Nationale Wetenschapsagenda - Thema: Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data

Fase I

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contact beperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Het thematisch programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) stelt € 2.64 miljoen beschikbaar voor onderzoek naar de inzet van big data-analyses bij het bieden van een kansrijke start voor kinderen. Professionals uit de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ), kennisinstellingen, onderzoekers uit de exacte- en natuurwetenschappen, de sociale- en geesteswetenschappen en de sociaal-medische- en gezondheidswetenschappen, en andere geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden voor deelname aan het vooronderzoek (fase I).

Waarvoor

Een goede herkenning van de kwetsbaarheid van kinderen en gezinnen in relatie met goede aansluitende zorg- of ondersteuningsaanbod vraagt om een compleet beeld en optimale informatie (data). De toenemende beschikbaarheid van grote en complexe dataverzamelingen en andere gegevensbronnen biedt nieuwe mogelijkheden om deze relaties te onderzoeken. Ook maken ze het mogelijk na te gaan welke rol big data-analyses kunnen hebben bij het bieden van een kansrijke start voor kinderen. 

Het onderzoek beoogt bij te dragen aan de vroege identificatie van (risico)kenmerken die bepalen of kinderen en (aanstaande) gezinnen kwetsbaar worden of zijn. Dit met het doel gezinnen en kinderen tijdig passende hulp en ondersteuning aan te bieden voor een kansrijke start.

Voor wie

Het programma start met een vooronderzoek waarbij scenario’s worden uitgewerkt. Op basis van dit vooronderzoek worden de thema’s bepaald voor vervolgonderzoek. 

Wie kan aanvragen? 

Professionals uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ), kennisinstellingen, onderzoekers uit de exacte- en natuurwetenschappen, de sociale- en geesteswetenschappen en de sociaal-medische- en gezondheidswetenschappen, en andere geïnteresseerde partijen kunnen middels een motivatiebrief hun interesse kenbaar maken voor deelname aan scenario-onderzoek (fase I).

De motivatiebrieven worden door een beoordelingscommissie beoordeeld. De geselecteerde deelnemers nemen in verschillende werkgroepen deel aan scenario-onderzoek (fase I). Dit scenario-onderzoek in fase I bepaalt de kaders voor vervolgonderzoek. Consortia, bestaande uit deelnemers van fase I, eventueel aangevuld met extra benodigde expertise, kunnen vervolgens een onderzoeksvoorstel indienen voor fase II. 

Wat aanvragen

In fase I wordt een dagvergoeding (op basis van vacatiemiddelen) beschikbaar gesteld voor deelname aan een meerdaagse workshop voor scenario-onderzoek. Hierin wordt verkend hoe een kansrijke start er in de toekomst idealiter uit kan zien. Hiervoor worden relevante gegevensbronnen geïdentificeerd en verkennen de deelnemers de potentie van vernieuwende technologieën en theorieën van big data-onderzoek.
In fase II worden 2 tot 3 onderzoeksprojecten uitgezet op de thema’s die in het scenario-onderzoek worden bepaald voor een totaalbudget van € 2,64 miljoen.

Wanneer

  • U vraagt een format voor uw motivatiebrief op via bigdata-kansrijkestart@zonmw.nl. U kunt tot 24 oktober 2019, 14.00 CE(S)T uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Beoordeling

Criteria

De motivatiebrieven worden door de beoordelingscommissie beoordeeld op relevantie en kwaliteit van de benodigde expertise voor deelname aan het scenario onderzoek.

Procedure

De beoordelingscommissie beoordeelt de motivatiebrieven van geïnteresseerden en brengt een advies uit aan de raad van bestuur van NWO over de te selecteren deelnemers voor fase I, op basis van het streven naar 3 à 4 multidisciplinaire teams van minimaal 5 en maximaal 10 leden. 

Meer informatie

De call for proposals op het thema Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data wordt gerealiseerd in het kader van Lijn 2 van het NWA-programma. In deze Lijn wordt samengewerkt met vakdepartementen. Bij deze call is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de initiatiefnemer. 

De procedure voor het indienen van motivatiebrieven voor fase I en subsidieaanvragen voor fase II verloopt via ZonMw. Voor meer informatie en indienen ga naar de website van ZonMw.

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

24 oktober 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

2,64 miljoen

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek Nationale Wetenschapsagenda

Programma

Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contact

Drs. Matthea van Leeuwe-Blankespoor Drs. Matthea van Leeuwe-Blankespoor +31 (0)70 3495334 leeuwe@zonmw.nl