Nationale Wetenschapsagenda - Thema: Ecologie & Noordzee

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contact beperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Deze call for proposals roept kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen op tot het ontwikkelen van onderzoeksprojecten gericht op kennisbehoeftes rond de interactie tussen ecologie en de fysieke aspecten van windparken op het Nederlandse deel van de Noordzee. De consortia werken inter- en transdisciplinair met betrokkenheid van de gehele kennisketen.

Waarvoor

Het doel van het programma Ecologie en Noordzee is om ketenbreed kennis te ontwikkelen over de specifieke interactie tussen ecologie en de fysieke aspecten van windmolens en -parken en een handelingsperspectief te bieden voor beleid, implementatie en praktijk. Het programma richt zich op cruciale wisselwerkingen en mogelijke knelpunten zoals interacties tussen windturbines en vogels of vleermuizen en effecten op de draagkracht van het ecosysteem. Het bieden van hard substraat en bodemrust zijn voorbeelden van wisselwerkingen die ecologische kansen bieden.

Voor wie

Aanvragen worden ingediend door een consortium waarin de brede kennisketen is vertegenwoordigd.

Wat aanvragen

De minimum aan te vragen NWO-bijdrage per voorstel is 600.000 euro, de maximum NWO-bijdrage is 750.000 euro. Aanvragen hebben een minimale looptijd van 2 jaar en een maximale looptijd van 3 jaar. Budget kan worden aangevraagd voor de volgende modules: Personele kosten, Materiële kosten, Investeringen, Kennisbenutting; Internationalisering en Money follows Cooperation.

Wanneer

De deadline voor het indienen van aanvragen was 24 oktober 2019, om 14:00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

De uitgewerkte aanvragen worden beoordeeld op de volgende drie criteria:

  • Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel;
  • Kwaliteit van het consortium;
  • Potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken.

De criteria wegen even zwaar en tellen elk voor één derde mee in het totaaloordeel.

Procedure

De call for proposals sluit 24 oktober 2019. Alle ontvankelijke aanvragen worden ter evaluatie aan ten minste twee onafhankelijke, internationale referenten voorgelegd. Vervolgens krijgt de penvoerder van de aanvraag de mogelijkheid om op de geanonimiseerde referenten rapporten te reageren (‘weerwoord’). De commissie weegt de argumenten van de referenten (ook onderling) en die van het weerwoord en stelt een prioriteitsvolgorde vast dat als advies wordt voorgelegd. De raad van bestuur van NWO neemt een besluit over honorering en afwijzing van onderzoeksaanvragen op basis van het honorerings-/prioriteringsadvies van de beoordelingscommissies.

Meer informatie

De call for proposals op het thema 'Ecologie & Noordzee' wordt gerealiseerd in het kader van Lijn 2 van het NWA-programma. In deze Lijn wordt voor thematische programma’s samengewerkt met vakdepartementen. Bij deze call zijn het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de initiatiefnemers.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

24 oktober 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

2.860.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek Nationale Wetenschapsagenda

Programma

Ecologie & Noordzee

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Contact

Mr. ir. S. (Stefan) Jongerius (Programmamedewerker) Mr. ir. S. (Stefan) Jongerius (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001315 nwa2en@nwo.nl

Contact

Drs. Maartje van Dijk (Programmamedewerker) Drs. Maartje van Dijk (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001378 nwa2en@nwo.nl