Vernieuwingsimpuls Vici - Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)

Vernieuwingsimpuls Vici is een financiering voor senior onderzoekers.

Waarvoor

Vici is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het geeft senior onderzoekers de mogelijkheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een vaste hoogleraarspositie. De onderzoeksgroep moet een structurele inbedding in de onderzoeksinstelling krijgen.

Voor wie

Vici is gericht op de excellente senioronderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. U kunt een Vici-subsidie aanvragen tot maximaal 15 jaar na promotie.

Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Een link naar de specialisaties die hiervoor in aanmerking komen, vindt u hier. Raadpleeg onze ‘veelgestelde vragen’ op onze website (Link-FAQ) voor verdere informatie.

U kunt voor Vici maximaal drie keer een vooraanmelding indienen.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze subsidie aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 1,5 mln euro.

Wanneer aanvragen

  • Sluitingsdatum voor vooraanmeldingen van de ronde 2019 was 26 maart 2019, 14:00:00 uur (CET).
  • Sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen was 27 augustus 2019, 14.00:00 uur (CET). 

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC/Mijn ZonMw dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure. 

Beoordeling

Alle aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit van de onderzoeker
  • de kwaliteit, innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en 
  • kennisbenutting

Procedure

Met ingang van 2019 verdwijnt het aparte loket voor domeinoverschrijdende aanvragen en zal de gehele procedure, inclusief de interviews, worden ingericht in vier loketten: deze corresponderen met de domeinen Sociale en Geesteswetenschappen (SGW), Exacte- en Natuurwetenschappen (ENW), Toegepaste Technische Wetenschappen (TTW), ZonMw (Zorgonderzoek en Medische wetenschappen).

Vici-aanvragen worden domeinbreed beoordeeld. Dit betekent dat aanvragen vanuit verschillende disciplines binnen elk domein in competitie met elkaar zullen worden vergeleken. De domeinen werken met breed samengestelde commissies van wetenschappers die adviseren over kwaliteit en prioriteit van de aanvragen.

U dient eerst een vooraanmelding in. Deze wordt door de betreffende beoordelingscommissie van een advies voorzien. Als u tot de meest kansrijke kandidaten behoort, krijgt u een uitnodiging om een uitgewerkte aanvraag in te dienen. De uitgewerkte aanvragen worden voorgelegd aan referenten. Aanvragers krijgen de gelegenheid om op de adviezen van referenten te reageren (‘weerwoord’). Vervolgens worden de uitgewerkte aanvragen, het commentaar van de referenten en het weerwoord van de aanvrager voorgelegd aan de beoordelingscommissie, die een aantal kandidaten uitnodigt voor een interview.  Op basis van de schriftelijke informatie en de interviews adviseert de beoordelingscommissie het bevoegd bestuur over de prioritering.

Alle aanvragen worden ingediend via het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC. Een uitzondering hierop zijn de aanvragen voor ZonMw. Deze moet u indienen via Mijn ZonMw.

Aspasia

De Aspasia-subsidie is verbonden aan de Vidi- en Vici-competitie. Voor Aspasia komen in aanmerking:

  • vrouwelijke onderzoekers die gehonoreerd zijn bij de Vidi- en Vici-competitie
  • vrouwelijke onderzoekers die na de interviewselectie wel aan de criteria voor Vidi of Vici voldeden, maar door een tekort aan middelen geen financiering kregen

De Aspasia-subsidie wordt verleend aan de Colleges van Bestuur die deze kandidaten binnen een jaar na de besluitdatum van de Vidi- of Vici-ronde bevorderen tot UHD of hoogleraar. Meer hierover op de Aspasia-pagina.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

27 augustus 2019 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

1,5 mln euro per aanvraag

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen WOTRO Science for Global Development Medische Wetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls

Partners

Ministerie van OCW

Contact

Dr. Elisa Guasti (Programmamedewerker) Dr. Elisa Guasti (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001395 Vici-ttw@nwo.nl