Open programma (aard- en levenswetenschappen)

Met financiering uit het Open programma kunnen onderzoekers in de aard- en levenswetenschappen naar eigen inzicht nieuwe onderzoekslijnen ontwikkelen.

Waarvoor

Open programma wil een kweekvijver zijn voor innovatie en talent. Aanvragen zijn niet gebonden aan een thema of ambitie. Open programma heeft als doel vernieuwend en kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek te bevorderen over de volle breedte van de aard- en levenswetenschappen.

Het onderzoeksterrein van de aard- en levenswetenschappen omvat de vaste aarde, de zeeën, de atmosfeer, de levende organismen in de biosfeer en de interacties daartussen en daarbinnen. Voorstellen van biomedische aard kunt u indienen bij ZonMw, tenzij de hoofddoelstelling van het onderzoek een fundamentele biologische vraagstelling betreft.

Voor wie

Financiering uit het Open programma kan worden aangevraagd door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten of onderzoekers met een gelijkwaardige positie die werkzaam zijn binnen de aard- en levenswetenschappen en in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut.

Wat aanvragen

U kunt financiering aanvragen voor de kosten van het onderzoek; zoals aanstelling van personeel (aio of postdoc) en materiële voorzieningen (apparatuur, verbruiksgoederen, reiskosten e.d.) en veldwerk. Licht elke kostensoort apart toe.

U kunt geen financiering aanvragen voor vaste stafmedewerkers, studentassistenten, analisten of technici, 'overhead', algemene laboratoriumuitrusting en kosten voor onderhoud, verzekeringen, congresbezoek en publicatie.

Wanneer

U kunt op elk moment een aanvraag voor financiering door het Open programma indienen.

Beoordeling

Criteria

Met ingang van 12 december 2013 worden de aanvragen binnen het ALW Open Programma ook op het criterium kennisbenutting beoordeeld. Het criterium kennisbenutting wordt beoordeeld op basis van het wel of niet aanwezig zijn van een aantal elementen in het kennisbenuttings¬deel van de aanvraag. De score op dit deelcriterium stelt het ALW-bureau bij de ontvankelijkheidstoets van de aanvraag vast op basis van de in de brochure vermelde checklist. De referenten en de beoordelingscommissie geven geen oordeel op het criterium kennisbenutting.

De eindscore van een voorstel wordt als volgt bepaald:

criterium 1: originaliteit/innovatief karakter, wegingsfactor 1/3

criterium 2: wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel, wegingsfactor 1/3

criterium 3: wetenschappelijke kwaliteit van de groep, wegingsfactor 1/6

criterium 4: kennisbenutting, wegingsfactor 1/6

Procedure

Bij maximaal 25 ontvangen voorstellen stelt NWO-ALW een beoordelingscommissie van 8 leden samen uit een lijst van 600 potentiële commissieleden. Hierdoor kan de expertise in de commissie zo goed mogelijk worden afgestemd op de voorgestelde onderzoeken en wordt betrokkenheid van commissieleden vermeden.

ALW streeft ernaar om binnen 4 maanden na indienen de uitslag bekend te kunnen maken.

 

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Programmagebonden

Budget

8 mln euro per jaar

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Vrije competitie

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

Contact

Mw. dr. K.M. de Bruijn-Spoorendonk Mw. dr. K.M. de Bruijn-Spoorendonk +31 (0)70 3440776 alwopenprogramma@nwo.nl