NWO-Talentprogramma Veni

Veni is een financieringsinstrument uit het NWO-Talentprogramma. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt.

NWO past procedures Talentprogramma’s aan wegens coronacrisis

NWO heeft de planning van de Talentprogramma’s Rubicon, Veni, Vidi en Vici aangepast. Op deze manier kan NWO waarborgen dat aanvragers van financiering over een gelijk speelveld blijven beschikken en dat transparante en zorgvuldige beoordeling mogelijk blijft.

NWO herziet de planning van haar rondes vanwege de ontwrichtende gevolgen van het coronavirus. Hiermee wil NWO ruimte scheppen voor hen die op dit moment onvoldoende mogelijkheden hebben om als aanvrager input te leveren of om als externe referent of commissielid een afgewogen beoordeling te maken over aanvragen. .

De gevolgen voor de planning van de Veni-ronde 2020 zijn als volgt:

In de loop van april en mei met mogelijk uitloop tot in juni zullen de resterende weerwoordverzoeken naar de kandidaten gestuurd worden. Voor deze weerwoorden geldt dat de reactietermijn verdubbeld is van vijf naar tien werkdagen.

De interviewselectie wordt verplaatst van mei 2020 naar juni 2020. Kort na deze selectie zullen de kandidaten op de hoogte worden gebracht over of zij uitgenodigd worden op interview. De Veni-interviews zullen worden gehouden in september 2020. Het besluit over de Veni-ronde 2020 wordt vervolgens genomen in oktober 2020.

Om te zorgen dat kandidaten voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op de volgende Veni-ronde (2021) wordt de deadline voor indiening van vooraanmeldingen in de domeinen SGW, TTW en ZonMw verplaatst van september 2020 naar januari 2021.

Overzicht herziene planning Veni:

VENI 2020
Vooraanmelding (Domein SGW, TTW en ZonMW)
3 september 2019 tot en met 14:00u MEZT Deadline indiening Veni-vooraanmeldingen via het Isaac-systeem/Mijn ZonMw

Oktober 2019

Bekendmaking uitslag vooraanmelding aan kandidaten

 

Volledige aanvragen

(alle domeinen)

9 januari 2020 tot en met 14:00u MET (ENW, SGW, TTW)

11 februari 2020, 14.00 uur MET (ZonMw)

Deadline indiening volledige Veni-aanvragen via het Isaac-systeem/Mijn ZonMw

April, mei 2020 en mogelijk uitloop juni 2020

Raadplegen referenten en inwinnen wederhoor kandidaten

Juni 2020

Interviewselectie en bekendmaking interviewselectie

September 2020

Interviews

Oktober 2020

Besluit domeinbesturen NWO

Vanaf oktober 2020

NWO informeert de kandidaten over het besluit.

 

Veni 2021

Vooraanmelding

(Domeinen SGW, TTW en ZonMw)

Januari 2021

Deadline indiening Veni-vooraanmeldingen via het Isaac-systeem/Mijn ZonMw

Zie voor uitgebreidere informatie  Link naar nieuwsbericht https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2020/04/nwo-past-planning-talentprogrammas-aan-wegens-coronacrisis.html  

Waarvoor

Veni is een financieringsinstrument uit het NWO-Talentprogramma. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.

Voor wie

NWO-Talentprogramma Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. U bent aan het begin van uw wetenschappelijke carrière en vertoont een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek. De Veni ronde 2020 staat open voor onderzoekers die op 1 januari 2020 maximaal drie jaar geleden gepromoveerd zijn.

Inbeddingsgarantie voor NWO-Talentprogramma Veni financiering

Met ingang van 2019 vraagt NWO Veni kandidaten om een 'inbeddingsgarantie'. Dat wil zeggen dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde Nederlandse onderzoeksinstelling aanvragen kunnen indienen. De verwachting is dat dit zal leiden tot minder aanvragen en een betere aansluiting bij het personeelsbeleid van de onderzoeksinstellingen. 

Meer informatieU kunt maximaal twee keer een aanvraag indienen voor Veni.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Raadpleeg de lijst van opleidingen die hiervoor in aanmerking komen. Nadere informatie hierover staat in het document 'Veelgestelde vragen'.

Extensieregeling ouders

NWO wijzigt de extensieregel voor ouders: voor biologische moeders blijft de extensie van achttien maanden per kind ongewijzigd; de overige ouders (vaders en niet-biologische moeders) krijgen zes maanden extensie per kind. Extensie voor ouders wordt uitsluitend verleend indien de kinderen deel uitmaken van de eigen huishouding. Raadpleeg onze ‘veelgestelde vragen’ op onze website voor verdere informatie.

Nieuw: Beleid voor zwangere aanvragers vastgelegd in nieuwe Tegemoetkomingsregeling kindverlof

In de 'Tegemoetkomingsregeling kindverlof' legt NWO vast wanneer en hoe aanvragers van een persoonsgebonden subsidie in aanmerking komen voor een afwijkende behandeling van hun aanvraag. Dit in geval dat zij wegens verlof vanwege de komst van een kind verhinderd zijn om aan de reguliere beoordelingsprocedure deel te nemen. Hiermee probeert NWO de gelijke kansen op subsidie voor deze groep te bevorderen en talentvolle onderzoekers te behouden voor de wetenschap. De tegemoetkomingsregeling is van toepassing op de programma's 'Vernieuwingsimpuls' en is eind februari in werking getreden.

Vragen over de regeling kan je stellen via talent@nwo.nl.  

Meer informatie


Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 250.000 euro.

Wanneer aanvragen

Voortzetting proef met NWO-Talentprogramma Veni-vooraanmelding, mét ZonMw

Er is elk jaar een aanvraagronde. Voor kandidaten binnen domeinen Sociale en Geesteswetenschappen (SGW),  Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw) geldt voor de ronde 2020 een verplichte vooraanmeldingsfase waarbij kandidaten eerst een vooraanmelding moeten indienen. Een vooraanmelding geldt als een aanvraag.
Het is niet mogelijk om meer dan één aanvraag in dezelfde Veni-ronde in te dienen. Indien u in augustus 2019 een vooraanmelding indient bij Sociale en Geesteswetenschappen, Toegepaste en Technische Wetenschappen of Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw) en afgewezen wordt, mag u geen tweede aanvraag indienen in dezelfde Veni-ronde, ook niet als de tweede aanvraag bij een ander domein wordt ingediend.

  • De sluitingsdatum voor het indienen van de verplichte vooraanmelding voor SGW, TTW en ZonMw was vastgesteld op 3 september 2019.
  • De sluitingsdatum voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag in de ronde 2020 is voor alle domeinen vastgesteld op 9 januari 2020.

Meer informatie


Beoordeling

Alle aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit van de onderzoeker,
  • de kwaliteit, het innovatieve karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en
  • kennisbenutting.

Kies een financieringsinstrument

Kenmerken

Type

Persoonsgebonden

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

9 januari 2020 14:00

Budget

Voor de gehele NWO-Talentprogrammaronde 2019 is een bedrag van in totaal 150 miljoen euro beschikbaar.

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development Medische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Partners

Ministerie van OCW

Programma

Contact

Coördinator Coördinator talent@nwo.nl