Zwaartekracht

Met Zwaartekracht wil de overheid onderzoek van consortia van toponderzoekers in Nederland stimuleren. De onderzoekers moeten in hun vakgebied vernieuwend en invloedrijk onderzoek verrichten. Het Ministerie van OCW heeft NWO gevraagd de selectieprocedure voor dit eerste geldstroomprogramma uit te voeren.

Waarvoor

Zwaartekracht beoogt toponderzoekers in een vakgebied samen te brengen in een consortium voor het uitvoeren van excellent, vernieuwend onderzoek. De consortia behoren tot de wereldtop in hun onderzoeksveld of hebben de potentie om daartoe te gaan behoren.

Een consortium is een samenwerkingsverband tussen onderzoekers van Nederland in een vakgebied of in meerdere vakgebieden. Consortia kunnen voortkomen uit Nederlandse onderzoeksscholen, maar ook uit krachtenbundeling van invloedrijke toponderzoekers en toponderzoeksgroepen. Voorwaarde is dat de te financieren onderzoekers verbonden zijn aan één van de hieronder genoemde kennisinstellingen.

Voor wie

De Colleges van Bestuur van de volgende universiteiten kunnen aanvragen bij NWO indienen:

Erasmus Universiteit Rotterdam, Open Universiteit Nederland, Protestantse Theologische Universiteit, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Theologische Universiteit Apeldoorn, Theologische Universiteit Kampen, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Tilburg, Universiteit voor Humanistiek, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

Let op: er geldt een beperkte indien mogelijkheid. Ieder College van Bestuur mag maximaal vier aanvragen indienen. Het treedt voor die aanvragen op als penvoerder van het consortium.

Wat aanvragen

Financiering kan worden aangevraagd voor direct aan het onderzoeksprogramma of aan de organisatie van het consortium gerelateerde additionele (nieuwe) kosten. Hieronder vallen:

  • kosten voor nieuw (en bestaand) personeel en materiële voorzieningen,
  • investeringen in apparatuur/infrastructuur en andere faciliteiten alsmede exploitatiekosten daarvan tot een maximum van 25% van de aangevraagde bijdrage, en
  • managementkosten voor het consortium voor een periode van maximaal 10 jaar.

Daarnaast kunnen de hoofdaanvrager en maximaal vijf medeaanvragers kosten opvoeren voor vervanging van hun reguliere taken ten behoeve van het doen van onderzoek, met een maximum van twintig procent van het gehele salaris.

Wanneer

De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen voor de ronde 2018-2019 was dinsdag 25 september 2018, 14.00 uur CET.

Beoordeling

Criteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de voorstellen op de volgende criteria en volgens de volgende weging:

  • kwaliteit van de betrokken onderzoekers en van het consortium (weging 30%)
  • kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma (weging 30%)
  • organisatiestructuur en beleid van het consortium; budget (weging 30%)
  • kennisbenutting (weging 10%)

Verder geldt het volgende beleidscriterium:

Het onderzoeksprogramma sluit inhoudelijk goed aan bij (de routes van) de Nationale Wetenschapsagenda.

Procedure

Voor alle ontvankelijke aanvragen wordt gestreefd naar ten minste  vier referentenrapporten. De aanvragen worden vervolgens behandeld door een breed samengestelde selectiecommissie. De commissie voert de selectie uit in twee fases.

In de eerste fase worden de aanvragen verdeeld over drie wetenschapsterreinen: geestes- en sociale wetenschappen, bèta- en technische wetenschappen, en biomedische en levenswetenschappen. Bij voldoende kwaliteit nodigt de commissie  van elk terrein een aantal aanvragers uit voor een interview.

In de tweede fase volgen interviews door de voltallige selectiecommissie. Na de wetenschapsbrede interviewfase wordt een rangorde opgesteld op basis van de beoordelingscriteria.

De selectiecommissie adviseert de raad van bestuur van NWO. Deze toetst naast de uitvoering van de procedure ook de aansluiting van de voorstellen aan de Nationale Wetenschapsagenda en stelt een honoreringsvoordracht op voor OCW. De minister van OCW neemt daarna een besluit over toekenning.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

25 september 2018 14:00

Type

Investeringen

Budget

totaal 115,3 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development Medische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Zwaartekracht

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Partners

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contact

Drs. Anko Wiegel Drs. Anko Wiegel +31 (0)70 3440644 j.wiegel@nwo.nl