Nationale Wetenschapsagenda - Thema: Transitie naar een duurzaam voedselsysteem

We produceren grote hoeveelheden voedsel voor een relatief lage prijs, maar belasten daarbij het milieu. Hoe kunnen we overgaan naar een voedselproductiesysteem waarbij minder verloren gaat, natuurlijke hulpbronnen worden gespaard en bodemecologie en biodiversiteit worden versterkt? Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt budget beschikbaar om deze vraag te onderzoeken in kennisketenbrede transdisciplinaire consortia.

Waarvoor

We moeten streven naar een geïntegreerd voedselproductiesysteem. In Nederland is de productie van voedsel en non-food nog niet klimaatneutraal en nog onvoldoende circulair. Het voedingspatroon van een gemiddelde Nederlander leidt tot gezondheidsverlies en druk op het milieu, de natuur en het klimaat. Voor het realiseren van duurzame groei van gewassen zijn grote veranderingen nodig. Onder andere met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen, het beheer en gebruik van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen en het duurzaam consumeren van gezond voedsel. Het vraagt vooral ook een andere insteek: van voortdurende verlaging van de kostprijs van producten, naar voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen door een efficiëntere benutting in kringlopen. 
Als het gaat om onderzoek en kennis naar onderwerpen die te maken hebben met duurzaam, gezond en veilig voedsel is al veel kennis voorhanden en wordt al veel onderzoek uitgevoerd. Echter, de transitie van het Nederlandse voedselsysteem (in mondiale context) zelf staat nog in de kinderschoenen. De opgave vraagt om een interdisciplinaire aanpak met inzet van disciplines uit de levenswetenschappen, sociale/economische wetenschappen én menswetenschappen. Insteek is niet hoofdzakelijk nieuwe kennisontwikkeling, maar doorontwikkeling van huidige kennis.

Voor wie

Deze ronde is op uitnodiging. Enkel de op de Sandpit gekozen penvoerder van het consortium kan een aanvraag indienen.

Wat aanvragen

Voor deze call for proposals is een totaalbudget van €   2,77 miljoen beschikbaar. 
Het onderzoek heeft een looptijd van maximaal 3 jaar.

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag door een of twee penvoerders namens hun op de Sandpit gevormde consortium was 24 maart 2020, 14.00 uur CE(S)T. 
  • De oude deadline van 24 maart is door de coronacrisis on hold gezet. Nu is bekend geworden dat de nieuwe deadline 23 juni is. 

Beoordeling

Criteria

De uitgewerkte aanvra(a)g(en) worden door een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeeld. De criteria voor een uitgewerkte aanvraag zijn in de call for proposals uitgewerkt.

In de call for proposals staat echter een tekstuele fout. In hoofdstuk 4.2 onder criterium I voor uitgewerkte aanvragen staat bij het eerste onderdeel van dit criterium 'Passendheid voor het thema duurzame voedselkwaliteit'. Dit moet zijn 'Passendheid voor het thema 'Transitie naar een duurzaam voedselsysteem'. Uit de call kan worden afgeleid dat dit het thema is. De uitgewerkte aanvraag zal op 'Passendheid voor het thema Transitie naar een duurzaam voedselsysteem' beoordeeld worden.

Procedure

De onafhankelijke beoordelingscommissie omvat wetenschappelijke expertise, maar ook expertise vanuit de praktijk. De subsidieaanvragen moeten aan de in de call opgesomde criteria voldoen. De beoordelingscommissie oordeelt over de kwaliteit van een subsidieaanvraag en de kans op potentiële maatschappelijke doorbraken en relevantie van het voorstel. De samenstelling van het consortium moet overtuigend bijdragen aan de kwaliteit van het voorstel en de haalbaarheid. eind april/begin mei 2020 zal een interview worden gehouden met het consortium.

Meer informatie

De call for proposals op het thema Transitie naar een duurzaam voedselsysteem wordt gerealiseerd in het kader van actielijn 2 van het NWA-programma. In deze actielijn wordt voor thematische programma’s samengewerkt met vakdepartementen. Bij deze call is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de initiatiefnemer.

Kenmerken

Status

Open voor uitgewerkte aanvragen, alleen op uitnodiging

Sluitingsdatum

23 juni 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

2.77 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Nationale Wetenschapsagenda

Programma

Transitie naar een duurzaam voedselsysteem

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Contact

Drs. Mirjam van het Groenewoud-Groot Drs. Mirjam van het Groenewoud-Groot +31 (0)70 3440626 nwa-voedseltransitie@nwo.nl