NWO-Talentprogramma Vidi

NWO-Talentprogramma Vidi is een financieringsinstrument voor ervaren onderzoekers. Let op: NWO heeft de planning van de Talentprogramma’s Rubicon, Veni, Vidi en Vici aangepast.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt.

NWO past procedures Talentprogramma’s aan wegens coronacrisis

NWO heeft de planning van de Talentprogramma’s Rubicon, Veni, Vidi en Vici aangepast. Op deze manier kan NWO waarborgen dat aanvragers van financiering over een gelijk speelveld blijven beschikken en dat transparante en zorgvuldige beoordeling mogelijk blijft.

NWO herziet de planning van haar rondes vanwege de ontwrichtende gevolgen van het coronavirus. Hiermee wil NWO ruimte scheppen voor hen die op dit moment onvoldoende mogelijkheden hebben om als aanvrager input te leveren of om als externe referent of commissielid een afgewogen beoordeling te maken over aanvragen. 

Voor aanvragers van Vidi-financiering van de ronde 2019 gelden deze aanpassingen:

 • Vóór juli 2020 wordt door het NWO-bestuur een besluit genomen over de kandidaten die niet worden uitgenodigd voor een interview (betreft domeinen ENW, TTW, ZonMw)
 • De interviews met de kandidaten die oktober 2019 hebben ingediend zouden in maart en april 2020 plaatsvinden. NWO verplaatst deze interviews naar september van dit jaar.

De overlap tussen de lopende ronde 2019 en de volgende ronde 2020 is relevant voor die kandidaten die op interview komen, afgewezen worden en opnieuw willen indienen. Zij krijgen de keuze uit de volgende opties:

 • Aanvraag jaar later in te dienen (2021) waarbij voor deze groep de peildatum van 1 oktober 2020 (om te bepalen of ze nog mogen indienen) gehandhaafd blijft. 
 • Mee gaan in reguliere ronde 2020. Zij krijgen dan tot 1 december 2020 de tijd om de aanvraag aan te passen en in te dienen.

Het indicatieve tijdspad is als volgt:

VIDI 2019

September 2020

Interviews

Eind september 2020

Inlichten aanvragers voorlopige besluit

November 2020

Besluit

 

VIDI 2020

Oktober 2020

Deadline indienen aanvragen

1 december 2020

Deadline indienen volledige aanvraag interviewkandidaten ronde 2019

 

Zie voor uitgebreidere informatie www.nwo.nl/corona en https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2020/04/nwo-past-planning-talentprogrammas-aan-wegens-coronacrisis.html

Call

Vernieuwingsimpuls Vidi is een financieringsinstrument voor ervaren onderzoekers.

Inbeddingsgarantie voor Vidi-financiering call 2020

Met ingang van 2018 vraagt NWO Vidi kandidaten om een door de decaan van de beoogde Nederlandse onderzoeksinstelling ondertekende 'inbeddingsgarantie'. Dat wil zeggen dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde Nederlandse onderzoeksinstelling aanvragen kunnen indienen. De verwachting is dat dit zal leiden tot minder aanvragen en een betere aansluiting bij het personeelsbeleid van de onderzoeksinstellingen. 

Meer informatie


Nieuw: NWO voert  het narratief Curriculum Vitae ook in de Vidi ronde in.

In navolging van de Veni en de Vici rondes voert NWO het narratief CV ook in de komende Vidi ronde van 2020 in. Deze maatregel past in een nieuwe manier van erkennen en waarderen van wetenschappers en ligt in het verlengde van de position paper Ruimte voor ieders Talent die NWO samen met haar partners onlangs publiceerde.

Wat gaat er veranderen?

Ten opzichte van de Vidi-rondes van afgelopen jaren zal de aanvraagprocedure zelf niet veranderen. Alleen het format van het in te dienen CV wordt aangepast, als onderdeel van het aanvraagformulier van de Vidi. De overige items, zoals de beschrijving van het onderzoeksvoorstel en kennisbenutting blijven vanzelfsprekend gehandhaafd.

Het nieuwe narratief CV bestaat uit 2 onderdelen:

 1. Narratief academisch profiel: een verhalende beschrijving van het academische profiel van de kandidaat. Hiermee kunnen kandidaten zelf de afweging maken wat ze wel/niet relevant vinden om in hun CV te vermelden.
 2. Key Output: een lijst van maximaal 10 key output met een toelichting waarom de aanvrager dit als belangrijkste output beschouwt. Ook de weergave van onderzoeksoutput krijgt een meer narratief karakter. Er wordt niet meer gevraagd naar volledige publicatielijsten. Hierdoor ontstaan gelijke kansen voor mensen die een dynamisch carrièrepad afleggen.

Beleid voor zwangere aanvragers vastgelegd in nieuwe Tegemoetkomingsregeling kindverlof

In de 'Tegemoetkomingsregeling kindverlof' legt NWO vast wanneer en hoe aanvragers van een persoonsgebonden subsidie in aanmerking komen voor een afwijkende behandeling van hun aanvraag. Dit in geval dat zij wegens verlof vanwege de komst van een kind verhinderd zijn om aan de reguliere beoordelingsprocedure deel te nemen. Hiermee probeert NWO de gelijke kansen op subsidie voor deze groep te bevorderen en talentvolle onderzoekers te behouden voor de wetenschap. De tegemoetkomingsregeling is van toepassing op de programma's 'Vernieuwingsimpuls' en is eind februari in werking is getreden.

Vragen over de regeling kan je stellen via talent@nwo.nl.  

Meer informatie


Waarvoor

Vidi is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het stelt onderzoekers, die al een aantal jaren onderzoek doen op postdocniveau, in staat een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en daartoe zelf één of meer onderzoekers aan te stellen. 

Voor wie

U kunt Vidi-financiering aanvragen als u een aantal jaren onderzoek op postdocniveau heeft gedaan. U bent daarin met vernieuwende ideeën gekomen en u heeft die zelfstandig succesvol verder ontwikkeld. U bent maximaal acht jaar geleden gepromoveerd, gerekend vanaf de promotiedatum tot de peildatum van de Vidi-ronde (1 oktober). Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Nadere informatie hierover staat in het document ‘Veelgestelde vragen’.

U kunt voor Vidi maximaal twee keer een aanvraag indienen.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 800.000 euro.

Wanneer aanvragen

 • Er is elk jaar een aanvraagronde. De deadline voor het indienen van een aanvraag in de ronde 2020 is 6 oktober om 14:00 uur. Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC of MijnZonMw dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. 

Beoordeling

Alle Vidi-aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

 • de kwaliteit, het innovatieve karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel
 • kennisbenutting en
 • de kwaliteit van de onderzoeker,

Procedure

Elk NWO-domein heeft een breed samengestelde commissie van wetenschappers die het bevoegde bestuur van NWO adviseert over de kwaliteit en het belang van de aanvragen. 

Alle aanvragen worden ingediend via het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC. Een uitzondering hierop zijn de aanvragen voor het wetenschapsonderdeel Medische Wetenschappen. Deze moet u indienen bij ZonMw via MijnZonMw.

Aspasia

Het financieringsinstrument Aspasia is verbonden aan de Vidi- en Vici-competitie. Voor Aspasia komen in aanmerking:

 • vrouwelijke aanvragers die gehonoreerd zijn bij de Vidi- en Vici-competitie,
 • vrouwelijke aanvragers die na de interviewselectie wel aan de criteria voor Vidi of Vici voldeden maar door een tekort aan middelen geen financiering kregen. 

De Aspasia-financiering wordt verleend aan de Colleges van Bestuur die deze kandidaten binnen een jaar na de besluitdatum van de Vidi- of Vici-ronde bevorderen tot UHD of hoogleraar. Meer hierover op de Aspasia-pagina.

Kies een financieringsinstrument

Kenmerken

Type

Persoonsgebonden

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

6 oktober 2020 14:00

Budget

800.000 euro per aanvraag

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Medische Wetenschappen

Partners

Ministerie van OCW

Programma

Contact

Coördinator Coördinator talent@nwo.nl