Investeringen NWO-groot 2019/2020

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Universiteiten en onderzoeksinstituten kunnen investeringen doen in vernieuwende apparatuur en dataverzamelingen met het financieringsinstrument Investeringen NWO-groot. Er worden investeringen gefinancierd die hoger zijn dan 1,5 miljoen euro 
(1 miljoen euro voor sociale en geesteswetenschappen).

Waarvoor 

Het financieringsinstrument Investeringen NWO-groot is bedoeld om investeringen in zeer geavanceerde apparatuur of innovatieve dataverzamelingen van (inter)nationaal belang te stimuleren. 

NWO vindt het belangrijk dat nieuwe investeringen - waar van toepassing - goed aansluiten bij de faciliteiten of clusters op de huidige Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur.  

Wat aanvragen 

De hoogte van de aan te vragen subsidie binnen deze Call is tenminste €  1.000.000 voor investeringen binnen de sociale en geesteswetenschappen en ten minste €  1.500.000 voor alle overige wetenschappen.  

De betrokken instelling(en) levert een eigen bijdrage van ten minste 25% van de totale omvang van de investering.

U kunt een aanvraag doen voor het aanschaffen van apparatuur voor wetenschappelijk onderzoek of het opzetten, koppelen en verrijken van wetenschappelijke dataverzamelingen.

U kan een aanvraag indienen voor:

 • kosten voor investeringen in wetenschappelijke apparatuur; 
 • kosten voor investeringen in datasets; 
 • personeelskosten voor het opzetten van databases en de initiële digitalisering van het bibliografisch apparaat, indien deze niet gekocht kunnen worden;
 • personeelskosten voor medewerkers met een specifieke en essentiële technische expertise noodzakelijk voor de ontwikkeling of bouw van een faciliteit indien deze niet gekocht kan worden.

Voor wie

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door een projectleider namens het hoogste bestuur van de volgende in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde kennisinstellingen:

 • Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
 • Universitaire medische centra;
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • Koninklijke Bibliotheek;
 • het Nederlands Kanker Instituut;
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
 • NCB Naturalis;
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 • Netherlands eScience Center;
 • het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Wanneer

Let op!:

 • De deadline voor indienen van de verplichte intentieverklaringen was dinsdag 3 december 2019, vóór 14:00 uur CET.
 • De deadline voor het indienen van aanvragen was donderdag 13 februari 2020, vóór 14:00 CET.

Beoordeling 

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria: 

 • Wetenschappelijke kwaliteit 
 • Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact 
 • Technische, financiële en organisatorische aspecten

Procedure

In de eerste fase dient de hoofdaanvrager een intentieverklaring in, die wordt gepubliceerd op de NWO- website. In de tweede fase wordt de aanvraag ingediend en voorgelegd aan een beoordelingscommissie. Deze maakt gebruik van de aanvragen, begeleidende brieven, referentenrapporten, (indien van toepassing) advies van de Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur, en een weerwoord van de aanvrager. De meest kansrijke aanvragen worden door een delegatie van de commissie bezocht. Na de site-visits stelt de commissie een prioriteringsadvies op aan de NWO Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur besluit over honorering en afwijzing van aanvragen.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

13 februari 2020 14:00

Type

Investeringen

Budget

20.000.000 euro

Wetenschapsterrein

NWO-breed Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Infrastructuur (2019-2022)

Contact

Drs. Patricia Vogel Drs. Patricia Vogel +31 (0)70 3440732 nwogroot@nwo.nl

Contact

Dr. Mark van Assem Dr. Mark van Assem +31 (0)70 3440915 nwogroot@nwo.nl