Zwaartekracht

Met Zwaartekracht wil de overheid onderzoek van consortia van onderzoekers in Nederland stimuleren. De onderzoekers moeten in hun vakgebied vernieuwend en invloedrijk onderzoek verrichten. Het Ministerie van OCW heeft NWO gevraagd de selectieprocedure voor dit eerste geldstroomprogramma uit te voeren.

Waarvoor

Zwaartekracht brengt onderzoekers uit één vakgebied of uit meerdere vakgebieden samen in consortia voor het uitvoeren van excellent, vernieuwend onderzoek. De consortia behoren tot de wereldtop in hun onderzoeksveld of hebben de potentie om daartoe te gaan behoren.

Een consortium is een samenwerkingsverband tussen onderzoekers en kan voortkomen uit Nederlandse onderzoeksscholen, maar ook uit de krachtenbundeling van invloedrijke onderzoekers en onderzoeksgroepen. De te financieren onderzoekers moeten verbonden zijn aan één van de kennisinstellingen die in de call genoemd staan.

Voor wie

De Colleges van Bestuur van universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden kunnen aanvragen bij NWO indienen.

Let op: er geldt een beperkte indien mogelijkheid. Ieder College van Bestuur mag maximaal vier aanvragen indienen. Het treedt voor die aanvragen op als penvoerder.

Personen die als trekker of medetrekker verbonden zijn (geweest) aan een nog lopend programma uit een vorige Zwaartekrachtronde mogen niet als trekker of medetrekker van een nieuw Zwaartekrachtprogramma optreden indien dit het oude programma overlapt. Wel kunnen zij intellectuele bijdragen aan een ander Zwaartekrachtprogramma leveren, maar dan als adviseurs die niet uit het programma worden gefinancierd. Personen mogen zich niet voor meer dan één aanvraag als (mede)trekker inschrijven.

Wat aanvragen

Financiering kan worden aangevraagd voor direct aan het onderzoeksprogramma of aan de organisatie van het consortium gerelateerde additionele (nieuwe) kosten. Hieronder vallen:

  • kosten voor nieuw (en bestaand) personeel en materiële voorzieningen,
  • investeringen in apparatuur/infrastructuur en andere faciliteiten alsmede exploitatiekosten daarvan tot een maximum van 25% van de aangevraagde bijdrage, en
  • managementkosten voor het consortium voor een periode van maximaal 10 jaar.

Daarnaast kunnen maximaal zes principal investigators/trekkers (PIs) kosten opvoeren voor vervanging van hun reguliere taken ten behoeve van het doen van onderzoek en het leiden van het programma, met een maximum van twintig procent van het gehele salaris.

Het aanvraagformulier komt in de tweede helft van mei op deze pagina beschikbaar.

Wanneer

De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen voor de ronde 2021 is dinsdag 19 januari 2021, 14.00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de voorstellen op de volgende criteria en volgens de volgende weging:

  • kwaliteit van de betrokken onderzoekers en van het consortium (weging 30%)
  • kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma (weging 30%)
  • organisatiestructuur en beleid van het consortium; budget (weging 30%)
  • kennisbenutting (weging 10%)

Verder geldt het volgende beleidscriterium:

Het onderzoeksprogramma sluit inhoudelijk goed aan bij (de routes van) de Nationale Wetenschapsagenda.

Procedure

Voor alle ontvankelijke aanvragen wordt gestreefd naar ten minste vier referentenrapporten. De aanvragen worden vervolgens behandeld door een breed samengestelde selectiecommissie. De commissie voert de selectie uit in twee fases.

In de eerste fase worden de aanvragen verdeeld over drie wetenschapsterreinen: geestes- en sociale wetenschappen, bèta- en technische wetenschappen, en biomedische en levenswetenschappen. Bij voldoende kwaliteit nodigt de commissie van elk terrein een aantal aanvragers uit voor een interview.

In de tweede fase volgen interviews door de voltallige selectiecommissie. Na de wetenschapsbrede interviewfase wordt een rangorde opgesteld op basis van de beoordelingscriteria.

De selectiecommissie adviseert de raad van bestuur van NWO. Deze toetst naast de uitvoering van de procedure ook de aansluiting van de voorstellen aan de Nationale Wetenschapsagenda en stelt een honoreringsvoordracht op voor OCW. De minister van OCW neemt daarna een besluit over toekenning.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

19 januari 2021 14:00

Type

Investeringen

Budget

totaal 142,6 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development Medische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Zwaartekracht

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contact

Drs. Anko Wiegel Drs. Anko Wiegel +31 (0)70 3440644 j.wiegel@nwo.nl