NWO-Talentprogramma Vici

NWO-Talentprogramma Vici is een financiering voor senior onderzoekers.

NWO gaat in Vici-ronde van 2020 een narratief Curriculum Vitae invoeren.

Deze maatregel past in een nieuwe manier van erkennen en waarderen van wetenschappers en ligt in het verlengde van de position paper Ruimte voor ieders Talent die NWO samen met haar partners onlangs publiceerde. Daarnaast heeft NWO afgelopen jaren goede ervaring opgedaan met het narratief CV in de vooraanmeldingspilot van de VENI  in de NWO-domeinen SGW, TTW en ZonMw.

Wat gaat er veranderen?

Ten opzichte van de Vici-rondes van afgelopen jaren zal de aanvraagprocedure zelf niet veranderen. Alleen het format van het in te dienen CV wordt aangepast, als onderdeel van het vooraanmeldingsformulier van de Vici. De overige items, zoals een korte beschrijving van het onderzoeksvoorstel en kennisbenutting blijven vanzelfsprekend gehandhaafd. Het nieuwe narratief CV bestaat uit 2 onderdelen:

  1. Narratief academisch profiel: een verhalende beschrijving van het academische profiel van de kandidaat. Hiermee kunnen kandidaten zelf de afweging maken wat ze wel/niet relevant vinden om in hun CV te vermelden.

  2. Key Output: een lijst van maximaal 10 key output met een toelichting waarom de aanvrager dit als belangrijkste output beschouwt. Ook de weergave van onderzoeksoutput krijgt een meer narratief karakter. Er wordt niet meer gevraagd naar volledige publicatielijsten. Hierdoor ontstaan gelijke kansen voor mensen die een dynamisch carrièrepad afleggen.

Meer informatie


Waarvoor

Vici is een financieringsinstrument uit het NWO-Talentprogramma. Het geeft senior onderzoekers de mogelijkheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een vaste hoogleraarspositie. De onderzoeksgroep moet een structurele inbedding in de onderzoeksinstelling krijgen.

Voor wie

Vici is gericht op de excellente senioronderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. U kunt Vici-subsidie aanvragen tot maximaal 15 jaar na promotie.

Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Een link naar de specialisaties die hiervoor in aanmerking komen, vindt u hier. Nadere informatie hierover staat in het document 'Veelgestelde vragen'.

U kunt voor Vici maximaal drie keer een vooraanmelding indienen.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze subsidie aanvragen.

Wat aanvragen

Maximaal voor Veni 250.000 euro, voor Vidi 800.000 euro en voor Vici 1,5 mln euro.

Wanneer aanvragen

  • Sluitingsdatum voor vooraanmeldingen van de ronde 2020 is donderdag 26 maart 2020, 14:00:00 uur (CEST).

  • Sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is donderdag 27 augustus 2020, 14.00:00 uur (CEST).

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC/Mijn ZonMw dient u ook online nog gegevens in te voeren.  Let op: het format van de ZonMw aanvraag is anders dan dat van de overige domeinen.
Begin ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die ná de deadline (14:00:00) zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Beoordeling

Alle aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit, innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en 

  • kennisbenutting

  • de kwaliteit van de onderzoeker

Procedure

Met ingang van de ronde 2019 wordt de gehele procedure, inclusief de interviews, ingericht in vier loketten: welke corresponderen met de domeinen van NWO. De vier loketten zijn: Sociale en Geesteswetenschappen (SGW), Exacte- en Natuurwetenschappen (ENW), Toegepaste Technische Wetenschappen (TTW) en ZonMw (Zorgonderzoek en Medische wetenschappen).

Indien u advies wenst over welke domein het beste aansluit bij uw voorstel kunt u contact opnemen met één van de Vici-secretarissen van de verschillende domeinen:

Vici-aanvragen worden domeinbreed beoordeeld. Dit betekent dat aanvragen vanuit verschillende disciplines binnen elk domein in competitie met elkaar zullen worden vergeleken. De domeinen werken met breed samengestelde commissies van wetenschappers die adviseren over kwaliteit en prioriteit van de aanvragen.

U dient eerst een vooraanmelding in. Deze wordt door de betreffende beoordelingscommissie van een advies voorzien. Als u tot de meest kansrijke kandidaten behoort, krijgt u een uitnodiging om een uitgewerkte aanvraag in te dienen. De uitgewerkte aanvragen worden voorgelegd aan referenten. Aanvragers krijgen de gelegenheid om op de adviezen van referenten te reageren (‘weerwoord’). Vervolgens worden de uitgewerkte aanvragen, het commentaar van de referenten en het weerwoord van de aanvrager voorgelegd aan dezelfde beoordelingscommissie, die een aantal kandidaten uitnodigen voor een interview. Op basis van de schriftelijke informatie en de interviews adviseert de beoordelingscommissie het bevoegd bestuur over de prioritering.

Alle aanvragen worden ingediend via het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC. Een uitzondering hierop zijn de aanvragen voor ZonMw. Deze moet u indienen via Mijn ZonMw.

Aspasia

De Aspasia-subsidie is verbonden aan de Vidi- en Vici-competitie. Voor Aspasia komen in aanmerking:

  • vrouwelijke onderzoekers die gehonoreerd zijn bij de Vidi- en Vici-competitie

  • vrouwelijke onderzoekers die na de interviewselectie wel aan de criteria voor Vidi of Vici voldeden, maar door een tekort aan middelen geen financiering kregen

De Aspasia-subsidie wordt verleend aan de Colleges van Bestuur die deze kandidaten binnen een jaar na de besluitdatum van de Vidi- of Vici-ronde bevorderen tot UHD of hoogleraar. Meer hierover op de Aspasia-pagina.


Kies een domein


Kenmerken

Type

Persoonsgebonden

Status

Open voor vooraanmeldingen

Sluitingsdatum

26 maart 2020 14:00

Budget

1,5 mln euro per aanvraag

Speerpunt

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development Medische Wetenschappen

Partners

Ministerie van OCW

Programma

Contact

Rosemary van Kempen (Coördinator VI) Rosemary van Kempen (Coördinator VI) +31 (0)70 3440707 vi@nwo.nl