Nationale Wetenschapsagenda - Thema: Economische veerkracht van vrouwen

Vrouwen zijn minder vaak economisch zelfstandig dan mannen. Hoe kan economische zelfstandigheid van vrouwen duurzaam vergroot worden? En welke handelingsperspectieven voor de verschillende mensen, organisaties en instituties in het ecosysteem rondom economisch kwetsbare vrouwen zijn er te formuleren? Dit Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt € 2,865 miljoen beschikbaar om deze vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia in de vorm van living labs. Kennisinstellingen, gemeenten, maatschappelijke partners, economisch kwetsbare vrouwen en andere geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd hun expertise gezamenlijk in te zetten.

Waarvoor

Het kabinet heeft zich tot doel gesteld dat het aandeel economisch zelfstandige vrouwen stijgt. De uitdaging van het duurzaam kiezen voor, verkrijgen en behouden van economische zelfstandigheid door vrouwen is onderhevig aan een complex samenspel van individuele preferenties, sociale normen en gewoontegedrag en ingesleten (institutionele) normatieve patronen.

Het doel van het programma is enerzijds inzicht in de bovenliggende systeemvraagstukken en anderzijds het formuleren van concrete door wetenschappelijk onderzoek onderbouwde handelingsperspectieven om de economische zelfstandigheid van vrouwen te bevorderen.

Het richt zich daarbij op het hele ecosysteem rondom economisch kwetsbare vrouwen, waarbij de resultaten herleidbaar moeten zijn tot drie belangrijke beleidsgroepen:

  1. Vrouwen met een uitkering
  2. Vrouwen met onvoldoende inkomsten uit betaald werk
  3. Vrouwen zonder uitkering en zonder betaald werk

Voor wie

Voor deze NWA-call is er eerst een voorselectie (fase 1). Geïnteresseerde consortia dienen een voorstel voor een living lab in middels het aanvraagformulier. Uit de ingediende voorstellen worden maximaal drie living labs geselecteerd voor de volgende fase. In deze tweede fase worden de drie living labs geïntegreerd in één subsidieaanvraag voor een gezamenlijk consortium. Dit consortium dient de uitgewerkte aanvraag in.

We onderscheiden vier categorieën van deelnemers aan een consortium:

  1. Penvoerder/hoofdaanvrager: Onderzoekers van diverse kennisinstellingen kunnen als hoofdaanvrager van een living lab (fase 1) of penvoerder van het consortium (fase 2) optreden.
  2. Aanvrager(s): Een aanvrager is deelnemer in het consortium en ontvangt financiering via de penvoerder.
  3. Co-financier(s) (alleen in fase 2): Co-financiering is niet verplicht, maar organisaties mogen in cash en/of in kind bijdragen aan een project. Penvoerders en aanvragers kunnen geen co-financier zijn. Co-financiers ontvangen geen subsidie van NWO.
  4. Samenwerkingspartners: Samenwerkingspartners zijn maatschappelijke partijen die nauw betrokken zijn bij de uitvoering van het onderzoek en/of de kennisbenutting. Samenwerkingspartners ontvangen geen subsidie van NWO, maar zijn van groot belang voor de uitvoering en praktische implementatie van het onderzoek.

Wat aanvragen

Voor deze call for proposals is een totaalbudget van € 2,865 miljoen beschikbaar. Hiervan worden drie living labs in één overkoepelend project gefinancierd. Per living lab is maximaal € 620.000,- beschikbaar. Het overige budget is gereserveerd voor overkoepelende activiteiten.

Wanneer

  • Deadline voor het indienen van een voorstel voor een living lab: 17 november 2020, 14.00.00 uur CE(S)T.
  • Deadline voor het indienen van de uitgewerkte aanvraag (alleen op uitnodiging) is 18 mei 2021, 14.00.00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt de voorstellen voor living labs in fase 1 en de uitgewerkte consortiumaanvraag in fase 2. Zowel de living labs als de uitgewerkte aanvraag worden beoordeeld op kwaliteit van het voorstel, kwaliteit van het consortium en potentie voor wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken. De nadere specificatie van deze criteria is in de call for proposals uitgewerkt.

Procedure

Voor deze NWA-call for proposals wordt door ZonMw een beoordelingscommissie ingesteld. Naast wetenschappelijke expertise is ook expertise vanuit de praktijk en vanuit cliëntperspectief. De commissie brengt een advies uit aan de raad van bestuur van NWO over de te selecteren living labs voor het vormen van één geïntegreerd consortium. Dit advies is onder andere gebaseerd op interviews met vertegenwoordigers van de aanvragen. In mei/juni 2021 beoordeelt de beoordelingscommissie de uitgewerkte consortiumaanvraag. De raad van bestuur van NWO neemt op basis van het advies van de beoordelingscommissie een besluit over toekenning of afwijzing van de uitgewerkte aanvraag.

Meer informatie

De call for proposals op het thema Economische Veerkracht van Vrouwen wordt gerealiseerd in het kader van Programmalijn 2 van het NWA-programma. In deze programmalijn wordt samengewerkt met vakdepartementen. Bij deze call zijn het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de initiatiefnemers.

Het begrotingsformat wordt pas medio juli ter beschikking gesteld i.v.m de nieuwe VSNU tarieven per 1 juli 2020.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

17 november 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

2,865 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen ZonMw (domein) Nationale Wetenschapsagenda

Programma

Economische veerkracht van vrouwen

Partners

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Contact

Carine Stroet +31 (0)70 349 50 21 economischeveerkracht@zonmw.nl