoeker kan in deze ronde bij maximaal één aanvraag als hoofdaanvrager optreden, en bij maximaal één aanvraag als medeaanvrager.

Wat aanvragen

In deze ronde kan per voorstel maximaal € 625.000 subsidie bij NWO worden aangevraagd voor projecten met een looptijd van drie tot vijf jaar. 

Ingeval het benodigde budget de maximale subsidieomvang te boven gaat, is medefinanciering van de kennisinstelling of een publieke of private partij vereist. Het is ook mogelijk om niet het maximale budget bij NWO aan te vragen en toch cofinanciering van een andere partij op te nemen. 

De begroting wordt opgebouwd aan de hand van NWO-breed gestandaardiseerde bouwstenen, de zogenaamde modules. In de aanvraagbegroting kiest u welke combinatie van modules nodig is om de onderzoeksvraag te beantwoorden en hoe vaak elke module wordt ingezet. 

Er zijn 5 modules: 

 1. Personeel
 2. Materieel budget
 3. Investeringen
 4. Valorisatie/Impact
 5. Internationalisering 

Bij het opstellen van de begroting van de aanvraag dient men te beargumenteren hoe de voorgestelde bestedingen aan de verschillende posten bijdragen aan het voorstel. NWO stelt een begrotingsformulier beschikbaar dat bij de uitgewerkte aanvraag als verplichte bijlage ingediend moet worden. 

Wanneer

 • De verplichte vooraanmeldingen dienen vóór 12 september 2019, 14:00 uur CE(S)T door NWO te zijn ontvangen.
 • De uitgewerkte aanvragen dienen vóór 9 januari 2020, 14:00 uur CE(S)T door NWO te zijn ontvangen.

Bij het indienen van een aanvraag in ISAAC dient u ook online gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline ingediend worden, kunnen niet in behandeling genomen worden.

Beoordeling

Criteria

Vooraanmeldingen worden beoordeeld op de criteria die zijn uiteengezet in hoofdstuk 4.2.2 van de call for proposals. Uitgewerkte aanvragen worden beoordeeld op de volgende drie criteria: 
 (I) Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel;
(II) Kwaliteit van het consortium;
(III) Potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken

De criteria wegen even zwaar en tellen elk voor één derde mee in het totaaloordeel. De beoordelingscriteria worden in paragraaf 4.2.2 van de call for proposals op een aantal deelaspecten geoperationaliseerd.

Procedure

De procedure bestaat globaal uit de volgende stappen:

 1. Indiening vooraanmelding via ISAAC;
 2. Ontvankelijkheidstoets vooraanmelding;
 3. De beoordelingscommissie toetst of de ontvankelijke vooraanmelding past binnen de agenda en doelstellingen van het programma, en de (beoogde) samenstelling van het consortium en de ervaring/expertise van de aanvragers;
 4. Indiening uitgewerkte aanvraag en bijlagen via ISAAC;
 5. Ontvankelijkheidstoets uitgewerkte aanvraag;
 6. Alle ontvankelijke aanvragen worden ter beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit (criterium I) en de kwaliteit van het consortium (criterium II) aan onafhankelijke (inter)nationale referenten voorgelegd;
 7. De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen op maatschappelijke relevantie en kennisbenutting (criterium III);
 8. Hoofdaanvragers krijgen de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de oordelen (weerwoord). 
 9. De beoordelingscommissie kan besluiten om hoofdaanvragers te interviewen;
 10. De beoordelingscommissie bepaalt een definitief oordeel over de aanvragen en stelt een prioritering vast;
 11. Definitieve besluitvorming door domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen; 
 12. Uitslag.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

12 september 2019 14:00

Budget

Voor de aanvragen is 2,5 miljoen euro beschikbaar.

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen Nationale Wetenschapsagenda

Programma

Archeologie telt

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Dr. Lydia Langerwerf Dr. Lydia Langerwerf +31 (0)70 3440900 l.langerwerf@nwo.nl