Open programma (aard- en levenswetenschappen)

Met financiering uit het Open programma kunnen onderzoekers in de aard- en levenswetenschappen naar eigen inzicht nieuwe onderzoekslijnen ontwikkelen.

Waarvoor

Het ALW Open programma wil een kweekvijver zijn voor innovatie en talent. Aanvragen zijn niet gebonden aan een thema of ambitie. Het ALW Open programma heeft als doel vernieuwend en kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek te bevorderen over de volle breedte van de aard- en levenswetenschappen.

Het onderzoeksterrein van de aard- en levenswetenschappen omvat de vaste aarde, de zeeën, de atmosfeer, de levende organismen in de biosfeer en de interacties daartussen en daarbinnen. Voorstellen van biomedische aard kunt u indienen bij ZonMw, tenzij de hoofddoelstelling van het onderzoek een fundamentele biologische vraagstelling betreft. 

Voor wie

Financiering uit het ALW Open programma kan worden aangevraagd door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten of onderzoekers met een gelijkwaardige positie die werkzaam zijn binnen de aard- en levenswetenschappen en in betaalde dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut.

Wat aanvragen

U kunt financiering aanvragen voor de kosten van het onderzoek; zoals aanstelling van personeel (aio of postdoc) en materiële voorzieningen (apparatuur, verbruiksgoederen, reiskosten e.d.) en veldwerk. Licht elke kostensoort apart toe.
U kunt geen financiering aanvragen voor vaste stafmedewerkers, studentassistenten, analisten of technici, 'overhead', standaard bureau- of laboratoriumartikelen, algemene computeruitrusting, onderhouds- en verzekeringskosten als ook congresbezoek en publicatie. 

Wanneer

De deadline voor het indienen van aanvragen is dinsdag 1 mei 2018, 14.00 uur.
Tot die tijd kunnen aanvragen op ieder moment ingediend worden; het ENW-bureau neemt de aanvragen op datum van ontvangst in behandeling. 

Beoordeling

Criteria

De eindscore van een voorstel wordt als volgt bepaald:

criterium 1: originaliteit/innovatief karakter, wegingsfactor 1/3

criterium 2: wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel, wegingsfactor 1/3

criterium 3: wetenschappelijke kwaliteit van de groep, wegingsfactor 1/6

criterium 4: kennisbenutting, wegingsfactor 1/6

Procedure

Bij maximaal 25 ontvangen voorstellen stelt NWO-ENW een beoordelingscommissie van 8 leden samen uit een lijst van 600 potentiële commissieleden. Hierdoor kan de expertise in de commissie zo goed mogelijk worden afgestemd op de voorgestelde onderzoeken en wordt betrokkenheid van commissieleden vermeden.
NWO streeft ernaar om binnen 5 maanden na indienen de uitslag bekend te kunnen maken. 

 

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Programmagebonden

Budget

circa 8,7 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Vrije competitie

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

Contact

Mw. dr. K.M. de Bruijn-Spoorendonk Mw. dr. K.M. de Bruijn-Spoorendonk +31 (0)70 3440776 alwopenprogramma@nwo.nl