Nationale Wetenschapsagenda - Thema: Vernieuwing van Toezicht

Deze call for proposals roept kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen op tot het deelnemen aan consortia gericht op onderzoek en praktijkverbetering binnen het thema Vernieuwing van Toezicht. De consortia werken multi- en interdisciplinair en zijn kennisketenbreed samengesteld. Meerdere Rijksinspecties en/of markttoezichthouders maken onderdeel uit van ieder consortium. De onderzoeksthema’s relateren aan het vak van toezichthouden in een veranderende maatschappij.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten. Deze gaat uit van de informatie die tot op heden bekend is, en dat de geldende maatregelen (m.b.t. sluitingen van openbare gelegenheden en aanbevelingen m.b.t. minimaliseren van persoonlijk contact) op 6 april komen te vervallen. Wanneer de maatregelen worden verlengd zal deze richtlijn worden herzien.

Voor instrumenten waarvoor een consortium gevormd moet worden en/of instrumenten waar cofinanciering voor nodig is, geldt:

Deze rondes, lopend of aankomend, worden volledig gepauzeerd en weer hervat één maand na opschorting van de landelijke maatregelen. De coronamaatregelen kunnen interactie met consortiumpartners ernstig bemoeilijken voor aanvragers.

Zie voor uitgebreidere informatie www.nwo.nl/corona.

Waarvoor

Onafhankelijk publiek toezicht is een kerninstitutie van de rechtsstaat. Rijksinspecties en markttoezichthouders (kortweg toezichthouders) oefenen dit toezicht in Nederland uit. Toezicht waarborgt de veiligheid van leefomgeving en producten, de kwaliteit en betrouwbaarheid van diensten en de eerlijkheid op markten. Dankzij een goed werkende toezichtspraktijk kunnen burgers op dagelijkse basis vertrouwen op de kwaliteit van producten en diensten. Publiek toezicht staat echter in toenemende mate onder druk van allerlei maatschappelijke, soms ontwrichtende, dynamiek. De kernvraag is hoe toezicht zich kan vernieuwen, om de borging van publieke belangen te blijven garanderen, wendbaarder en flexibeler te worden en responsiever te worden naar publieke verwachtingen. 

Voor wie

Aanvragen worden ingediend door een consortium waarin de brede kennisketen, zoals omschreven in hoofdstuk 2 van de Call for proposals, is vertegenwoordigd. We onderscheiden vier categorieën van deelnemers binnen een consortium:

 • Penvoerder;
 • Aanvrager(s);
 • Cofinancier(s);
 • Samenwerkingspartners.

De penvoerder dient namens het consortium de aanvraag in. Meer informatie over de vier categorieën deelnemers evenals specifieke voorwaarden voor wie kan indienen kunt u vinden in paragraaf 3.1 van de call for proposals. 

Wat aanvragen

Voor deze call for proposals is 4,31 miljoen euro beschikbaar. Uit het beschikbare budget kunnen drie onderzoeksprojecten worden toegekend van maximaal 1,2 miljoen euro met een maximale looptijd van 5 jaar, en een overkoepelend project Kennissynthese en -benutting (KSB-project) van maximaal 710 duizend euro.

Er kan financiering worden aangevraagd om de volgende soorten kosten (modules) te dekken:

 • Personele kosten;
 • Materiële kosten;
 • Kennisbenutting; 
 • Internationalisering; 
 • Money follows Collaboration.

Uitgebreide informatie over de modules kunt u vinden in paragraaf 6.2 van de call for proposals. 

Wanneer

 • Deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is donderdag 14 mei 2020, vóór 14:00 uur CE(S)T.
 • Deadline voor het indienen van volledige aanvragen is dinsdag 15 september 2020, vóór 14:00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

De vooraanmeldingen en de volledige aanvragen worden beoordeeld op de volgende drie criteria:

 • Kwaliteit van het projectvoorstel 
 • Kwaliteit van het consortium 
 • Potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken 

Procedure

De beoordeling van vooraanmeldingen levert een selectie van (circa zes tot negen) vooraanmeldingen op. De geselecteerde vooraanmeldingen ontvangen een uitnodiging voor fase 2, de overige vooraanmeldingen worden ontraden. Dit advies is overigens niet bindend.

Volledige aanvragen worden beoordeeld door ten minste drie (inter)nationale experts (referenten). Aanvragers krijgen de gelegenheid een weerwoord op te stellen naar aanleiding van de referentrapporten. De beoordelingscommissie stelt vervolgens een prioritering van de aanvragen op, en voorziet iedere aanvraag van een kwalificatie. De beoordelingsresultaten worden in de vorm van een advies aangeboden aan de raad van bestuur van NWO, die vervolgens een besluit neemt.

Meer informatie

Op 24 maart 2020 organiseert NWO een matchmakingsevenement naar aanleiding van de call for proposals.
U kunt zich hier inschrijven.

Kenmerken

Status

Open voor vooraanmeldingen

Sluitingsdatum

14 mei 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

4,31 miljoen euro

Wetenschapsterrein

NWO-breed Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Nationale Wetenschapsagenda Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Vernieuwing van toezicht

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Dhr. R.P.W. Heinsbroek Dhr. R.P.W. Heinsbroek +31 (0)70 3440987 nwa-toezicht@nwo.nl