NWO-Talentprogramma Veni - Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)

Het NWO-Talentprogramma Veni is een financieringsinstrument voor pas gepromoveerde onderzoekers.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt.

NWO past procedures Talentprogramma’s aan wegens coronacrisis

NWO heeft de planning van de Talentprogramma’s Rubicon, Veni, Vidi en Vici aangepast. Op deze manier kan NWO waarborgen dat aanvragers van financiering over een gelijk speelveld blijven beschikken en dat transparante en zorgvuldige beoordeling mogelijk blijft.

NWO herziet de planning van haar rondes vanwege de ontwrichtende gevolgen van het coronavirus. Hiermee wil NWO ruimte scheppen voor hen die op dit moment onvoldoende mogelijkheden hebben om als aanvrager input te leveren of om als externe referent of commissielid een afgewogen beoordeling te maken over aanvragen. .

De gevolgen voor de planning van de Veni-ronde 2020 zijn als volgt:

In de loop van april en mei met mogelijk uitloop tot in juni zullen de resterende weerwoordverzoeken naar de kandidaten gestuurd worden. Voor deze weerwoorden geldt dat de reactietermijn verdubbeld is van vijf naar tien werkdagen.

De interviewselectie wordt verplaatst van mei 2020 naar juni 2020. Kort na deze selectie zullen de kandidaten op de hoogte worden gebracht over of zij uitgenodigd worden op interview. De Veni-interviews zullen worden gehouden in september 2020. Het besluit over de Veni-ronde 2020 wordt vervolgens genomen in oktober 2020.

Om te zorgen dat kandidaten voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op de volgende Veni-ronde (2021) wordt de deadline voor indiening van vooraanmeldingen in de domeinen SGW, TTW en ZonMw verplaatst van september 2020 naar januari 2021.

Overzicht herziene planning Veni:

VENI 2020
Vooraanmelding (Domein SGW, TTW en ZonMW)
3 september 2019 tot en met 14:00u MEZT Deadline indiening Veni-vooraanmeldingen via het Isaac-systeem/Mijn ZonMw

Oktober 2019

Bekendmaking uitslag vooraanmelding aan kandidaten

 

Volledige aanvragen

(alle domeinen)

9 januari 2020 tot en met 14:00u MET (ENW, SGW, TTW)

11 februari 2020, 14.00 uur MET (ZonMw)

Deadline indiening volledige Veni-aanvragen via het Isaac-systeem/Mijn ZonMw

April, mei 2020 en mogelijk uitloop juni 2020

Raadplegen referenten en inwinnen wederhoor kandidaten

Juni 2020

Interviewselectie en bekendmaking interviewselectie

September 2020

Interviews

Oktober 2020

Besluit domeinbesturen NWO

Vanaf oktober 2020

NWO informeert de kandidaten over het besluit.

 

Veni 2021

Vooraanmelding

(Domeinen SGW, TTW en ZonMw)

Januari 2021

Deadline indiening Veni-vooraanmeldingen via het Isaac-systeem/Mijn ZonMw

Volledige aanvragen (alle domeinen)
Mei 2021 Deadline indiening Veni-volledige aanvragen via het Isaac-systeem/Mijn ZonMw

Zie voor uitgebreidere informatie  Link naar nieuwsbericht https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2020/04/nwo-past-planning-talentprogrammas-aan-wegens-coronacrisis.html  

Inbeddingsgarantie

NWO vraagt met ingang van 2019 kandidaten een bewijs van steun van de beoogde onderzoeksinstelling (‘inbeddingsgarantie). Dat wil zeggen dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde onderzoeksinstelling aanvragen kunnen indienen.

De NWO-Talentprogramma Veni ronde 2020 voor het domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) kent géén vooraanmeldingsfase. Het is van groot belang dat een aanvrager tijdig nadenkt over welk domein het juiste loket is voor de aanvraag. Aanvragers die twijfelen of hun aanvraag binnen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) past, dienen tijdig contact op te nemen met het betreffende domein voor advies. Het is niet mogelijk om meer dan één aanvraag in een Veni-ronde in te dienen. Indien u een vooraanmelding indient bij Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) of ZonMW en afgewezen wordt, mag u geen tweede aanvraag indienen in dezelfde Veni-ronde.

Nieuw: extensieregeling ouders

NWO wijzigt de extensieregel voor ouders: voor biologische moeders blijft de extensie van achttien maanden per kind ongewijzigd; de overige ouders (vaders en niet-biologische moeders) krijgen zes maanden extensie per kind. Extensie voor ouders wordt uitsluitend verleend indien de kinderen deel uitmaken van de eigen huishouding. Raadpleeg onze ‘veelgestelde vragen’ op onze website voor verdere informatie.

Waarvoor

Veni is een financieringsinstrument uit het NWO-Talentprogramma. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.

Voor wie

NWO-Talentprogramma Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. U bent aan het begin van uw wetenschappelijke carrière en vertoont een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek. De Veni ronde 2020 staat open voor onderzoekers die op 1 januari 2020 maximaal drie jaar geleden gepromoveerd zijn.

Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Raadpleeg de lijst van opleidingen die hiervoor in aanmerking komen. Nadere informatie hierover staat in het document 'Veelgestelde vragen'.

U kunt maximaal twee keer een aanvraag indienen voor Veni.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 250.000 euro.

Wanneer aanvragen

Er is elk jaar een aanvraagronde.

  • De sluitingsdatum voor het indienen van een aanvraag in de ronde 2020 was 9 januari 2020 14:00 uur.

Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Beoordeling

Alle aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit van de onderzoeker,
  • de kwaliteit, het innovatieve karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en
  • kennisbenutting.

Procedure

Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) hanteert de volgende procedure voor de Veni ronde. Er is één loket voor het NWO-domein ENW. Aanvragen uit de Aardwetenschappen, Astronomie, Chemie, Informatica, Levenswetenschappen, Natuurkunde en Wiskunde kunnen bij het domein ENW worden ingediend.

Aanvragen worden binnen het domein beoordeeld. Aanvragers geven met behulp van disciplinecodes aan binnen welke discipline(s) hun aanvraag het beste past. Op basis van de disciplinecodes maakt NWO een indeling van de aanvragen in clusters. Afhankelijk van het aantal ontvangen aanvragen kunnen deze clusters eventueel breder worden samengesteld, dat wil zeggen dat er meerdere (aanpalende) disciplines in een cluster kunnen worden ingedeeld.

Voor alle clusters selecteert het NWO-domein passende ENW commissieleden. De commissieleden beoordelen de aanvragen, referentenrapporten en weerwoorden en selecteren de meest veelbelovende aanvragen voor een interview. Interviews vinden domeinbreed plaats; kandidaten worden daarbij geïnterviewd en beoordeeld door commissieleden uit zowel eigen als aanpalende disciplines van het domein ENW. Toekenningen worden gedaan aan de hoogste geprioriteerde Veni-kandidaten binnen het NWO-domein ENW, onafhankelijk van de discipline.

Voor meer informatie over de procedure binnen het domein ENW kunt u contact opnemen met Varsha Kapoerchan, 070-349 44 42,  talent@nwo.nl.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

9 januari 2020 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

250.000 euro per aanvraag

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Partners

Ministerie van OCW

Contact

Dr. Nadine Mascini Dr. Nadine Mascini +31 (0)70 3494712 enw-veni@nwo.nl