Nationale Wetenschapsagenda - Onderzoek op Routes door Consortia 2019 (NWA-ORC 2019)

Interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia worden opgeroepen tot het indienen van onderzoeksvoorstellen die het brede en vernieuwende karakter van de NWA tot uitdrukking brengen.

De 25 routes uit het portfolio voor Onderzoek en Innovatie zijn hierbij het uitgangspunt.

Waarvoor

Het doel van de NWO-ORC 2019 call for proposals is financiering van onderzoek en innovatie gericht op de routes van de NWA, opgezet en uitgevoerd door interdisciplinaire, kennisketenbrede consortia, waarin ook relevante maatschappelijke partners vertegenwoordigd zijn.

Voor wie

Aanvragen worden ingediend door een consortium. We onderscheiden vier categorieën van deelnemers aan een consortium: 

 1.  Penvoerder
 2.  Aanvrager(s)
 3.  Cofinancier(s)
 4.  Samenwerkingspartner(s)

De penvoerder dient namens het consortium de aanvraag in. Meer informatie over de vier categorieën deelnemers evenals specifieke voorwaarden voor wie kan indienen kunt u vinden in paragraaf 3.1 van de call for proposals. 

Wat aanvragen

Binnen deze ronde kunnen aanvragen ingediend worden in de volgende budgettaire bandbreedtes:

 • 0,5-2 M€
 • 2-5 M€
 • 5-10 M€

Het aangevraagde subsidiebedrag bepaalt de bandbreedte waarin de aanvraag wordt ingediend.

De begroting wordt opgebouwd aan de hand van NWO-breed gestandaardiseerde bouwstenen, de zogenaamde modules. Er zijn zes modules beschikbaar in deze call:

 1. Personele kosten
 2. Materiële kosten
 3. Investeringen
 4. Kennisbenutting en ondernemerschap 
 5. Internationalisering en Money follows Collaboration
 6. Programmamanagement

Uitgebreide informatie over de modules kunt u vinden in paragraaf 3.2 van de call for proposals. 

Cofinanciering
De cofinanciers van het consortium dienen gezamenlijk  minimaal 10% van het totale projectbudget bijeen te brengen. Deze cofinanciering mag in cash en/of in-kind worden geleverd. 

De voorwaarden omtrent cofinanciering kunt u vinden in paragraaf 3.5 van de call for proposals. 

Wanneer

De deadline voor het aanmelding van initiatieven was 9 mei 2019.

De deadline voor het indienen van beknopte aanvragen is 6 juni 2019, om 14:00 uur CE(S)T. Het aanmelden van een initiatief is verplicht voor het indienen van een beknopte aanvraag.

De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 16 januari 2020, om 14:00 uur CE(S)T. Het indienen van een beknopte aanvraag is verplicht voor het indienen van een volledige aanvraag. 

Beoordeling

Criteria

Beknopte aanvragen worden beoordeeld op de volgende twee criteria: 

 1. Passendheid binnen het NWA-ORC programma;
 2. Wetenschappelijk belang van het voorgestelde project.

Volledige aanvragen worden beoordeeld op de volgende drie criteria:

 1. Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel;
 2. Kwaliteit van het consortium;
 3. Te behalen maatschappelijke en/of wetenschappelijke doorbraken.

Meer informatie over de operationalisering en deelaspecten van de criteria kunt u vinden in paragraaf 4.2 van de call for proposals. 

Procedure

Het aanvraagproces kent een drietal fases, maar de aanvragen worden in de eerste fase (aanmelding van initiatieven) niet beoordeeld. 

De beoordelingsprocedure kent twee fasen: beknopte aanvragen en volledige aanvragen. 

De beknopte aanvraag worden per bandbreedte beoordeeld door de beoordelingscommissie(s) zonder gebruik te maken van externe referenten. Aanvragers krijgen de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de motivatie van de commissie. Deze reactie zal door de commissie meegewogen worden in haar oordeel en in de prioritering. De aanvragers van de hoogst gerangschikte beknopte aanvragen per bandbreedte zullen worden uitgenodigd om een volledige aanvraag uit te werken. 

De volledige aanvragen worden voorgelegd aan referenten. Aanvragers krijgen vervolgens de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de geanonimiseerde adviezen van de referenten (weerwoord). De volledige aanvragen met referentencommentaar en voorzien van weerwoord zullen vervolgens ter beoordeling worden voorgelegd aan de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie stelt aan de hand van de beoordeling de initiële prioritering per bandbreedte op. Aanvragers van de hoogst geprioriteerde volledige aanvragen zullen worden uitgenodigd voor een interview met de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie stelt op basis van de interviews, de aanvragen, het referentencommentaar en de weerwoorden per bandbreedte de definitieve prioritering op. Dit prioriteringsvoorstel wordt vervolgens voorgelegd aan de programmacommissie. De programmacommissie toetst de procedure marginaal en stelt op basis van de voordracht van de beoordelingscommissie de definitieve beoordeling van de aanvragen vast. De raad van bestuur van NWO besluit over toekenning of afwijzing van de aanvragen. 

Meer informatie over het tijdpad en de procedure kunt u vinden in paragraaf 4.1 van de call for proposals.

Meer informatie

Let op: Het Isaac indieningssysteem zal voor deze call opengesteld worden na de deadline voor het aanmelden van initiatieven op 9 mei 2019.

De NWA-ORC call is onderdeel van het NWA-programma dat NWO in opdracht van het Ministerie van OCW uitvoert. 

Contact

Dhr. J. (Joep) van Wijk Dhr. J. (Joep) van Wijk +31 (0)70 3494459 nwa-orc2019@nwo.nl

Contact

Mw. A. (Annette) Koopman Mw. A. (Annette) Koopman +31 (0)70 3494223 nwa-orc2019@nwo.nl