Vernieuwingsimpuls Vidi - Sociale en Geesteswetenschappen (SGW)

Vernieuwingsimpuls Vidi is een financieringsinstrument voor ervaren onderzoekers.

Extensieregeling ouders

NWO wijzigt de extensieregel voor ouders: voor biologische moeders blijft de extensie van achttien maanden per kind ongewijzigd; de overige ouders (vaders en niet-biologische moeders) krijgen zes maanden extensie per kind. Extensie voor ouders wordt uitsluitend verleend indien de kinderen deel uitmaken van de eigen huishouding. Raadpleeg onze ‘veelgestelde vragen’ op onze website voor verdere informatie.

Waarvoor

Vidi is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het stelt onderzoekers, die al een aantal jaren onderzoek doen op postdocniveau, in staat een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en daartoe zelf één of meer onderzoekers aan te stellen.

Voor wie

U kunt Vidi-financiering aanvragen als u een aantal jaren onderzoek op postdocniveau heeft gedaan. U bent daarin met vernieuwende ideeën gekomen en u heeft die zelfstandig succesvol verder ontwikkeld. U bent maximaal acht jaar geleden gepromoveerd, gerekend vanaf de promotiedatum tot de peildatum van de Vidi-ronde (1 oktober). Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Nadere informatie hierover staat in het document ‘Veelgestelde vragen’.

U kunt voor Vidi maximaal twee keer een aanvraag indienen.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 800.000 euro.

Wanneer aanvragen

Er is elk jaar een aanvraagronde. De deadline voor het indienen van een aanvraag voor de ronde 2019 was 3 oktober om 14:00 uur . Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC (of https://mijn.zonmw.nl voor ZonMw) dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. 

Beoordeling

Alle Vidi-aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Er is één loket voor het domein Sociale en Geesteswetenschappen  (SGW).

De beoordeling van de Vidi-aanvragen binnen SGW zal plaatsvinden in de gebruikelijke acht panels. De indeling in een panel geschiedt op basis van de door de aanvrager opgegeven hoofddiscipline.

Voorselectie kan plaatsvinden indien het aantal aanvragen minimaal vier keer zo hoog is als het aantal te honoreren aanvragen. Alle aanvragen, of de aanvragen die door de eventuele voorselectie zijn gekomen, worden ter beoordeling aan externe referenten voorgelegd. Vervolgens krijgt de kandidaat de mogelijkheid om op de geanonimiseerde referentenrapporten te reageren. De aanvragen, de referentenoordelen en het wederhoor worden aan de betreffende beoordelingscommissie voorgelegd. De commissie kan in een aparte interviewselectiebijeenkomst bij elkaar komen. De beoordelingscommissie selecteert dan een aantal kandidaten voor een interview. De beoordelingscommissie maakt in dat geval een eigen afweging op basis van de ingewonnen referentenrapporten en de reacties van de kandidaten daarop. Vervolgens ontvangen de hoogst geprioriteerde kandidaten een uitnodiging voor een gesprek, het interview. Kandidaten die niet voor een interview worden uitgenodigd, zullen niet worden gehonoreerd.

De panels maken bij de beoordeling gebruik van de resultaten van een onderzoek naar de publicatieculturen in het domein. De resultaten van dit onderzoek leveren actuele beschrijvingen op van de (sub)disciplines in het hele domein Sociale en Geesteswetenschappen. Daardoor kan ook in het domein de beoordeling van publicatielijsten worden ondersteund met deze informatie. Per 1 januari 2017 is een brochure uitgebracht en deze wordt gebruikt door alle beoordelingscommissies in het domein SGW.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit, innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel
  • kennisbenutting
  • de kwaliteit van de onderzoeker      

Procedure

Elk NWO-domein heeft een breed samengestelde commissie van wetenschappers die het bevoegde bestuur van NWO adviseert over de kwaliteit en het belang van de aanvragen.

Alle aanvragen worden ingediend via het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC. Een uitzondering hierop zijn de aanvragen voor het wetenschapsonderdeel Medische Wetenschappen. Deze moet u indienen bij ZonMw via https://mijn.zonmw.nl. Via deze pagina dient u een aanvraag in bij het domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). 

Aspasia

De Aspasia-subsidie is verbonden aan de Vidi- en Vici-competitie. Voor Aspasia komen in aanmerking:

  • vrouwelijke onderzoekers die gehonoreerd zijn bij de Vidi- en Vici-competitie
  • vrouwelijke onderzoekers die na de interviewselectie wel aan de criteria voor Vidi of Vici voldeden, maar door een tekort aan middelen geen financiering kregen.

De Aspasia-subsidie wordt verleend aan de Colleges van Bestuur die deze kandidaten binnen een jaar na de besluitdatum van de Vidi- of Vici-ronde bevorderen tot UHD of hoogleraar. Meer hierover op de Aspasia-pagina.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

3 oktober 2019 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

800.000 euro per aanvraag

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Partners

Ministerie van OCW

Contact

Coördinator Coördinator vi@nwo.nl