Vernieuwingsimpuls Vidi

Vernieuwingsimpuls Vidi is een financieringsinstrument voor ervaren onderzoekers.

Inbeddingsgarantie voor Vidi-financiering call 2018

Met ingang van de Vidi-aanvraagronde 2018 vraagt NWO kandidaten om een door de decaan van de beoogde Nederlandse onderzoeksinstelling ondertekende 'inbeddingsgarantie'. Dat wil zeggen dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde Nederlandse onderzoeksinstelling aanvragen kunnen indienen. De verwachting is dat dit zal leiden tot minder aanvragen en een betere aansluiting bij het personeelsbeleid van de onderzoeksinstellingen. Nadere informatie over de Vidi inbeddingsgarantie is beschikbaar:Nieuw: extensieregeling ouders

NWO wijzigt de extensieregel voor ouders: voor biologische moeders blijft de extensie van achttien maanden per kind ongewijzigd; de overige ouders (vaders en niet-biologische moeders) krijgen zes maanden extensie per kind. Extensie voor ouders wordt uitsluitend verleend indien de kinderen deel uitmaken van de eigen huishouding. Raadpleeg onze ‘veelgestelde vragen’ op onze website voor verdere informatie.

Waarvoor

Vidi is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het stelt onderzoekers, die al een aantal jaren onderzoek doen op postdocniveau, in staat een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en daartoe zelf één of meer onderzoekers aan te stellen. 

Voor wie

U kunt Vidi-financiering aanvragen als u een aantal jaren onderzoek op postdocniveau heeft gedaan. U bent daarin met vernieuwende ideeën gekomen en u heeft die zelfstandig succesvol verder ontwikkeld. U bent maximaal acht jaar geleden gepromoveerd, gerekend vanaf de promotiedatum tot de peildatum van de Vidi-ronde (1 oktober). Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Nadere informatie hierover staat in het document ‘Veelgestelde vragen’.

U kunt voor Vidi maximaal twee keer een aanvraag indienen.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 800.000 euro.

Wanneer aanvragen

Er is elk jaar een aanvraagronde. De deadline voor het indienen van een aanvraag in de ronde 2018 is 4 oktober om 14:00 uur. Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC (of ProjectNet voor ZonMw) dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. 

Beoordeling

Alle Vidi-aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Vidi-procedure 2018

Sinds 1 januari 2017 heeft  NWO een nieuwe organisatiestructuur. Vidi-voorstellen worden bij de nieuwe NWO-domeinen ingediend. Een domeinoverstijgend (DO) loket vervangt het gebiedsoverschrijdende (GO) loket.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit van de onderzoeker,
  • de kwaliteit, het innovatieve karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en
  • kennisbenutting. 

Procedure

Elk NWO-domein heeft een breed samengestelde commissie van wetenschappers die het bevoegde bestuur van NWO adviseert over de kwaliteit en het belang van de aanvragen. Voor domeinoverschrijdende aanvragen is er een aparte commissie.

Alle aanvragen worden ingediend via het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC. Een uitzondering hierop zijn de aanvragen voor het wetenschapsonderdeel Medische Wetenschappen. Deze moet u indienen bij ZonMw via ProjectNet.

U hoeft pas afspraken te maken met een instituut of universiteit nadat u te horen heeft gekregen dat u financiering ontvangt.

Aspasia

Het financieringsinstrument Aspasia is verbonden aan de Vidi- en Vici-competitie. Voor Aspasia komen in aanmerking:

  • vrouwelijke aanvragers die gehonoreerd zijn bij de Vidi- en Vici-competitie,
  • vrouwelijke aanvragers die na de interviewselectie wel aan de criteria voor Vidi of Vici voldeden maar door een tekort aan middelen geen financiering kregen. 

De Aspasia-financiering wordt verleend aan de Colleges van Bestuur die deze kandidaten binnen een jaar na de besluitdatum van de Vidi- of Vici-ronde bevorderen tot UHD of hoogleraar. Meer hierover op de Aspasia-pagina.

 

Kies een financieringsinstrument

Kenmerken

Type

Persoonsgebonden

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

4 oktober 2018 14:00

Budget

800.000 euro per aanvraag

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Medische Wetenschappen

Partners

Ministerie van OCW

Programma

Contact

Coördinator Coördinator +31 (0)70 344 07 07 vi@nwo.nl