Vernieuwingsimpuls Vidi

Vernieuwingsimpuls Vidi is een financieringsinstrument voor ervaren onderzoekers.

Inbeddingsgarantie voor Vidi-financiering call 2019

Met ingang van 2018 vraagt NWO Vidi kandidaten om een door de decaan van de beoogde Nederlandse onderzoeksinstelling ondertekende 'inbeddingsgarantie'. Dat wil zeggen dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde Nederlandse onderzoeksinstelling aanvragen kunnen indienen. De verwachting is dat dit zal leiden tot minder aanvragen en een betere aansluiting bij het personeelsbeleid van de onderzoeksinstellingen. 

Meer informatie


Extensieregeling ouders

NWO wijzigt de extensieregel voor ouders: voor biologische moeders blijft de extensie van achttien maanden per kind ongewijzigd; de overige ouders (vaders en niet-biologische moeders) krijgen zes maanden extensie per kind. Extensie voor ouders wordt uitsluitend verleend indien de kinderen deel uitmaken van de eigen huishouding. Raadpleeg onze ‘veelgestelde vragen’ op onze website voor verdere informatie.

Nieuw: Beleid voor zwangere aanvragers vastgelegd in nieuwe Tegemoetkomingsregeling kindverlof

In de 'Tegemoetkomingsregeling kindverlof' legt NWO vast wanneer en hoe aanvragers van een persoonsgebonden subsidie in aanmerking komen voor een afwijkende behandeling van hun aanvraag. Dit in geval dat zij wegens verlof vanwege de komst van een kind verhinderd zijn om aan de reguliere beoordelingsprocedure deel te nemen. Hiermee probeert NWO de gelijke kansen op subsidie voor deze groep te bevorderen en talentvolle onderzoekers te behouden voor de wetenschap. De tegemoetkomingsregeling is van toepassing op de programma's 'Vernieuwingsimpuls' en is eind februari in werking is getreden.

Vragen over de regeling kan je stellen via vi@nwo.nl.  

Meer informatie


Waarvoor

Vidi is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het stelt onderzoekers, die al een aantal jaren onderzoek doen op postdocniveau, in staat een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en daartoe zelf één of meer onderzoekers aan te stellen. 

Voor wie

U kunt Vidi-financiering aanvragen als u een aantal jaren onderzoek op postdocniveau heeft gedaan. U bent daarin met vernieuwende ideeën gekomen en u heeft die zelfstandig succesvol verder ontwikkeld. U bent maximaal acht jaar geleden gepromoveerd, gerekend vanaf de promotiedatum tot de peildatum van de Vidi-ronde (1 oktober). Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Nadere informatie hierover staat in het document ‘Veelgestelde vragen’.

U kunt voor Vidi maximaal twee keer een aanvraag indienen.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 800.000 euro.

Wanneer aanvragen

  • Er is elk jaar een aanvraagronde. De deadline voor het indienen van een aanvraag in de ronde 2019 was 3 oktober om 14:00 uur. Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC of MijnZonMw dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. 

Beoordeling

Alle Vidi-aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit, het innovatieve karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel
  • kennisbenutting en
  • de kwaliteit van de onderzoeker,

Procedure

Elk NWO-domein heeft een breed samengestelde commissie van wetenschappers die het bevoegde bestuur van NWO adviseert over de kwaliteit en het belang van de aanvragen. 

Alle aanvragen worden ingediend via het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC. Een uitzondering hierop zijn de aanvragen voor het wetenschapsonderdeel Medische Wetenschappen. Deze moet u indienen bij ZonMw via MijnZonMw.

Aspasia

Het financieringsinstrument Aspasia is verbonden aan de Vidi- en Vici-competitie. Voor Aspasia komen in aanmerking:

  • vrouwelijke aanvragers die gehonoreerd zijn bij de Vidi- en Vici-competitie,
  • vrouwelijke aanvragers die na de interviewselectie wel aan de criteria voor Vidi of Vici voldeden maar door een tekort aan middelen geen financiering kregen. 

De Aspasia-financiering wordt verleend aan de Colleges van Bestuur die deze kandidaten binnen een jaar na de besluitdatum van de Vidi- of Vici-ronde bevorderen tot UHD of hoogleraar. Meer hierover op de Aspasia-pagina.

Kies een financieringsinstrument

Kenmerken

Type

Persoonsgebonden

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

3 oktober 2019 14:00

Budget

800.000 euro per aanvraag

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Medische Wetenschappen

Partners

Ministerie van OCW

Programma

Contact

Coördinator Coördinator vi@nwo.nl