Zwaartekracht

Met Zwaartekracht wil de overheid onderzoek van consortia van de beste onderzoekers in Nederland stimuleren. De onderzoekers moeten in hun vakgebied vernieuwend en invloedrijk onderzoek verrichten. Het Ministerie van OCW heeft NWO gevraagd de selectieprocedure voor dit eerste geldstroomprogramma uit te voeren.

Waarvoor

Zwaartekracht beoogt de beste onderzoekers in een vakgebied samen te brengen in een consortium voor het uitvoeren van excellent onderzoek. .

De consortia behoren tot de wereldtop in hun onderzoeksveld of hebben die de potentie hebben om daartoe te gaan behoren.

Een consortium is een samenwerkingsverband tussen de beste onderzoekers van Nederland in een vakgebied of in meerdere vakgebieden. Consortia kunnen voortkomen uit Nederlandse onderzoeksscholen, maar ook uit krachtenbundeling van invloedrijke toponderzoekers en toponderzoeksgroepen. Voorwaarde is dat de te financieren onderzoekers verbonden zijn aan één van de hieronder genoemde kennisinstellingen.

Voor wie

De Colleges van Bestuur van de volgende universiteiten kunnen aanvragen bij NWO indienen:

Erasmus Universiteit Rotterdam, Open Universiteit Nederland, Protestantse Theologische Universiteit, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Theologische Universiteit Apeldoorn, Theologische Universiteit Kampen, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Tilburg, Universiteit voor Humanistiek, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

Let op: er geldt een beperkte indien mogelijkheid. Ieder College van Bestuur mag maximaal vier aanvragen indienen. Het treedt voor die aanvragen op als penvoerder van het consortium.

Wat aanvragen

Financiering kan worden aangevraagd voor direct aan het onderzoeksprogramma of aan de organisatie van het consortium gerelateerde additionele (nieuwe) kosten. Hieronder

  • kosten voor nieuw (en bestaand) personeel en materiële voorzieningen,
  • Investeringen in apparatuur/infrastructuur en andere faciliteiten alsmede exploitatiekosten daarvan tot een maximum van 25% van de aangevraagde bijdrage, en
  • managementkosten voor het consortium voor een periode van maximaal 10 jaar.

Daarnaast kunnen de hoofdaanvrager en maximaal vijf medeaanvragers kosten opvoeren voor vervanging van hun reguliere taken, met een maximum van twintig procent van het gehele salaris.

Wanneer

De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen voor de ronde 2016 was 10 mei 2016, 14.00 uur CET.

Beoordeling

Criteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de voorstellen op de volgende criteria en volgens de volgende weging:

•    kwaliteit van de betrokken onderzoekers en het consortium (weging 30%)

•    kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma (weging 35%)

•    organisatiestructuur en beleid van het consortium (weging 25%)

•    kennisbenutting (weging 10%)

Verder geldt het volgende beleidscriterium:

Het onderzoeksprogramma sluit inhoudelijk goed aan bij (de routes van) de Nationale Wetenschapsagenda.

Procedure

Voor alle ontvankelijke aanvragen worden ten minste  vier referentenrapporten opgevraagd. De aanvragen worden vervolgens behandeld door een breed samengestelde selectiecommissie. De commissie voert de selectie uit in twee fases.

In de eerste fase worden de aanvragen verdeeld over drie wetenschapsdomeinen: geestes- en sociale wetenschappen, bèta- en technische wetenschappen en biomedische en levenswetenschappen. Bij voldoende kwaliteit nodigt de commissie uit elk van de domeinen een aantal aanvragers uit voor een interview.

In de tweede fase volgen interviews door de voltallige selectiecommissie. Na de wetenschapsbrede interviewfase wordt een rangorde opgesteld op basis van de beoordelingscriteria.

De selectiecommissie adviseert de Raad van Bestuur van NWO. Deze toetst naast de uitvoering van de procedure ook de aansluiting van de voorstellen aan de Nationale Wetenschapsagenda en stelt een honoreringsvoordracht op voor OCW. De minister van OCW neemt daarna een besluit over toekenning.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

10 mei 2016 14:00

Type

Investeringen

Budget

Structureel 50 mln euro per jaar. Ronde 2016: ca. 110 mln euro voor nieuwe verplichtingen tot maximaal tien jaar

Wetenschapsterrein

NWO-breed Aard- en Levenswetenschappen Chemische Wetenschappen Exacte Wetenschappen Geesteswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Natuurkunde Technische Wetenschappen ZonMw (gebied)

Programma

Zwaartekracht

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)

Partners

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contact

Dhr. drs. J.K. Wiegel Dhr. drs. J.K. Wiegel +31 (0)70 3440644 j.wiegel@nwo.nl