Nationale Wetenschapsagenda - Thema: Transitie naar een duurzaam voedselsysteem

We produceren grote hoeveelheden voedsel voor een relatief lage prijs, maar belasten daarbij het milieu. Hoe kunnen we overgaan naar een voedselproductiesysteem waarbij minder verloren gaat, natuurlijke hulpbronnen worden gespaard en bodemecologie en biodiversiteit worden versterkt? Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt budget beschikbaar om deze vraag te onderzoeken in kennisketenbrede transdisciplinaire consortia. Alle partijen die geïnteresseerd zijn in een transitie van het voedselsysteem kunnen een motivatieformulier insturen.

Waarvoor

We moeten streven naar een geïntegreerd voedselproductiesysteem. In Nederland is de productie van voedsel en non-food nog niet klimaatneutraal en nog onvoldoende circulair. Het voedingspatroon van een gemiddelde Nederlander leidt tot gezondheidsverlies en druk op het milieu, de natuur en het klimaat. Voor het realiseren van duurzame groei van gewassen zijn grote veranderingen nodig. Onder andere met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen, het beheer en gebruik van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen en het duurzaam consumeren van gezond voedsel. Het vraagt vooral ook een andere insteek: van voortdurende verlaging van de kostprijs van producten, naar voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen door een efficiëntere benutting in kringlopen. 

Als het gaat om onderzoek en kennis naar onderwerpen die te maken hebben met duurzaam, gezond en veilig voedsel is al veel kennis voorhanden en wordt al veel onderzoek uitgevoerd. Echter, de transitie van het Nederlandse voedselsysteem (in mondiale context) zelf staat nog in de kinderschoenen. De opgave vraagt om een interdisciplinaire aanpak met inzet van disciplines uit de levenswetenschappen, sociale/economische wetenschappen én menswetenschappen. Insteek is niet hoofdzakelijk nieuwe kennisontwikkeling, maar doorontwikkeling van huidige kennis.

Voor wie

Voor deze NWA-call for proposals is er eerst een selectieronde. Geïnteresseerde partijen maken middels een motivatieformulier hun interesse kenbaar voor deelname aan deze call met Sandpitprocedure. Het format voor de motivatieformulier staat op de financieringspagina. Uit de geselecteerde deelnemers voor de Sandpit worden een of twee brede consortia gevormd. Een consortium dient een uitgewerkte aanvraag in.

We onderscheiden vier categorieën van deelnemers aan een consortium:

  1. Penvoerder: Onderzoekers van diverse kennisinstellingen kunnen als penvoerder optreden.
  2. Aanvrager(s): Een aanvrager is deelnemer in het consortium en ontvangt financiering via de penvoerder.
  3. Co-financier(s): Co-financiering is niet verplicht, maar organisaties mogen in cash en/of in kind bijdragen aan een project. Penvoerders en aanvragers kunnen geen co-financier zijn. Co-financiers ontvangen geen subsidie van NWO.
  4. Samenwerkingspartners: Samenwerkingspartners zijn maatschappelijke partijen die nauw betrokken zijn bij de uitvoering van het onderzoek en/of de kennisbenutting. Samenwerkingspartners ontvangen geen subsidie van NWO, maar zijn van groot belang vanwege hun expertise en of toepassingsmogelijkheid.

Wat aanvragen

Voor deze call for proposals is een totaalbudget van € 2,77 miljoen beschikbaar. 
Het onderzoek heeft een looptijd van maximaal 3 jaar.

Wanneer

  • Deadline voor het indienen van een motivatieformulier door geïnteresseerde partijen is 12 september 2019, 14.00 uur CE(S)T.
  • De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen door een of twee gevormde consortia is 24 maart 2020, 14.00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

De motivatieformulieren en uitgewerkte aanvragen worden door een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeeld. De criteria voor motivatieformulieren en uitgewerkte aanvragen zijn in de call for proposals uitgewerkt.

Procedure

De onafhankelijke beoordelingscommissie omvat wetenschappelijke expertise, maar ook expertise vanuit de praktijk. De beoordelingscommissie beoordeeld de motivatieformulieren van geïnteresseerde partijen en brengt in november 2019 een advies uit aan de raad van bestuur van NWO over de te selecteren deelnemers voor de Sandpit procedure. 

De vergadering van de beoordelingscommissie met mondeling wederhoor over de uitgewerkte subsidieaanvragen vindt plaats in april 2020. De beoordelingscommissie zal daarover een advies uit brengen aan de raad van bestuur van NWO. De raad van het bestuur van NWO neemt in juni 2020 een besluit.

Meer informatie

De call for proposals op het thema Transitie naar een duurzaam voedselsysteem wordt gerealiseerd in het kader van actielijn 2 van het NWA-programma. In deze actielijn wordt voor thematische programma’s samengewerkt met vakdepartementen. Bij deze call is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de initiatiefnemer.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

12 september 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

2.77 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Nationale Wetenschapsagenda

Programma

Transitie naar een duurzaam voedselsysteem

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Contact

Mw. drs. M. van het Groenewoud - Groot Mw. drs. M. van het Groenewoud - Groot +31 (0)70 3440626 nwa-voedseltransitie@nwo.nl