Nationale Wetenschapsagenda - Thema: Schulden en armoede

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Deze rondes, lopend of aankomend, worden volledig gepauzeerd en weer hervat één maand na opschorting van de landelijke maatregelen.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom complexe rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Het gaat economisch beter, maar de armoede- en schuldenproblematiek in Nederland groeit. Hoe kunnen we deze armoede bestrijden, het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen? Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt € 3 miljoen beschikbaar om deze vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia. Gemeenten, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden om mee te doen aan deze projecten.

Waarvoor

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven armoede en schulden te willen bestrijden. Binnen enkele jaren moeten concrete verbeteringen zijn gerealiseerd. Onderzoek is nodig om doorbraken te realiseren. Het onderzoek dient gemeenten te helpen hun kennisvraagstukken op dit terrein te beantwoorden. Nieuwe werkwijzen moeten worden ontwikkeld om effectief met armoede en schulden om te gaan. Voor de NWA is de aandacht voor kennisoverdracht, kennisbenutting en toepassing van de resultaten gedurende de gehele looptijd van de projecten van groot belang. Binnen deze call for proposals (subsidieoproep) wordt onderzoek op 3 thema’s gefinancierd:

 • Thema 1: Leven in armoede en sociale uitsluiting
 • Thema 2: Verborgen armoede bij diverse groepen
 • Thema 3: Evaluatie- en effectiviteitsonderzoek naar integrale en samenlopende interventies 

Voor wie

Voor deze NWA-call for proposals is er eerst een selectieronde waarbij belangstellenden (gemeenten, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde maatschappelijke partijen) middels een motivatiebrief hun interesse kenbaar maken voor deelname aan de verschillende onderzoeksthema's. Het format voor de motivatiebrief dient u per mail aan te vragen. De geselecteerde deelnemers dienen vervolgens een consortium te vormen, werkpakketten te verdelen en als consortium een uitgewerkte aanvraag op te stellen.

We onderscheiden drie categorieën van deelnemers aan een consortium:

 1. Penvoerder: Onderzoekers van diverse kennisinstellingen kunnen als penvoerder optreden.
 2. Aanvrager(s): Een aanvrager is deelnemer in het consortium en ontvangt financiering via de penvoerder. Deze call richt zich op kennis ten behoeve van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Een (organisatie vallend onder een) gemeente kan als aanvrager optreden.
 3. Samenwerkingspartners: Samenwerkingspartners zijn maatschappelijke partijen die nauw betrokken zijn bij de uitvoering van het onderzoek en/of de kennisbenutting. Samenwerkingspartners ontvangen geen financiering.

De aanvrager(s) kunnen samenwerkingspartners middels inhuur wel betrekken bij kennisbenutting. Dit kunnen praktijkorganisaties zijn en training/opleidingsorganisaties en beroepsverenigingen die modulen ontwikkelen voor het trainen en opleiden van professionals. 

Wat aanvragen

Voor deze call of proposals is een totaal budget van € 3 miljoen beschikbaar. Het onderzoek heeft een looptijd van maximaal 3 jaar. Er worden drie thema's uitgezet en er zullen overkoepelende activiteiten worden georganiseerd. Het beschikbare bedrag per thema:

 • Beschikbaar budget voor thema 1 bedraagt maximaal € 960.000,- in totaal.
 • Beschikbaar budget voor thema 2 bedraagt maximaal € 720.000,- in totaal.
 • Beschikbaar budget voor thema 3 bedraagt maximaal € 1.120.000,- in totaal. 

Wanneer

 • Deadline voor het indienen van een motivatiebrief door geïnteresseerde kennisorganisaties, gemeenten en andere samenwerkingspartners was 23 april 2019, 14.00 uur CE(S)T.
 • Deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen door de gevormde consortia was 26 november 2019, 14.00 uur CE(S)T. 

Beoordeling

Criteria

De motivatiebrieven van gemeenten, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde maatschappelijke partijen worden apart beoordeeld. Voor kennisinstellingen is bijvoorbeeld de kwaliteit van het portfolio en aanwezigheid van de vereiste expertise van belang. Voor gemeenten moet er draagvlak in de organisatie zijn om aan onderzoek mee te doen. Een geïnteresseerde samenwerkingspartner dient te motiveren welke toegevoegde waarde hun kennis en competenties hebben voor de uitvoering en implementatie van het onderzoek.

De uitgewerkte subsidieaanvragen van de consortia worden beoordeeld op relevantie en kwaliteit. Deze criteria zijn in de call for proposals uitgewerkt.  

Procedure

Voor deze NWA-call for proposals wordt door ZonMw een beoordelingscommissie ingesteld. Naast wetenschappelijke expertise is ook expertise vanuit de gemeentelijke beleidspraktijk inzake de problematiek van schulden en armoede in de commissie opgenomen. Ook cliëntvertegenwoordiging maakt deel uit van de beoordelingscommissie.

De beoordelingscommissie beoordeelt de motivatiebrieven van geïnteresseerde partijen en brengt in juni 2019 een advies uit aan de raad van bestuur van NWO over de te selecteren deelnemers voor het vormen van een consortium en het uitwerken van een subsidieaanvraag.

De beoordelingsvergadering van de beoordelingscommissie met mondeling wederhoor over de uitgewerkte subsidieaanvragen vindt plaats in december 2019. De beoordelingscommissie zal daarover een advies uit brengen aan de raad van bestuur van NWO. De raad van het bestuur van NWO neemt in januari 2020 een besluit. 

Meer informatie

De call for proposals op het thema Schulden en armoede wordt gerealiseerd in het kader van actielijn 2 van het NWA-programma. In deze actielijn wordt samengewerkt met vakdepartementen. Bij deze call is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de initiatiefnemer. Deze call sluit nauw aan bij Vakkundig aan het werk, een meerjarig kennisprogramma van het ministerie van SZW dat wordt uitgevoerd door ZonMw. Het programma Vakkundig aan het werk zoekt wetenschappelijk gefundeerde antwoorden op vragen uit de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. In samenwerking met het ministerie van VWS, de VNG, UWV en Divosa voert ZonMw dit programma uit in opdracht van het ministerie van SZW.

Rectificatie call for proposals

Op 23 april 2019 sloot de call for proposals op het thema Schulden en Armoede. Het thema kan rekenen op een grote maatschappelijke belangstelling. Er kwamen 199 motivatiebrieven binnen van kennisinstellingen, gemeenten en samenwerkingspartners! Als de brieven door de beoordelingscommissie beoordeeld zijn op relevantie en kwaliteit worden de geselecteerde partijen uitgenodigd deel te nemen aan consortiumvorming en samen een plan van aanpak
indienen.

Voor de verwerking en beoordeling van de brieven is – door dit grote aantal -  meer tijd nodig dan van te voren was ingeschat. Het leidt ertoe dat de datum waarop indieners een reactie over de beoordeling ontvangen, is opgeschoven van eind juni naar 19 juli. Ook de indiening van de uitgewerkte subsidieaanvragen van de voorgestelde consortia is opgeschoven: in plaats van 5 november wordt dit 26 november. De bespreking van de uitgewerkte aanvragen met mondeling wederhoor is verplaatst van 19 december 2019 naar dinsdag 14 januari 2020.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

26 november 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

3 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen NWO-breed Toegepaste en Technische Wetenschappen Nationale Wetenschapsagenda Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Schulden en armoede

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Anne Ballering Anne Ballering +31 (0)70 3495287 ballering@zonmw.nl