NWO-Talentprogramma Vici - Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw)

Vernieuwingsimpuls Vici is een financiering voor senior onderzoekers. Let op: de gehele planning van de Vici is met een maand uitgesteld. De deadline van de vooraanmeldingen blijft staan op 30 april.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt.

NWO herziet de planning van haar rondes vanwege de ontwrichtende gevolgen van het coronavirus. Dit betekent dat de gehele planning van de Vici met een maand wordt uitgesteld, uitgaande van de oorspronkelijke deadlines. De deadline van de vooraanmeldingen zal hierdoor blijven staan op 30 april (14:00).

NWO schept hierdoor enerzijds ruimte voor aanvragers die door de huidige situatie weinig mogelijkheden hebben om input te leveren. Anderzijds wil NWO de rondes zoveel mogelijk doorgang geven om  de voortgang van onderzoekers niet onnodig te vertragen.

Het indicatieve tijdspad voor de Vici 2020 wordt nu als volgt:

30 april 2020 (14:00 uur)

Deadline vooraanmelding

Juli 2020

Uitslag vooraanmeldingen

26 september 2020 (14:00 uur)

Deadline uitgewerkte aanvragen

November 2020

Raadplegen referenten en weerwoord

Januari 2021

 

Interviews

Februari 2021

Uitslag Vici ronde 2020

Met bovenstaand tijdsschema kan voor de Vici 2021 de gebruikelijke planning aangehouden worden. De startdatum zal eind maart 2021 zijn.

NWO heeft er voor gekozen de deadline niet verder uit te stellen omdat de corona-maatregelen pas kort voor de deadline zijn ingevoerd. Door de deadline met 5 weken te verschuiven, is er extra tijd gegeven om de vooraanmelding zorgvuldig af te ronden. NWO benadrukt dat de uitslag van de vooraanmeldingsfase een advies van de commissie is. Indien aanvragers door omstandigheden toch onvoldoende tijd hadden om de vooraanmelding goed af te ronden, kunnen zij het advies naast zich neerleggen en een uitgewerkte aanvraag indienen.

Zie voor uitgebreidere informatie www.nwo.nl/corona en https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2020/04/nwo-past-planning-talentprogrammas-aan-wegens-coronacrisis.html.

Nieuw: NWO gaat in Vici-ronde van 2020 een narratief Curriculum Vitae invoeren.

De maatregel om een narratief CV in te voeren past in een nieuwe manier van erkennen en waarderen van wetenschappers en ligt in het verlengde van de position paper Ruimte voor ieders Talent die NWO samen met haar partners onlangs publiceerde. Daarnaast heeft NWO afgelopen jaren goede ervaring opgedaan met het narratief CV in de vooraanmeldingspilot van de VENI in de NWO-domeinen SGW, TTW en ZonMw.

Wat gaat er veranderen?

Ten opzichte van de Vici-rondes van afgelopen jaren zal de aanvraagprocedure zelf niet veranderen. Alleen het format van het in te dienen CV wordt aangepast, als onderdeel van het vooraanmeldingsformulier van de Vici. De overige items, zoals een korte beschrijving van het onderzoeksvoorstel en kennisbenutting blijven vanzelfsprekend gehandhaafd. Het nieuwe narratief CV bestaat uit 2 onderdelen:

  1. Narratief academisch profiel: een verhalende beschrijving van het academische profiel van de kandidaat. Hiermee kunnen kandidaten zelf de afweging maken wat ze wel/niet relevant vinden om in hun CV te vermelden.
  2. Key Output: een lijst van maximaal 10 key output met een toelichting waarom de aanvrager dit als belangrijkste output beschouwt. Ook de weergave van onderzoeksoutput krijgt een meer narratief karakter. Er wordt niet meer gevraagd naar volledige publicatielijsten. Hierdoor ontstaan gelijke kansen voor mensen die een dynamisch carrièrepad afleggen.

Meer informatie


Waarvoor

Vici is een financieringsinstrument uit het NWO-Talentprogramma. Het geeft senior onderzoekers de mogelijkheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een vaste hoogleraarspositie. De onderzoeksgroep moet een structurele inbedding in de onderzoeksinstelling krijgen.

Voor wie

Vici is gericht op de excellente senioronderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. U kunt een Vici-subsidie aanvragen tot maximaal 15 jaar na promotie.

Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Een link naar de specialisaties die hiervoor in aanmerking komen, vindt u hier. Raadpleeg onze ‘veelgestelde vragen’ op onze website (Link-FAQ) voor verdere informatie.

U kunt voor Vici maximaal drie keer een vooraanmelding indienen.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze subsidie aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 1,5 mln euro.

Wanneer aanvragen

  • Sluitingsdatum voor vooraanmeldingen van de ronde 2020 was donderdag 30 april 2020, 14:00:00 uur (CET).
  • Sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is donderdag 24 september 2020, 14.00:00 uur (CEST).

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC/Mijn ZonMw dient u ook online nog gegevens in te voeren. Let op: het format van de ZonMw aanvraag is anders dan van de andere domeinen. Een groter deel van de aanvraag moet in Mijn ZonMw ingevoerd worden. Een voorbeeld van het digitale formulier kunt u hier vinden. Begin daarom ruim vóór de deadline van deze call for proposals met het aanmelden bij het systeem en het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure. Via deze pagina (https://mijn.ZonMw.nl) dient u een aanvraag in bij het domein Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw).

Beoordeling

Alle aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit, innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en 
  • kennisbenutting
  • de kwaliteit van de onderzoeker

Procedure

De gehele procedure, inclusief de interviews, is ingericht in vier loketten: deze corresponderen met de domeinen Sociale en Geesteswetenschappen (SGW), Exacte- en Natuurwetenschappen (ENW), Toegepaste Technische Wetenschappen (TTW), ZonMw (Zorgonderzoek en Medische wetenschappen).

Vici-aanvragen worden domeinbreed beoordeeld. Dit betekent dat aanvragen vanuit verschillende disciplines binnen elk domein in competitie met elkaar zullen worden vergeleken. De domeinen werken met breed samengestelde commissies van wetenschappers die adviseren over kwaliteit en prioriteit van de aanvragen.

U dient eerst een vooraanmelding in. Deze wordt door de betreffende beoordelingscommissie van een advies voorzien. Als u tot de meest kansrijke kandidaten behoort, krijgt u een uitnodiging om een uitgewerkte aanvraag in te dienen. De uitgewerkte aanvragen worden voorgelegd aan referenten. Aanvragers krijgen de gelegenheid om op de adviezen van referenten te reageren (‘weerwoord’). Vervolgens worden de uitgewerkte aanvragen, het commentaar van de referenten en het weerwoord van de aanvrager voorgelegd aan de beoordelingscommissie, die een aantal kandidaten uitnodigt voor een interview. Op basis van de schriftelijke informatie en de interviews adviseert de beoordelingscommissie het bevoegd bestuur over de prioritering.

Alle aanvragen worden ingediend via het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC. Een uitzondering hierop zijn de aanvragen voor ZonMw. Deze moet u indienen via Mijn ZonMw.

Aspasia

De Aspasia-subsidie is verbonden aan de Vidi- en Vici-competitie. Voor Aspasia komen in aanmerking:

  • vrouwelijke onderzoekers die gehonoreerd zijn bij de Vidi- en Vici-competitie
  • vrouwelijke onderzoekers die na de interviewselectie wel aan de criteria voor Vidi of Vici voldeden, maar door een tekort aan middelen geen financiering kregen

De Aspasia-subsidie wordt verleend aan de Colleges van Bestuur die deze kandidaten binnen een jaar na de besluitdatum van de Vidi- of Vici-ronde bevorderen tot UHD of hoogleraar. Meer hierover op de Aspasia-pagina.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

30 april 2020 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

1,5 mln euro per aanvraag

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development Medische Wetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls

Partners

Ministerie van OCW

Contact

Sanneke van Vliet (Coördinator VI ZonMw) Sanneke van Vliet (Coördinator VI ZonMw) +31 (0)70 3495454 vici@ZonMw.nl