Nationale Wetenschapsagenda - Onderzoek op Routes door Consortia 2019 (NWA-ORC 2019)

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Deze rondes, lopend of aankomend, worden volledig gepauzeerd en weer hervat één maand na opschorting van de landelijke maatregelen.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Deze rondes, lopend of aankomend, worden volledig gepauzeerd en weer hervat één maand na opschorting van de landelijke maatregelen.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom complexe rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona

Call

Interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia worden opgeroepen tot het indienen van onderzoeksvoorstellen die het brede en vernieuwende karakter van de NWA tot uitdrukking brengen.

De 25 routes uit het portfolio voor Onderzoek en Innovatie zijn hierbij het uitgangspunt.

Waarvoor

Het doel van de NWO-ORC 2019 call for proposals is financiering van onderzoek en innovatie gericht op de routes van de NWA, opgezet en uitgevoerd door interdisciplinaire, kennisketenbrede consortia, waarin ook relevante maatschappelijke partners vertegenwoordigd zijn.

Voor wie

Aanvragen worden ingediend door een consortium. We onderscheiden vier categorieën van deelnemers aan een consortium: 

 1.  Penvoerder
 2.  Aanvrager(s)
 3.  Cofinancier(s)
 4.  Samenwerkingspartner(s)

De penvoerder dient namens het consortium de aanvraag in. Meer informatie over de vier categorieën deelnemers evenals specifieke voorwaarden voor wie kan indienen kunt u vinden in paragraaf 3.1 van de call for proposals. 

Wat aanvragen

Binnen deze ronde kunnen aanvragen ingediend worden in de volgende budgettaire bandbreedtes:

 • 0,5-2 M€
 • 2-5 M€
 • 5-10 M€

Het aangevraagde subsidiebedrag bepaalt de bandbreedte waarin de aanvraag wordt ingediend.

De begroting wordt opgebouwd aan de hand van NWO-breed gestandaardiseerde bouwstenen, de zogenaamde modules. Er zijn zes modules beschikbaar in deze call:

 1. Personele kosten
 2. Materiële kosten
 3. Investeringen
 4. Kennisbenutting en ondernemerschap 
 5. Internationalisering en Money follows Collaboration
 6. Programmamanagement

Uitgebreide informatie over de modules kunt u vinden in paragraaf 3.2 van de call for proposals. 

Cofinanciering
De cofinanciers van het consortium dienen gezamenlijk  minimaal 10% van het totale projectbudget bijeen te brengen. Deze cofinanciering mag in cash en/of in-kind worden geleverd. 

De voorwaarden omtrent cofinanciering kunt u vinden in paragraaf 3.5 van de call for proposals. 

Wanneer

De deadline voor het aanmelding van initiatieven was 9 mei 2019.

De deadline voor het indienen van beknopte aanvragen is 6 juni 2019, om 14:00 uur CE(S)T. Het aanmelden van een initiatief is verplicht voor het indienen van een beknopte aanvraag.

De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 30 januari 2020, om 14:00 uur CE(S)T. Het indienen van een beknopte aanvraag is verplicht voor het indienen van een volledige aanvraag. 

Beoordeling

Criteria

Beknopte aanvragen worden beoordeeld op de volgende twee criteria: 

 1. Passendheid binnen het NWA-ORC programma;
 2. Wetenschappelijk belang van het voorgestelde project.

Volledige aanvragen worden beoordeeld op de volgende drie criteria:

 1. Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel;
 2. Kwaliteit van het consortium;
 3. Te behalen maatschappelijke en/of wetenschappelijke doorbraken.

Meer informatie over de operationalisering en deelaspecten van de criteria kunt u vinden in paragraaf 4.2 van de call for proposals. 

Procedure

Het aanvraagproces kent een drietal fases, maar de aanvragen worden in de eerste fase (aanmelding van initiatieven) niet beoordeeld. 

De beoordelingsprocedure kent twee fasen: beknopte aanvragen en volledige aanvragen. 

De beknopte aanvraag worden per bandbreedte beoordeeld door de beoordelingscommissie(s) zonder gebruik te maken van externe referenten. Aanvragers krijgen de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de motivatie van de commissie. Deze reactie zal door de commissie meegewogen worden in haar oordeel en in de prioritering. De aanvragers van de hoogst gerangschikte beknopte aanvragen per bandbreedte zullen worden uitgenodigd om een volledige aanvraag uit te werken. 

De volledige aanvragen worden voorgelegd aan referenten. Aanvragers krijgen vervolgens de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de geanonimiseerde adviezen van de referenten (weerwoord). De volledige aanvragen met referentencommentaar en voorzien van weerwoord zullen vervolgens ter beoordeling worden voorgelegd aan de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie stelt aan de hand van de beoordeling de initiële prioritering per bandbreedte op. Aanvragers van de hoogst geprioriteerde volledige aanvragen zullen worden uitgenodigd voor een interview met de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie stelt op basis van de interviews, de aanvragen, het referentencommentaar en de weerwoorden per bandbreedte de definitieve prioritering op. Dit prioriteringsvoorstel wordt vervolgens voorgelegd aan de programmacommissie. De programmacommissie toetst de procedure marginaal en stelt op basis van de voordracht van de beoordelingscommissie de definitieve beoordeling van de aanvragen vast. De raad van bestuur van NWO besluit over toekenning of afwijzing van de aanvragen. 

Meer informatie over het tijdpad en de procedure kunt u vinden in paragraaf 4.1 van de call for proposals.

Meer informatie

Let op:

1. Het Isaac indieningssysteem zal voor deze call opengesteld worden na de deadline voor het aanmelden van initiatieven op 9 mei 2019.

De NWA-ORC call is onderdeel van het NWA-programma dat NWO in opdracht van het Ministerie van OCW uitvoert. 

2. Per abuis heeft een korte tijd de budget sheet van de ronde 2018 online gestaan. De budget sheet is inmiddels vervangen voor de juiste versie. Indien u uw budget sheet voor 16-9 2019 gedownload heeft van deze pagina heeft u mogelijk de verkeerde versie van de budget sheet. Bovenin de sheet staat aangegeven of het de versie van 2018 of 2019 betreft. U wordt verzocht de versie van 2019 te hanteren, welke vanaf deze pagina te downloaden is.

3. Misleidende informatie van commerciële partijen
Aanvragers die een initiatief ingediend hebben voor de ORC-2019 hebben mogelijk een email ontvangen van een commerciële partij over de procedure en planning van de NWA-ORC 2019 ronde. NWO werkt niet met deze partij samen. Wij vragen u de informatie over de NWA-ORC 2019 in hun e-mail en op hun website te negeren. De juiste informatie over de ronde kunt u vinden via onze call for proposals, of u kunt meer informatie opvragen via het ORC-team via nwa-orc2019@nwo.nl.

De betreffende organisatie heeft persoonsgegevens verwerkt op een manier die NWO niet rechtmatig acht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt hierover een privacyklacht indienen bij de organisatie zelf, of wanneer u er met hen niet uitkomt kunt u via de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen.

Contact

Joep van Wijk Joep van Wijk +31 (0)70 3494459 nwa-orc2019@nwo.nl

Contact

Annette Koopman Annette Koopman +31 (0)70 3494223 nwa-orc2019@nwo.nl