Vernieuwingsimpuls Vidi

Vernieuwingsimpuls Vidi is een financieringsinstrument voor ervaren onderzoekers.

Inbeddingsgarantie voor Vidi-financiering

Met ingang van de Vidi-aanvraagronde 2018 vraagt NWO kandidaten om een 'inbeddingsgarantie'. Dat wil zeggen dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde Nederlandse onderzoeksinstelling aanvragen kunnen indienen. De verwachting is dat dit zal leiden tot minder aanvragen en een betere aansluiting bij het personeelsbeleid van de onderzoeksinstellingen. Nadere informatie over de Vidi inbeddingsgarantie is beschikbaar:Nieuw: extensieregeling ouders

NWO wijzigt de extensieregel voor ouders: voor biologische moeders blijft de extensie van achttien maanden per kind ongewijzigd; de overige ouders (vaders en niet-biologische moeders) krijgen zes maanden extensie per kind. Extensie voor ouders wordt uitsluitend verleend indien de kinderen deel uitmaken van de eigen huishouding. Raadpleeg onze ‘veelgestelde vragen’ op onze website voor verdere informatie.

Waarvoor

Vidi is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het stelt onderzoekers, die al een aantal jaren onderzoek doen op postdocniveau, in staat een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en daartoe zelf één of meer onderzoekers aan te stellen. 

Voor wie

U kunt Vidi-financiering aanvragen als u een aantal jaren onderzoek op postdocniveau heeft gedaan. U bent daarin met vernieuwende ideeën gekomen en u heeft die zelfstandig succesvol verder ontwikkeld. U bent maximaal acht jaar geleden gepromoveerd, gerekend vanaf de promotiedatum tot de peildatum van de Vidi-ronde (1 oktober). Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Nadere informatie hierover staat in het document ‘Veelgestelde vragen’.

U kunt voor Vidi maximaal twee keer een aanvraag indienen.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 800.000 euro.

Wanneer aanvragen

Er is elk jaar een aanvraagronde. De deadline voor het indienen van een aanvraag in de ronde 2017 was 5 oktober om 14:00 uur. Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC (of ProjectNet voor ZonMw) dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. 

Beoordeling

Alle Vidi-aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Aanpassing Vidi-procedure 2017

Sinds 1 januari 2017 heeft  NWO een nieuwe organisatiestructuur. In 2017 zullen Vidi-kandidaten daarom niet bij voormalige NWO-gebieden, maar bij nieuwe NWO-domeinen ingediend worden. Een domeinoverstijgend (DO) loket vervangt het gebiedsoverschrijdende (GO) loket. De procedure voor aanvragen voor het domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) (het voormalige STW) en voor ZonMw komt overeen met de procedure van voorgaande jaren.

Domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW)

Per 1 januari 2017 zijn de voormalige NWO-gebieden Geesteswetenschappen en Maatschappij- en Gedragswetenschappen overgegaan in het domein Sociale en Geesteswetenschappen  (SGW). Dit heeft gevolgen voor de beoordeling, selectie en besluitvorming.

De beoordeling van de Vidi-aanvragen zal plaatsvinden in acht panels: vier op het terrein van de Geesteswetenschappen en vier op het terrein van de Sociale wetenschappen. De indeling in een panel geschiedt op basis van de door de aanvrager opgegeven hoofddiscipline.

De panels beoordelen de aanvragen in twee fasen: voorselectie en interviews óf  interviewselectie en interviews. In het kader van een voorselectie worden (nog) geen referenten ingeschakeld, terwijl een interviewselectie mede op basis van de verkregen referentenrapporten plaatsvindt. Of NWO gebruik zal maken van voorselectie wordt bepaald aan de hand van het aantal aanvragen dat een panel ontvangt. Op basis van het aantal ontvangen aanvragen in de afgelopen jaren is de verwachting dat in de vier panels op het terrein van de Sociale wetenschappen voorselectie zal plaatsvinden en dat dit bij de panels op het terrein van de Geesteswetenschappen niet nodig zal zijn. Twee weken na de deadline ontvangen de aanvragers definitief bericht over de te volgen procedure in het panel waar hun aanvraag is ingedeeld.

De panels maken bij de beoordeling gebruik van de resultaten van een nieuw onderzoek naar de publicatieculturen in het domein. De resultaten van het nieuwe onderzoek leveren actuele beschrijvingen op van de (sub)disciplines in het hele domein Sociale en Geesteswetenschappen. Daardoor kan ook in het nieuwe domein de beoordeling van publicatielijsten worden ondersteund met deze informatie. Per 1 januari 2017 is een nieuwe brochure uitgebracht en deze wordt gebruikt door alle beoordelingscommissies in het domein SGW.

Domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)

Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) hanteert in 2017 een nieuwe werkwijze voor de Vidi ronde. Er komt één loket voor het NWO-domein ENW. Aanvragen uit de Aardwetenschappen, Astronomie, Chemie, Informatica, Levenswetenschappen, Natuurkunde en Wiskunde kunnen bij het domein ENW worden ingediend.

Aanvragen worden binnen het domein beoordeeld. Aanvragers geven met behulp van disciplinecodes aan binnen welke discipline(s) hun aanvraag het beste past. Op basis van de disciplinecodes maakt NWO een indeling van de aanvragen in disciplinaire clusters. Afhankelijk van het aantal aanvragen per discipline kunnen deze disciplinaire clusters eventueel breder worden samengesteld, dat wil zeggen dat er meerdere (aanpalende) disciplines in een cluster kunnen worden ingedeeld.

Voor alle disciplinaire clusters selecteert het NWO-domein ENW  commissieleden op basis van disciplines. De commissieleden beoordelen de aanvragen, referentenrapporten en weerwoorden en selecteren de meest veelbelovende aanvragen voor een interview.

Interviews vinden domeinbreed plaats; kandidaten worden daarbij geïnterviewd en beoordeeld door commissieleden uit eigen en aanpalende disciplines van het domein ENW.

Toekenningen worden gedaan aan de hoogste geprioriteerde Vidi-kandidaten binnen het NWO-domein ENW, onafhankelijk van de discipline.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit van de onderzoeker,
  • de kwaliteit, het innovatieve karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en
  • kennisbenutting. 

Procedure

Elk NWO-domein heeft een breed samengestelde commissie van wetenschappers die het bevoegde bestuur van NWO adviseert over de kwaliteit en het belang van de aanvragen. Voor domeinoverschrijdende aanvragen is er een aparte commissie.

Alle aanvragen worden ingediend via het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC. Een uitzondering hierop zijn de aanvragen voor het wetenschapsonderdeel Medische Wetenschappen. Deze moet u indienen bij ZonMw via ProjectNet.

U hoeft pas afspraken te maken met een instituut of universiteit nadat u te horen heeft gekregen dat u financiering ontvangt.

Aspasia

Het financieringsinstrument Aspasia is verbonden aan de Vidi- en Vici-competitie. Voor Aspasia komen in aanmerking:

  • vrouwelijke aanvragers die gehonoreerd zijn bij de Vidi- en Vici-competitie,
  • vrouwelijke aanvragers die na de interviewselectie wel aan de criteria voor Vidi of Vici voldeden maar door een tekort aan middelen geen financiering kregen. 

De Aspasia-financiering wordt verleend aan de Colleges van Bestuur die deze kandidaten binnen een jaar na de besluitdatum van de Vidi- of Vici-ronde bevorderen tot UHD of hoogleraar. Meer hierover op de Aspasia-pagina.

 

Kies een financieringsinstrument

Kenmerken

Type

Persoonsgebonden

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

5 oktober 2017 14:00

Budget

800.000 euro per aanvraag

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen

Partners

Ministerie van OCW

Programma

Contact

Coördinator Coördinator +31 (0)70 3494057 vi@nwo.nl