Vernieuwingsimpuls Vici - Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)

Vernieuwingsimpuls Vici is een financiering voor senior onderzoekers.

Waarvoor

Vici is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het geeft senior onderzoekers de mogelijkheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een vaste hoogleraarspositie. De onderzoeksgroep moet een structurele inbedding in de onderzoeksinstelling krijgen.

Voor wie

Vici is gericht op de excellente senioronderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. U kunt Vici-subsidie aanvragen tot maximaal 15 jaar na promotie.

Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Een link naar de specialisaties die hiervoor in aanmerking komen, vindt u hier. Nadere informatie hierover staat in het document 'Veelgestelde vragen'.

U kunt voor Vici maximaal drie keer een vooraanmelding indienen.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze subsidie aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 1,5 mln euro.

Wanneer aanvragen

  • Sluitingsdatum voor vooraanmeldingen van de ronde 2017 was 23 maart 2017, 14:00 uur.
  • Sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen was 24 augustus 2017, 14.00 uur. 

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC/ProjectNet dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure. 

Beoordeling

Alle aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit van de onderzoeker
  • de kwaliteit, innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en 
  • kennisbenutting

Procedure

Met ingang van 2017 zal de gehele procedure, inclusief de interviews, worden ingericht in vijf loketten: vier loketten corresponderen met de domeinen van het nieuwe NWO en een domein-overstijgend loket voor aanvragen die de grenzen van de NWO-domeinen overschrijden. De vijf loketten zijn: Sociale en Geesteswetenschappen (SGW), Exacte- en Natuurwetenschappen (ENW), Toegepaste Technische Wetenschappen (TTW), ZonMw (Zorgonderzoek en Medische wetenschappen) en het loket voor Domeinoverschrijdende aanvragen (DO).

Vici-aanvragen worden domeinbreed beoordeeld. Dit betekent dat aanvragen vanuit verschillende disciplines binnen elk domein in competitie met elkaar zullen worden vergeleken. De domeinen werken met breed samengestelde commissies van wetenschappers die adviseren over kwaliteit en prioriteit van de aanvragen.

U dient eerst een vooraanmelding in. Deze wordt door de betreffende beoordelingscommissie van een advies voorzien. Als u tot de meest kansrijke kandidaten behoort, krijgt u een uitnodiging om een uitgewerkte aanvraag in te dienen. De uitgewerkte aanvragen worden voorgelegd aan referenten. Aanvragers krijgen de gelegenheid om op de adviezen van referenten te reageren (‘weerwoord’). Vervolgens worden de uitgewerkte aanvragen, het commentaar van de referenten en het weerwoord van de aanvrager voorgelegd aan de beoordelingscommissie, die een aantal kandidaten uitnodigt voor een interview.  Op basis van de schriftelijke informatie en de interviews adviseert de beoordelingscommissie het bevoegd bestuur over de prioritering.

Alle aanvragen worden ingediend via het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC. Een uitzondering hierop zijn de aanvragen voor ZonMW. Deze moet u indienen via ProjectNet.

Aspasia

De Aspasia-subsidie is verbonden aan de Vidi- en Vici-competitie. Voor Aspasia komen in aanmerking:

  • vrouwelijke onderzoekers die gehonoreerd zijn bij de Vidi- en Vici-competitie
  • vrouwelijke onderzoekers die na de interviewselectie wel aan de criteria voor Vidi of Vici voldeden, maar door een tekort aan middelen geen financiering kregen

De Aspasia-subsidie wordt verleend aan de Colleges van Bestuur die deze kandidaten binnen een jaar na de besluitdatum van de Vidi- of Vici-ronde bevorderen tot UHD of hoogleraar. Meer hierover op de Aspasia-pagina.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

24 augustus 2017 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

1,5 mln euro per aanvraag

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)

Partners

Ministerie van OCW

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

Contact

Coördinator Coördinator +31 (0)70 3494057 vi@nwo.nl