Nationale Wetenschapsagenda - Thema: Opslag en Conversie

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contact beperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op  www.nwo.nl/corona.

Call

Deze call for proposals roept kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen op tot het deelnemen aan onderzoeks- en implementatieprojecten rond Opslag en Conversie. De consortia werken interdisciplinair en zijn kennisketenbreed.

Waarvoor

Opslag en Conversie is het opslaan van hernieuwbare elektriciteit in chemische bindingen. Deze omzetting is onmisbaar in een duurzaam energiesysteem en vereist diepgaande fundamentele en toegepaste kennis op het gebied van Elektrochemische Conversie en Materialen (ECCM). Het doel van deze NWA call is om bruggen te slaan tussen uiteenlopende wetenschappelijke gebieden, tussen verschillende vormen van onderzoek (fundamenteel, toegepast, praktijkgericht) en tussen diverse nationale en internationale agenda’s. Vergaande multi- en interdisciplinariteit, een kennisketenbrede aanpak en samenwerking met maatschappelijke partners incl. vakdepartementen, bedrijven en NGO’s zijn daarom cruciale kenmerken in de consortia van NWA-projecten en programma’s.

Voor wie

Aanvragen worden ingediend door een consortium waarin de brede kennisketen is vertegenwoordigd.

Wat aanvragen

De maximum NWO bijdrage aan een voorstel is € 1.300.000. Aanvragen hebben een een maximale looptijd van 6 jaar. Budget kan ingezet worden voor personeel, materieel en investeringen.

Wanneer

  • Deadline voor het indienen van aanvragen was 21 november 2019

Beoordeling

Criteria

De uitgewerkte aanvragen worden beoordeeld op de volgende drie criteria:

  1. Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel;
  2. Kwaliteit van het consortium;
  3. Potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken.

Procedure

De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of NWO de aanvraag in behandeling kan nemen. Alle ontvankelijke aanvragen worden ter beoordeling aan internationale referenten voorgelegd. Vervolgens nodigt een daartoe in te stellen beoordelingscommissie de aanvrager uit voor een interview waarbij de aanvrager de mogelijkheid krijgt om op de geanonimiseerde referenten rapporten te reageren (‘weerwoord’). De commissie wegen de argumenten van de referenten (ook onderling) en die van het weerwoord en stelt het definitieve oordeel en een prioriteitsvolgorde vast. De Raad van Bestuur van NWO neemt een besluit over honorering en afwijzing van onderzoeksaanvragen op basis van het honorerings-/prioriteringsadvies van de beoordelingscommissies.  
 


Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

21 november 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Er is 3.812.000 euro beschikbaar voor deze call.

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Nationale Wetenschapsagenda

Programma

ECCM

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Bas van Schooten Bas van Schooten +31 (0) 70 3494197 b.vanschooten@nwo.nl