NWO-Talentprogramma Vidi - Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)

Vernieuwingsimpuls Vidi is een financieringsinstrument voor ervaren onderzoekers.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt.

NWO past procedures Talentprogramma’s aan wegens coronacrisis

NWO heeft de planning van de Talentprogramma’s Rubicon, Veni, Vidi en Vici aangepast. Op deze manier kan NWO waarborgen dat aanvragers van financiering over een gelijk speelveld blijven beschikken en dat transparante en zorgvuldige beoordeling mogelijk blijft.

NWO herziet de planning van haar rondes vanwege de ontwrichtende gevolgen van het coronavirus. Hiermee wil NWO ruimte scheppen voor hen die op dit moment onvoldoende mogelijkheden hebben om als aanvrager input te leveren of om als externe referent of commissielid een afgewogen beoordeling te maken over aanvragen.

Voor aanvragers van Vidi-financiering van de ronde 2019 gelden deze aanpassingen:

  • Vóór juli 2020 wordt door het NWO-bestuur een besluit genomen over de kandidaten die niet worden uitgenodigd voor een interview (betreft domeinen ENW, TTW, ZonMw)
  • De interviews met de kandidaten die oktober 2019 hebben ingediend zouden in maart en april 2020 plaatsvinden. NWO verplaatst deze interviews naar september van dit jaar.

De overlap tussen de lopende ronde 2019 en de volgende ronde 2020 is relevant voor die kandidaten die op interview komen, afgewezen worden en opnieuw willen indienen. Zij krijgen de keuze uit de volgende opties:

  • Aanvraag jaar later in te dienen (2021) waarbij voor deze groep de peildatum van 1 oktober 2020 (om te bepalen of ze nog mogen indienen) gehandhaafd blijft. 
  • Mee gaan in reguliere ronde 2020. Zij krijgen dan tot 1 december 2020 de tijd om de aanvraag aan te passen en in te dienen.

Het indicatieve tijdspad is als volgt:

VIDI 2019

September 2020

Interviews

Eind september 2020

Inlichten aanvragers voorlopige besluit

November 2020

Besluit

 

VIDI 2020

Oktober 2020

Deadline indienen aanvragen

1 december 2020

Deadline indienen volledige aanvraag interviewkandidaten ronde 2019

Zie voor uitgebreidere informatie www.nwo.nl/corona en https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2020/04/nwo-past-planning-talentprogrammas-aan-wegens-coronacrisis.html.

Extensieregeling ouders

NWO wijzigt de extensieregel voor ouders: voor biologische moeders blijft de extensie van achttien maanden per kind ongewijzigd; de overige ouders (vaders en niet-biologische moeders) krijgen zes maanden extensie per kind. Extensie voor ouders wordt uitsluitend verleend indien de kinderen deel uitmaken van de eigen huishouding. Raadpleeg onze ‘veelgestelde vragen’ op onze website (Link-FAQ) voor verdere informatie.

Waarvoor

Vidi is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het stelt onderzoekers, die al een aantal jaren onderzoek doen op postdocniveau, in staat een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en daartoe zelf één of meer onderzoekers aan te stellen.

Voor wie

U kunt Vidi-financiering aanvragen als u een aantal jaren onderzoek op postdocniveau heeft gedaan. U bent daarin met vernieuwende ideeën gekomen en u heeft die zelfstandig succesvol verder ontwikkeld. U bent maximaal acht jaar geleden gepromoveerd, gerekend vanaf de promotiedatum tot de peildatum van de Vidi-ronde (1 oktober). Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Nadere informatie hierover staat in het document ‘Veelgestelde vragen’.

U kunt voor Vidi maximaal twee keer een aanvraag indienen.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 800.000 euro.

Wanneer aanvragen

Er is elk jaar een aanvraagronde. De deadline voor het indienen van een aanvraag voor de ronde 2019 was 3 oktober, 14:00 uur. Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC (of Mijn ZonMw voor ZonMw) dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. 

Beoordeling

Alle Vidi-aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Er is één loket voor het domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Aanvragen uit de Aardwetenschappen, Astronomie, Chemie, Informatica, Levenswetenschappen, Natuurkunde en Wiskunde kunnen bij het ENW-domein worden ingediend.

Aanvragen worden binnen het domein beoordeeld. Aanvragers geven met behulp van disciplinecodes aan binnen welke discipline(s) hun aanvraag het beste past. Op basis van de disciplinecodes maakt NWO een indeling van de aanvragen in clusters. Afhankelijk van het aantal aanvragen per discipline kunnen deze clusters breder of smaller worden samengesteld, dat wil zeggen dat er meerdere (aanpalende) disciplines in een cluster kunnen worden ingedeeld of dat disciplines over meerdere clusters worden verdeeld.

Voor alle clusters selecteert het ENW-domein commissieleden op basis van disciplines. De commissieleden beoordelen de aanvragen, referentenrapporten en weerwoorden en selecteren de meest veelbelovende aanvragen voor een interview.

Interviews vinden domeinbreed plaats; kandidaten worden daarbij geïnterviewd en beoordeeld door commissieleden uit eigen en andere disciplines van het ENW-domein.

Toekenningen worden gedaan aan de hoogste geprioriteerde Vidi-kandidaten binnen het ENW-domein, onafhankelijk van de discipline.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit, innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel
  • kennisbenutting
  • de kwaliteit van de onderzoeker

Procedure

Elk NWO-domein heeft een breed samengestelde commissie van wetenschappers die het bevoegde bestuur van NWO adviseert over de kwaliteit en het belang van de aanvragen.

Alle aanvragen worden ingediend via het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC. Een uitzondering hierop zijn de aanvragen voor het wetenschapsonderdeel Medische Wetenschappen. Deze moet u indienen bij ZonMw via  https://mijn.zonmw.nl. Via deze pagina dient u een aanvraag in bij het domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). 

Aspasia

De Aspasia-subsidie is verbonden aan de Vidi- en Vici-competitie. Voor Aspasia komen in aanmerking:

  • vrouwelijke onderzoekers die gehonoreerd zijn bij de Vidi- en Vici-competitie
  • vrouwelijke onderzoekers die na de interviewselectie wel aan de criteria voor Vidi of Vici voldeden, maar door een tekort aan middelen geen financiering kregen.

De Aspasia-subsidie wordt verleend aan de Colleges van Bestuur die deze kandidaten binnen een jaar na de besluitdatum van de Vidi- of Vici-ronde bevorderen tot UHD of hoogleraar. Meer hierover op de Aspasia-pagina.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

3 oktober 2019 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

800.000 euro per aanvraag

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Partners

Ministerie van OCW

Contact

Coördinator Coördinator talent@nwo.nl