TOP-Subsidies voor vrij onderzoek in astronomie, informatica en wiskunde, compartiment 2

TOP-Subsidies voor vrij onderzoek, compartiment 2 is een beurs voor junior onderzoekers die aan het begin (2 -10 jaar na promotie) van hun wetenschappelijke carrière staan. Deze onderzoekers behoren binnen deze doelgroep tot de top van hun vakgebied. Een TOP-subsidie is bedoeld om hen te helpen een eerste stap te zetten in het opbouwen van een onderzoeksgroep.

Let op:  Vanaf 20 oktober 2017 wordt binnen de TOP subsidie compartiment 2 niet langer gebruik gemaakt van een interviewronde."

Waarvoor

Deze competitie is bestemd voor aanvragen voor vernieuwend en risicovol wetenschappelijk onderzoek met een vraagstelling die van hoge kwaliteit en wetenschappelijke urgentie is. Aanvragen dienen aantoonbaar belangrijk te zijn voor astronomie, informatica en/of wiskunde.

Voor wie

Onderzoekers kunnen indienen wanneer zij: 

  • in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut; én
  • tenminste beschikken over een doctoraal- of ingenieursdiploma of op gelijkwaardige wijze zijn gekwalificeerd; én 
  • een dienstverband hebben voor ten minste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de beurs wordt aangevraagd of een speciale garantie van hun universiteit overleggen; én
  • als aanvrager minimaal 2 jaar en maximaal 10 jaar geleden zijn gepromoveerd, gerekend vanaf de promotiedatum tot aan de indieningsdatum van de TOP2 aanvraag. Enkele verlengingen zijn mogelijk.

Zie de Call for Proposals voor overige voorwaarden

Wat aanvragen

U kunt een beurs aanvragen ter grootte van één onderzoekspositie en maximaal 12.000 euro voor additionele middelen ten behoeve van het onderzoeksvoorstel.

De beurs kan worden gebruikt voor:

  • Een promovendus of een twee- of driejarige postdoc, op basis van voltijdse positie;
  • Reiskosten ten behoeve van de aangevraagde onderzoekspositie;
  • Andere activiteiten in het kader van het project, zoals reis- en verblijfkosten voor gastonderzoekers en kosten van symposia.

Wanneer

In 2017-2018 kunnen aanvragen voor TOP-subsidies doorlopend ingediend worden tot 1 mei 2018

Beoordeling

Criteria

De beoordeling vindt plaats op grond van de volgende drie criteria:

  1. kwaliteit betrokken onderzoeker(s);
  2. kwaliteit, innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel;
  3. kennisbenutting.

De criteria worden als volgt gewogen. Criterium 1 zal 40% uitmaken van het totaaloordeel. Criterium 2 maakt 50% uit van het totaaloordeel en het criterium kennisbenutting weegt voor 10% mee.
 

Procedure

Hoor en wederhoor
Alle aanvragen worden ter beoordeling aan onafhankelijke, hoofdzakelijk buitenlandse deskundigen voorgelegd. Vervolgens krijgt de aanvrager de mogelijkheid om op de geanonimiseerde adviezen van deze referenten te reageren.

Besluitvorming
De beoordelingscommissie maakt op basis van de aanvraag, de referentenrapporten en het weerwoord een eigen, zelfstandige afweging en adviseert vervolgens het Domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen over de kwaliteit van de onderzoeksvoorstellen. Het Domeinbestuur neemt, op basis van het advies van de commissie en de beschikbare middelen een besluit over toe- of afwijzing.

Meer informatie

Het programma TOP-Subsidies voor vrij onderzoek in astronomie, informatica en wiskunde is definitief gesloten voor aanvragen. Vanaf 1 augustus 2018 kunnen onderzoekers aanvragen indienen voor nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek in een vergelijkbaar nieuw financieringsinstrument voor de open competitie van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Voor meer informatie: NWO Open Competitie ENW - KLEIN.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Persoonsgebonden

Budget

6,1 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

TOP-subsidies

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Dr. Linda Jongbloed Dr. Linda Jongbloed +31 (0)70 3494600 ew_top_c1@nwo.nl